PF

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.   EN

Email:
lubomir.snajder@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/PF/zamestnanec/lubomir.snajder/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ1O21
Telefón:
+421 55 234 2448
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-8854-1009
Je docentom na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Dizertačnú prácu obhájil v odbore 11–17–9 Teória vyučovania matematiky (téma: Využitie multimediálnych technológií vo vzdelávaní) a habilitoval sa v odbore 9.2.3 Teória vyučovania informatiky (téma: Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Profesionálne sa venuje diagnostike informatického myslenia žiakov a jeho rozvoj prostredníctvom programovania, diagnostiku programovacích miskoncepcií žiakov, vývoju bádateľsky a projektovo orientovaných metodík pre vyučovanie informatiky. Vyučuje predmety zamerané na úvodné programovanie (Scratch, App Inventor, MakeCode), didaktiku informatiky a didaktiku programovania, edukačný softvér, tvorbu a spracovanie multimédií, pedagogickú prax na cvičných školách. Je členom programového výboru Česko-Slovenskej Študentskej vedeckej konferencie v didaktika informatiky a členom programového výboru medzinárodnej konferencie DidInfo. Je spoluautorom 3 monografií zameraných na informatické a prírodovedné vzdelávanie, 5 učebníc informatiky pre stredné školy a desiatok metodík pre vyučovanie informatiky na strednej škole. Výsledky svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej práce transferuje učiteľov informatiky aj študentom učiteľstva informatiky prostredníctvom vystúpení na didaktických konferenciách a seminároch, vlastného Klubu učiteľov informatiky a tiež prednáškových mobilít Erasmus+. Je tiež spoluorganizátorom, autorom a opravovateľom úloh súťaže PALMA junior v programovaní v Pythone pre žiakov stredných a základných škôl.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1988, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika a fyzika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2001, 11-17-9 Teória vyučovania matematiky
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2016, 9.2.3.Teória vyučovania informatiky

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Aplikovaná informatika (jednoodborové štúdium, bakalársky I. stupeň, denná forma), študijný odbor: Aplikovaná informatika, I. stupeň štúdia
Profilové predmety
DIN1b Didaktika informatiky - Sjinfm, AjInfm, NjInfm, BImu, FIMu, GImu, CHImu, MImu, II. stupeň štúdia
DPRG Didaktika programovania - Sjinfm, AjInfm, NjInfm, BImu, FIMu, GImu, CHImu, MImu, II. stupeň štúdia
PPPy Programovanie v Pythone pre pokročilých - Aplikovaná informatika (jednoodborové štúdium, bakalársky I. stupeň, denná forma), I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

(V3)   Active Learning in STEM Education with Regard to the Development of Inquiry Skills [elektronický zdroj] / Zuzana Ješková ... [et al.]. - recenzované. - Projekt: IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie - MŠVVaŠ SR ITMS 312011F057 ; Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole - KEGA 004UPJŠ-4/2020. In: Education sciences. - ISSN 2227-7102. - Roč. 12, č. 10 (2022), art.no. 686, s. [1-22], online. - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2227-7102/12/10/686. [JEŠKOVÁ, Zuzana (Korešpondenčný autor) (40%) - LUKÁČ, Stanislav (20%) - ŠNAJDER, Ľubomír (11%) - GUNIŠ, Ján (11%) - KLEIN, Daniel (13%) - KIREŠ, Marián (5%) ]

(AAB) Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky / Mária Ganajová ... [et al.] ; recenzenti Hana Čtrnáctová, Kinga Horváth, Veronika Laufková. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. - 449 s. [20 AH] - recenzované. - Projekt: Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky - VEGA 1/0265/17.. - ISBN 9788081529733. [GANAJOVÁ, Mária (20%) - BRESTENSKÁ, Beáta (5%) - GUNIŠ, Ján (10%) - JEŠKOVÁ, Zuzana (10%) - KIREŠ, Marián (5%) - LEŠKOVÁ, Andrea (5%) - LUKÁČ, Stanislav (10%) - OROSOVÁ, Renáta (5%) - SOTÁKOVÁ, Ivana (15%) - SZARKA, Katarína (5%) - ŠNAJDER, Ľubomír (10%) - GANAJOVÁ, Mária (33.334%) - SOTÁKOVÁ, Ivana (33.333%) - DROTÁROVÁ, Mária (33.333%) ]

(AEC) Attribute Exploration in Formal Concept Analysis and Measuring of Pupils’ Computational Thinking / Ľubomír Antoni ... [et al.]. - Práca je evidovaná v databáze Scopus. - Projekt: Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry - APVV APVV-15-0091.

In: Towards digital intelligence society : a knowledge-based approach. - Cham : Springer Nature, 2021. - ISBN 9783030638719. - S. 160-180. SCOPUS; [ANTONI, Ľubomír (Korešpondenčný autor) (12.5%) - BRUOTHOVÁ, Danka (12.5%) - GUNIŠ, Ján (12.5%) - HANESZOVÁ, Angelika (12.5%) - KRAJČI, Stanislav (12.5%) - NAVRÁTIL, Radim (12.5%) - ŠNAJDER, Ľubomír (12.5%) - TKÁČOVÁ, Zuzana (12.5%) ]

(AFC) Inquiry-Based Learning in Computer Science Classroom [elektronický zdroj] / Zuzana Tkáčová, Ľubomír Šnajder, Ján Guniš ; recenzenti Veljko Aleksić, Grillenberger Andreas, Cristian Bernareggi et al. . - Práca je uvedená v databáze WoS a Scopus. - Projekt: Inovatívne metódy vo výučbe programovania v príprave učiteľov a IT odborníkov - KEGA 029UKF-4/2018. In: Informatics in Schools. New Ideas in School Informatics : Proceedings. - Cham : Springer Nature, 2019. - ISBN 9783030337599. - S. 68-79. - Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078529518&origin=resultslist. SCOPUS; WOS CC; [TKÁČOVÁ, Zuzana (60%) - ŠNAJDER, Ľubomír (25%) - GUNIŠ, Ján (15%) ]

(AFC) Inquiry-Based Python Programming at Secondary Schools [elektronický zdroj] / J. Guniš ... [et al.]. - recenzované. - Práca je evidovaná v databáze Scopus. - Projekt: IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie - MŠVVaŠ SR ITMS 312011F057 ; Inovatívne metódy vo výučbe programovania v príprave učiteľov a IT odborníkov - KEGA 029UKF-4/2018. In: MIPRO 2020 : 43rd International Convention : proceedings. - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2020. - ISBN 18473946. - S. 835-839, online. - Spôsob prístupu: http://docs.mipro-proceedings.com/proceedings/mipro_2020_proceedings.pdf. SCOPUS; [GUNIŠ, Ján (33%) - ŠNAJDER, Ľubomír (33%) - TKÁČOVÁ, Zuzana (29%) - GUNIŠOVÁ, Valentína (5%) ]

Vybrané projekty
KEGA 012UPJŠ-4/2021 Vývoj digitálnej knižnice interdisciplinárnych STEAM projektov a jej implementácia do informatického, matematického a prírodovedného vzdelávania na stredných školách (2021-2023) - zodpovedný riešiteľ
NFP312010AFP1 Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov (2020-2023) - riešiteľ
KEGA 004UPJŠ-4/2020 Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole (2020-2022) - riešiteľ
VEGA 1/0265/17 Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky (2017 – 2020) - riešiteľ
KEGA 029UKF-4/2018 Inovatívne metódy vo výučbe programovania v príprave učiteľov a IT odborníkov (2018 – 2020) - zástupca zodpovedného riešiteľa

Erasmus+ KA220-HED-EF63108C Adaptive Learning Management Platform for STEM (2021 – 2024) - riešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Debrecen, Faculty of informatics, Kassai ut 26, 4028 Debrecen, Maďarsko, 20. - 27. 5. 2019, Erasmus+ učiteľská prednášková mobilita
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy, Malczewskiego 29, 26-600 Radom, Poľsko, 17. – 23. 5. 2009, 16. – 21. 5. 2010 a 22. – 28. 5. 2011, Erasmus učiteľské prednáškové mobility
Charles University, Faculty of Education, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika, 14. – 19. 4. 2013 a 2. – 5. 5. 2016, Erasmus učiteľské prednáškové mobility
University of Ostrava, Faculty of Education, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava, Česká republika, 22. – 27. 3. 2015, Erasmus učiteľská prednášková mobilita
University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Education, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, Česká republika, 27. – 30. 3. 2017, Erasmus učiteľská prednášková mobilita
Organizačné aktivity
On-line programátorská súťaž PALMA junior (Programovanie, ALgoritmy, MAtematika) pre žiakov základných a stredných škôl s organizačným poriadkom registrovaným na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2020/8805:19-A2220 - spoluorganizátor, tvorca súťažných zadaní a opravovateľ - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, od 2005
Klub učiteľov informatiky (neformálne vzdelávanie učiteľov informatiky stredných a základných škôl) - garant, spoluorganizátor a lektor - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, od 2001
Ústredná predmetová komisia informatiky - člen komisie - Štátny pedagogický ústav, Bratislava, 1996 – 2004, 2008 – 2010, 2013 – 2015, 2016-2020
Programový výbor medzinárodnej konferencie o vyučovaní informatiky DidInfo - člen - UMB Banská Bystrica, Slovenská republika a TUL Liberec, Česká republika, od 2011
Programový výbor Česko-Slovenskej ŠVK z didaktiky informatiky - člen - UK Bratislava, OU Ostrava, UKF Nitra, PU Prešov, KU Ružomberok, UP Olomouc, od 2015

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
 • Cena dekana PF UPJŠ za rozvoj fakulty (Košice, 28. 3. 2018)
 • Cena dekana PF UPJŠ za pedagogickú činnosť učiteľov (Košice 20. 3. 2013)
 • Vyznamenanie za vynikajúcu pedagogickú prácu v Jednote slovenských matematikov a fyzikov (Nitra, 22. 6. 2002)
 • Čestné uznanie za iniciatívnu prácu v Jednote slovenských matematikov a fyzikov (Nitra, 3. 7. 1999)
 • Projekty
 • Erasmus+ KA220-HED-EF63108C Adaptive Learning Management Platform for STEM (2021 – 2024)
 • KEGA 012UPJŠ-4/2021 Vývoj digitálnej knižnice interdisciplinárnych STEAM projektov a jej implementácia do informatického, matematického a prírodovedného vzdelávania na SŠ (2021 – 2023) – zodpovedný riešiteľ Doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
 • Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (2016 – 2022)
 • NFP312010AFP1 Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov (IPPU, 2020 – 2023)
 • KEGA 004UPJŠ-4/2020 Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na ZŠ (2020-2022)
 • KEGA 029UKF-4/2018 Inovatívne metódy vo výučbe programovania v príprave učiteľov a IT odborníkov (01/2018 – 03/2021) – zástupca za UPJŠ Doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
 • VEGA 1/0265/17 Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky (01/2017 – 03/2021)
 • APVV 0715–12 Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky (2013 – 2016)
 • Erasmus+ SciVis - Making Science Visible (2014-2016)
 • VEGA 1/0073/15 Škálovateľné výpočtové metódy analýzy štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát s prvkami neurčitosti (2015 – 2017)
 • Medzinárodná spolupráca
 • University of Palermo, Department of Physics and Chemistry, Italy
 • University of Patras, Department of Education and Early Childhood Education, Greece
 • University of Debrecen, Faculty of informatics, Hungary
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy, Poland
 • Charles University, Faculty of Education, Czech Republic
 • University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Education, Czech Republic
 • Technical University of Liberec, Faculty of Science, Humanities and Education, Czech Republic
 • University of Ostrava, Faculty of Education, Czech Republic
 • University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic
 • Záľuby
  zborový spev, vedecký humor, rekreačná cyklistika

  Ďalšie informácie


  PF