PF

doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.   EN

Email:
marek.bombara@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/marek.bombara
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA1O74
Telefón:
+421 55 234 2579
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-7333-224X

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2001, Fyzika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej fyziky, Košice, 2005, Jadrová a subjadrová fyzika
Titul docent:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2017, Jadrová a subjadrová fyzika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Člen Rady študijného programu Fyzika, študijný odbor: Fyzika, doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚFV/FEC1/04 Fyzika elementárnych častíc - Fyzika, magisterský stupeň štúdia
ÚFV/RJF1/14 Relativistická jadrová fyzika - Fyzika, magisterský stupeň štúdia
ÚFV/VKJSF/04 Vybrané kapitoly z jadrovej a subjadrovej fyziky - Fyzika, doktorandský stupeň štúdia
Vybrané publikácie

AFC - Strangeness production in high multiplicity pp collisions [elektronický zdroj] / Marek Bombara. - recenzované. In: Critical Point and Onset of Deconfinement. - Terst : Sissa Medialab, 2018. - ISBN 18248039. - S. 1-6, online. - Spôsob prístupu: http://inspirehep.net/record/1650235/files/PoS(CPOD2017)058.pdf. [BOMBARA, Marek (100%) ]

ADC - Acharya, S., ... Bombara, M., ..., ALICE Collaboration: Measurement of Lambda(1520) production in pp collisions at root s=7 TeV and p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, Volume: 80 Issue: 2 Article Number: 160, Published: FEB 20 2020, DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-7687-2

ADC - ΛK femtoscopy in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV S. Acharya et al. (ALICE Collaboration) Phys. Rev. C 103, 055201 – Published 5 May 2021

ADC - Measurement of the Λ hyperon lifetime (ALICE Collaboration) Phys. Rev. D 108 (2023) 032009

ADC - S. Acharya et al. (ALICE Collaboration): System-size dependence of the hadronic rescattering effect at energies available at the CERN Large Hadron Collider, Phys. Rev. C 109, 014911 – Published 29 January 2024

Vybrané projekty

MŠ SR - CERN ALICE 0774: “Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie”, 2022-2026, vedúci projektu

ESA PECS: SIREN (Space Ionizing Radiation Experts Nursery), 2020-2022, riešiteľ
MŠ SR - CERN ALICE 0774: “Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie”, 2016-2020, vedúci projektu
VEGA 1/0839/18: “Návrh nového modulu v3.sun pre výpočet distribúcie energie slnečného žiarenia pre digitálne 3D objekty odvodené z mračna bodov pomocou adaptívnych metód triangulácie”, 2018-2020, zástupca vedúceho projektu
KEGA 012UPJŠ-4/2018: “Podpora formálneho a neformálneho vzdelávania v časticovej fyzike”, 2018-2020, riešiteľ
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
CERN, Ženeva, Švajčiarsko, 1.5.2005 - 31.1.2006, Práca na experimente ALICE za ÚEF SAV
Univerzita v Birminghame, Birmingham, United Kingdom, 1.2.2006 - 31.1.2008, Research Fellow
Brookhaven National Laboratory, BNL, New York, USA, 3 krátkodobé pobyty (1 až 3-tyždňové) v rokoch 2006-2007, Zber dát, kolaboračné mítingy experimentu STAR
CERN, Ženeva, Švajčiarsko, 1.2.2008 - 31.7.2009, Práca na projekte ALICE Trigger za Univerzitu v Birminghame
CERN, Ženeva, Švajčiarsko, od 1.8.2009: 20-30 krátkodobých pobytov (1 až 3-tyždňové), Práca na projekte ALICE za UPJŠ
Organizačné aktivity
- člen výboru Council Working Group to Review Aspects of CERN’s Geographical Enlargement Policy - CERN Council, 2018-2019
- člen výboru Slovenskej fyzikálnej spoločnosti - Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2018-2021
- člen akademického senátu PF UPJŠ - Akademický senát PF UPJŠ, od 2019
- zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť - Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, 2019 - 2023
- zástupca Slovenskej republiky - Plenary European Committee for Future Accelerators, od 2021
- Strangeness Physics Analysis Group Coordinator - ALICE Collaboration, CERN, od 2022
- zástupca riaditeľa pre popularizáciu a marketing - Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, od 2023

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
 1. MŠ SR - CERN ALICE 0407/2022-2026: “Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie”, 2021, vedúci projektu
 2. MŠ SR - CERN ALICE 0194/2021: “Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie”, 2021, vedúci projektu
 3. MŠ SR - CERN ALICE 0774/2016: “Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie”, 2016-2020, vedúci projektu
 4. VEGA 1/0839/18: “Návrh nového modulu v3.sun pre výpočet distribúcie energie slnečného žiarenia pre digitálne 3D objekty odvodené z mračna bodov pomocou adaptívnych metód triangulácie”, 2018-2020, zástupca vedúceho projektu
 5. KEGA 012UPJŠ-4/2018: “Podpora formálneho a neformálneho vzdelávania v časticovej fyzike”, 2018-2020, riešiteľ
 6. ALICE CERN na UPJŠ Košice (2011-2015): vedúci projektu
 7. KEGA 022ŽU-4/2013 (vedúci doc. Melo): vedúci projektu za UPJŠ
 8. KEGA 007UPJŠ-4/2013 (vedúci doc. Parimucha): riešiteľ
 9. APVV-LPP-0059-09 (vedúci dr. Dirner) : riešiteľ
 10. Doktorand (Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ) (26110230013): riešiteľ
 11. CERN experiment ALICE-KE UPJŠ (do 2011, vedúci doc. Urbán) : riešiteľ
 12. STFC UK (2008-2009, vedúci dr. P.G. Jones): riešiteľ
 13. EPSRC UK (2006-2008, vedúci dr. P.G. Jones): riešiteľ
Medzinárodná spolupráca
 • CERN, Švajčiarsko
 • Univerzita v Birminghame, UK
 • State University of Campinas (UNICAMP), Brazília
 • FJFI ČVUT, Česká Republika
Iné

Vybrané vystúpenia na medzinárodných konferenciách:

 1. Marek Bombara on behalf of the ALICE Collaboration: Recent results on jets and collective phenomena in ALICE experiment, 52nd International Symposium on Multiparticle Dynamics Gyöngyös, Hungary, 21-26 August 2023
 2. Marek Bombara on behalf of the ALICE Collaboration: Production of light-flavour hadrons in the ALICE experiment at the CERN LHC, Theory and Experiment in High Energy Physics #1, FMFI UK, Bratislava, 26-28 July 2023
 3. Marek Bombara on behalf of the ALICE Collaboration: ALICE results on strange particle production in jets and UE, 12th International workshop on Multiple Partonic Interactions at the LHC LIP, Lisbon, Portugal, 11-15 October 2021
 4. Marek Bombara on behalf of the ALICE Collaboration: Recent results with ALICE experiment, New Trends in High-Energy Physics, Budva, Becici, Montenegro, SEP 24-30, 2018 Published in: Proceedings of the Conference, Dubna 2019
 5. Marek Bombara on behalf of the ALICE Collaboration: Strangeness production in high multiplicity pp collisions, Critical Point and Onset of Deconfinement, Stony Brook University, NY, USA, AUG 6-11, 2017 Published in: Proceedings of Science, CPOD2017 (2018) 058
 6. Marek Bombara on behalf of the ALICE Collaboration: Study of h-h and V-0-h angular correlations in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV, 14th International Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM), Univ Birmingham, Birmingham, UK, JUL 22-27, 2013 Published in: Journal of Physics Conference Series, vol. 509, p. 012043, 2014
 7. Marek Bombara for the STAR Collaboration: Two-particle correlations with STAR, Europhysics Conference on High Energy Physics, Manchester University, Manchester, UK, JUL 19-25, 2007 Published in: Journal of Physics Conference Series, vol. 110, p. 032003, 2008
 8. Marek Bombara for the STAR Collaboration: Is there a strange baryon/meson dependence in correlations in STAR?, International Conference on Strangeness in Quark Matter, Levoca, SLOVAKIA, JUN 24-29, 2007 Published in: Journal of Physics G - Nuclear and Particle Physics, Volume: 35, Issue: 4, Article Number: 044065, 2008 (IF2008=5.270, Q1 in Physics, Nuclear and Q1 in Physics, Particles and Fields)
 9. Marek Bombara and Leon Gaillard: Jet Tomography of the Quark-Gluon Plasma produced at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC). The IOP Nuclear and Particle Physics Divisional Conference, University of Surrey, United Kingdom, 3-5 April 2007

Ďalšie vzdelávanie:

 • Každoročné niekoľkotýždňové služobné pobyty v CERN od roku 2003
 • Understanding Hot and Dense QCD Matter, the 25th Indian-Summer School, September 2-6, 2013, Prague, Czech Republic
 • Excellence in Detectors and Instrumentation Technologies (EDIT 2011) School, January 31 - February 10, 2011, CERN, Switzerland
 • The 4th CERN-Fermilab Hadron Collider Physics Summer School, June 8-17 2009, CERN, Switzerland
 • The 2002 European School of High-Energy Physics, August 25 - September 7, 2002, Pylos, Greece

Iné:

 • člen organizačného výboru česko-slovenského kola ŠVK 2011
 • cena dekana PF UPJŠ za vedeckovýskumnú činnosť za roku 2011
 • člen ALICE Collaboration Board od 2014
 • člen organizačného výboru ALICE Slovakia Workshop 2017 a 2018
 • člen organizačného výboru Trojkráľovej konferencie 2018
 • člen organizačného výboru Česko-Slovenského ALICE Workshopu 2019
 • lokálny organizátor medzinárodnej školy CERN Accelerator School (Introductory Course) 2019
 • cena Slovenskej fyzikálnej spoločnosti za vedu za rok 2022
 • lokálny organizátor Trojkráľovej konferencie 2023
Zaujímavé linky
 • CERN: www.cern.ch
 • Experiment ALICE: https://alice-collaboration.web.cern.ch
Záľuby
psychológia, kalistenika, zborový spev

Ďalšie informácie


PF