PF

RNDr. Mária Piknová, PhD.   EN

Email:
maria.piknova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/maria.piknova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
RB3O344
Telefón:
+421 55 234 1228
ORCID iD:
0000-0003-2822-7605

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2001, Chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, Biochémia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
ÚBEV/MOB1/15 - Molekulová biológia - Bb - Biológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
ÚBEV/MKV/15 - Mikrobiológia a základy virológie - Bb - Biológia, bakalársky I. stupeň stupeň štúdia
ÚBEV/GM1/03 - Génové manipulácie - GMCm - Genetika a molekulárna cytológia, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
ÚBEV/MKVU/15 - Mikrobiológia a základy virológie - Biológia-X, magisterský II. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie

2020 - Zriadenie zbierky extrémofilných mikroorganizmov, udržiavanej katedrou Mikrobiológie PF UPJŠ (v rámci riešenia projektu vvgs-2019-1298), web: https://extremophiles.science.upjs.sk/;

ID: 213108 | New Endophytic Fusarium spp. from Fraxinus excelsior Leaves in Slovakia / Ivanová, Helena; Maliničová, Lenka; Piknová, Mária ; Pristaš, Peter. – DOI 10.1055/a-1197-3613. – WOS CC ; CCC. In: Planta Medica [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research. – Stuttgart (Nemecko) : Thieme publishing group. – ISSN 0032-0943. – ISSN (online) 1439-0221. – Roč. 86, č. 13/14 (2020), 1025-1031;

ID: 207909 | Molecular data reveal unrecognized diversity in the European Ganoderma resinaceum / Náplavová, Kateřina; Beck, Terézia ; Pristaš, Peter; Gáperová, Svetlana; Šebesta, Martin; Piknová, Mária; Gáper, Ján. – DOI 10.3390/f11080850. – WOS CC ; SCOPUS ; CCC

In: Forests [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 1999-4907. – Roč. 11, č. 8 (2020), art. no. 850, s. [1-13] [online];

ID: 418159 | Biodiversity of Actinomycetes from Heavy Metal Contaminated Technosols / Cimermanová, Michaela; Pristaš, Peter; Piknová, Mária. – DOI 10.3390/microorganisms9081635. – WOS CC ; SCOPUS. In: Microorganisms [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2076-2607. – Roč. 9, č. 8 (2021), art.no. 1635, s. [1-12] [online];

Vybrané projekty
DS-FR-19-0008 - Interakcie mikroorganizmov s kovmi ako základ pre progresívne biotechnologické postupy (zodpovedný riešiteľ).
SK-PL-18-0012 - Nové mikroorganizmy izolované z banského prostredia pre využitie pri biolúhovaní kovov z vybraných elektronických odpadov (zodpovedný riešiteľ).
vvgs-2019-1298 - Zriadenie zbierky extrémofilných mikroorganizmov ako prostriedok pre zvýšenie úspešnosti UPJŠ v domácich a zahraničných projektoch (zodpovedný riešiteľ). Hlavný výstup – zriadenie zbierky mikroorganizmov (webstránka) - https://extremophiles.science.upjs.sk/
VEGA 1/0779/21 - Aktinobaktérie a aktinomycéty z extrémnych prostredí ako zdroj biodiverzity pre moderné biotechnológie (člen riešiteľského kolektívu).
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Dalhousie University, Halifax, Canada, 2006-2007, post-doctoral associate
Laboratoř anaerobní mikrobiologie, Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky, Praha, ČR, 2005 (3 týždne), odborná stáž

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
2004 - štipendium z podporného fondu Štefana Schwarza, ktorý vytvára možnosť zamestnať vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia na SAV (awarded young scientist, Štefan Schwarz Supportive Fund for the post-doc positions, awarded by the Slovak Academy of Sciences)
Projekty
VEGA 2/0006/08 (2008-2010) - Hydrolázy bunkových stien enterokokov: molekulárna a funkčná charakterizácia (vedúca projektu); VEGA 2/2044/22 - Digestive tract of animals as a reservoir of mobile antibiotic resistance genes (spoluriešiteľ); APVT 51012602 - Microbial ecogenetics of animal digestive tract (spoluriešiteľ)

Ďalšie informácie


PF