PF

prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.   EN

Email:
maria.kozurkova@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/PF/zamestnanec/maria.kozurkova/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RB2O230
Telefón:
+421 55 234 1263
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RB2O230
Telefón:
+421 55 234 1263
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-8344-0671
Prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc., je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde v roku 1987 ukončila štúdium odboru Anorganická chémia. Pôsobila na Ústave biologických a ekologických vied PF UPJŠ; v roku 2003 prešla na Katedru biochémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ, kde pôsobí dodnes. V r.1993 získala po obhájení dizertačnej práce titul „CSc“ v odbore Všeobecná biológia. Po prechode na Ústav chemických vied sa začala venovať riešeniu problematiky cytotoxických vlastností akridínových derivátov a možnostiam ich využitia v liečbe niektorých typov nádorov. V tejto oblasti výskumu bola zodpovednou riešiteľkou, resp. riešiteľkou grantových projektov VEGA, KEGA a APVV. V r. 2008 sa habilitovala a v r. 2021 inaugurovala v odbore Biochémia. Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce prof. Kožurková pravidelne publikuje v odborných časopisoch. Z celkového počtu 243 publikácií bola spoluautorkou dvoch kapitol vo vedeckých monografiách, 50 článkov v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch a 31 článkov v ostatných domácich a zahraničných časopisoch a recenzovaných zborníkoch. Vysokú vedeckú hodnotu publikovaných prác potvrdzuje počet zaznamenaných citácií, ktorý dosiahol 595 (z toho 533 evidovaných v databázach WoS alebo SCOPUS). Uznaním jej práce na PF UPJŠ bola Cena dekana za vedecko-výskumnú činnosť udelená r. 2015. Jej nosným predmetom sa stal predmet Biochémia mikroorganizmov, určený pre magisterský stupeň štúdia. Pod vedením prof. Kožurkovej vzniklo 34 bakalárskych prác a 43 diplomových prác. Mnohí z jej bývalých diplomantov sú úspešní v rôznych sférach praxe. Bola školiteľkou 7 dizertačných prác (v jednom prípade bola školiteľkou-špecialistkou). Je garantkou magisterského a doktorandského študijného programu 4.1.22. Biochémia.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1987, Anorganická chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1993, Všeobecná biológia
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008, Biochémia
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, Biochémia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Biochémia, študijný odbor: chémia, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Biochémia, študijný odbor: chémia, doktorandský stupeň štúdia
Študijný program: Klinická biochémia, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, doktorandský stupeň štúdia
Študijný program: Fyziológia rastlín, študijný odbor: biológia, doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
Biochémia mikroorganizmov - biochémia, magisterský stupeň štúdia
Klinická biochémia - biochémia, magisterský stupeň štúdia
Vybrane kapitoly z biochémie - Biochémia, doktorandský stupeň štúdia
Pokroky v klinickej biochémii - Biochémia, doktorandský stupeň štúdia
Vybrané kapitoly z organickej chémie a biochémie - Učiteľstvo akademických predmetov, magisterský stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Biochémia, študijný odbor, ku ktorému je priradený: chémia
Vybrané publikácie

Salem, O.; Vilková, M.; Janočková, J.; Jendželovský, R.; Fedoročko, P.; Žilecká, E.; Kašpárková, J.; Brabec, V.; Imrich, J.; Kožurková, M. International Journal of Biological Macromolecules, 2016, 86, 690-700. WOS Q1, IF 2016 3,671, citácie: 14.

Andrezálová, L.; Plšíková, J.; Janočková, J.; Koňariková, K.; Žitňanová I.; Kohútová, M.; Kožurková M. Journal of Organometalic. Chemistry, 2017, 827, 67-77. WOS Q1, IF 2017 2.184, citácie: 15.

Sabolová, D.; Kristian, P.; Kožurková, M. Journal of Appllied Toxicology, 2018, 38, 1377-1387. WOS Q2, IF 2017 3.446, citácie: 5.

Nunhart, P.; Konkoľová, E.; Janovec, L.; Jendželovský, R,; Vargová, J,; Ševc, J.; Matejová, M.; Miltáková, B.; Fedoročko, P.; Kožurková, M.: Bioorganic chemistry : an international journal, 2020, 94, 103393, 1-12. WOS Q1, IF 2019 4.831, citácie: 6.

Hudačová, M.; Hamuľaková, S.; Konkoľová, E.; Jendželovský, R.; Vargová, J.; Ševc, J.; Fedoročko, P.; Soukup, O.; Janočková, J.; Ihnátová, V.; Kučera, T.; Bzonek, P.; Novaková, N.; Jun, D.; Junová, L.; Korabečný, J.; Kuča ,K.; Kožurková, M. International Journal of Molecular Science, 2021, 22, 3830. WOS Q1, IF 2019 5.923, citácie: 2.

Vybrané projekty
2013-2016 Zodpovedný riešiteľ projektu grantovej úlohy VEGA č. 1/0001/13 MŠaV: Syntéza a dizajn nových inhibítorov cholínesteráz a topoizomeráz na báze heterocyklických farmakofórov s neuroprotektívnymi a cytostatickými vlastnosťami.
2016-2019 Riešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 1/0131/16 MŠaV: G-kvadruplexy odvodené od vírusov: využitie ich vlastností v biomedicínskom výskume.

2015-2017 Riešiteľka grantovej úlohy KEGA 002UPJŠ-4/2015 MŠaV: Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvičení z anorganickej, organickej a analytickej chémie a biochémie pre zvýšenie uplatniteľnosti absolventov v praxi.

2017-2021 Riešiteľka grantovej úlohy IT akadémia - Národný projekt OPLZ-PO1/2016/NP/ 1.1.1/1.3.1-03, ITMS kód: 312011F057.

2018-2021 Zodpovedný riešiteľ projektu grantovej úlohy VEGA č. 1/0016/18 MŠaV: Štúdium cytotoxickej aktivity nových kumarínových derivátov modifikovanými akridínovým, takrínovým a antracénovým skeletom.

2022-2025 Zodpovedný riešiteľ projektu grantovej úlohy VEGA č. 1/0037/22 MŠaV: Vývoj a výskum nových farmakofórov na báze akridínu a kumarínu s antimikrobiálnymi a protinádorovými účinkami.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Faculty of Arts and Sciences, Adnan Menderes University, Aydin, Turecko, 28.4.2012 – 5.5.2012, Mobilitná schéma
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugalsko, 27.4.2013 – 4.5.2013, Mobilitná schéma
Aristotles University of Tessaloniki, Tessaloniki, Grécko, 27.4. 2015 – 2.5. 2015, Mobilitná schéma
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugalsko, 2.5.2016 - 7.5. 2016, Mobilitná schéma
Facultade de Ciencias da Universidade de Lisboa, Lisabon, Portugalsko, 7.5.2017 – 13.5.1017, Mobilitná schéma
University of Pécs, Medical School, Institute of Pharmaceutical Chemistry, Pécs, Maďarsko, 11. 3. - 14.3. 2019, Mobilitná schéma
Univerzita Karlova v Prahe, Prírodovedecká fakulta, Katedra učiteľstva a didaktiky chémie, 17.10.2021 - 22.10.2021, Mobilitná schéma
Istanbul University, Department of Molecular Biology and Genetics, Instanbul, Turecko, 1.5.2023 - 5.5.2023, Mobilitná schéma
Faculty of Arts and Sciences, Adnan Menderes University, Aydin, Turecko, 18.9.2023 - 23.9.2023, Mobilitná schéma
Organizačné aktivity
Študijný poradca pre magisterské štúdium - Útav chemických vied, 2022
Organizácia konferencie New Trends in Chemistry, research and education 2021 - Faculty of Science of Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 26.11.2021
Editor zborníka New Trends in Chemistry, Research and Education 2021 - Faculty of Science of Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 26.11.2021

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
V roku 2015 cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť. V roku 2022 cena dekana za pedagogickú činnosť.
Projekty
VEGA 1992-1995 Riešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 1/239/92 MŠaV SR: Štúdium latentného poškodenia pečene vyvolaného ožarovaním a chemickou noxou a hľadanie možností zmiernenia poškodenia podávaním hepatoprotektívnych látok. 1996-1998 Riešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 3228/96 MŠaV SR: Účinok kombinovaného pôsobenia genotoxických činiteľov životného prostredia na pečeň a obličky. 1999-2001 Riešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 1/6030/99 MŠaV: Účinok niektorých genotoxických činiteľov životného prostredia na pečeň a obličky. 2002-2004 Riešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 1/6030/02 MŠaV: Transgeneračný prenos poškodenia genómu spôsobeného genotoxickými faktormi životného prostredia. 2004-2006 Riešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 1/1274/04 MŠaV: Interakcie antikancerogénnych liečiv s nukleovými kyselinami. 2005-2007 Riešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 1/2353/05 MŠaV: Nestabilita genómu v mozgovom tkanive potomkov potkaních samcov exponovaných niektorými genotoxickými činiteľmi životného prostredia. 2006-2008 Riešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 1/3254/06 MŠaV: Molekulárny dizajn nových DNA viažucich sa protinádorových a antibakteriálnych liečiv. 2008-2010 Zodpovedný riešiteľ projektu grantovej úlohy VEGA č. 1/0053/08 MŠaV: Nové DNA interkalátory na báze proflavínových farmakofórov a peptidmi funkcionalizovaných akridínov s antikancero-génnymi a antimikrobiálnymi účinkami. 2009-2011 Riešiteľka grantovej úlohy VEGA č.1/0153/09 MŠaV: Alternatívne štruktúrne motívy v regulačných oblastiach DNA: mutagenéza, chromozomálne preskupovanie a geneticky podmienené ochorenia. 2012-2014 Zástupca zodpovedného riešiteľa grantovej úlohy VEGA 1/0504/12 MŠaV: Výskyt, štruktúrna variabilita a biologická úloha G-kvadruplexov v genóme cicavcov a vírusov. 2013-2016 Zodpovedný riešiteľ projektu grantovej úlohy VEGA č. 1/0001/13 MŠaV: Syntéza a dizajn nových inhibítorov cholínesteráz a topoizomeráz na báze heterocyklických farmakofórov s neuroprotektívnymi a cytostatickými vlastnosťami. 2016-2019 Riešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 1/0131/16 MŠaV: G-kvadruplexy odvodené od vírusov: využitie ich vlastností v biomedicínskom výskume. 2018-2021 Zodpovedný riešiteľ projektu grantovej úlohy VEGA č. 1/0016/18 MŠaV: Štúdium cytotoxickej aktivity nových kumarínových derivátov modifikovanými akridínovým, takrínovým a antracénovým skeletom. KEGA 2005-2007 Riešiteľka grantovej úlohy KEGA č. 3/3004/05 MŠaV: Nové technológie vo výučbe chémie a biológie u žiakov základných a stredných škôl k trvalo udržateľnému rozvoju. 2008-2010 Riešiteľka grantovej úlohy KEGA č. 3/6301/08 MŠaV: Vzdelávanie učiteľov chémie a prírodných vied k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja formou „blended learning“. 2010 Zodpovedný riešiteľ projektu grantovej úlohy KEGA č. 083-006UPJŠ-4/2010: Biochemická terminológia. 2011-2013 Riešiteľka grantovej úlohy KEGA č. 027UPJŠ 4/2011 MŠaV: Tvorba a implementácia digitálnej knižnice pre výučbu prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu. 2015-2017 Riešiteľka grantovej úlohy KEGA 002UPJŠ-4/2015 MŠaV: Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvičení z anorganickej, organickej a analytickej chémie a biochémie pre zvýšenie uplatniteľnosti absolventov v praxi. APVV 2007-2010 Riešiteľka APVV úlohy č. LPP-0131-06: Zvyšovanie vedomostného potenciálu. 2012-2015 Riešiteľka grantovej úlohy APVV-0280-11: Samozbaľujúce sa G-DNA štruktúry ako východiskové materiály pre molekulárne nanozariadenia. Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ 2010-2012 Riešiteľka grantového projektu MIV: Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ, OPV-2009/1.2/01-SORO, kód: 26110230035. 2010-2013 Riešiteľka grantového projektu DOKTORAND: Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ, OPV-2009/1.2/01-SORO, kód: 26110230013. 2012-2015 Riešiteľka grantovej úlohy KVARK: Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a pracovníkov UPJŠ, OPV-2011/1.2/03-SORO. ITMS kód: 26110230084. 2012-2015 Riešiteľka grantovej úlohy IRES Inovácie pre vedomostnú spoločnosť - Národný projekt OPV-2011/1.2/03-SORO, ITMS kód: 26110230075. 2013-2015 Riešiteľka grantovej úlohy SOFOS: Rozvoj vedomostí a zručností vedecko-výskumných zamestnancov a doktorandov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných center, 003/2013/1.2/OPV, ITMS kód: 26110230088. 2017-2021 Riešiteľka grantovej úlohy IT akadémia
Medzinárodná spolupráca
Spolupráca s domácimi a zahraničnými vedeckými tímami: Biofyzikálny ústav, Akadémia vied Českej republika (prof. Jana Kašpárková, prof. Viktor Brabec), Prírodovedecká fakulta Univerzity Hradec Králove (doc. Kamil Musílek), Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Centrum biomedicínskeho výskumu Univerzitnej nemocnice Hradec Králove, Česká republika (prof. Kuča, doc. Onrdej Soukup), Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ, Biofyzikálny ústav SAV Košice, Ústav farmaceutickej chémie, Lekárska fakulta Univerzity v Pécsi (prof. Perjesi), Farmaceutická fakulta, Oddelenie farmaceutickej chémie, Univerzita v Kuvajte, Kuvajt (Dr. Prof. Ladislav Novotny, Oludotun Philips), Lekárska fakulta, Oddelenie mikrobiológie, Univerzita v Kuvajte, Kuvajt (Prof. Edet Udo), Katedra molekulovej biofyziky, Univerzita v Lodži, Poľsko (Katarzyna Nowak, PhD.).
Zaujímavé linky
http://biochemistry.science.upjs.sk/document.php?name=about&lang=sk https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Kozurkova&st2=Maria&origin=searchauthorlookup https://www.webofscience.com/wos/author/record/969731,45124492

Ďalšie informácie


PF