doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Email:
marian.kires@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/PF/zamestnanec/marian.kires/
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA1O89
Telefón:
+421 55 234 2540, 2117

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Učiteľstvo akademických predmetov matematika-fyzika, 1992, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Teória vyučovania fyziky, 1998, MFF UK v Bratislave
Titul docent
Odbor a program: Teória vyučovania fyziky, 2011, FMFI UK v Bratislave
Aktuálna pedagogická činnosť
Didaktika fyziky I (2/2) Didaktika fyziky II (2/2) Fyzika pre geografov (2/2) Fyzikálne úlohy (2/1) Metódy riešenia fyzikálnych úloh (0/2) Vybrané problémy všeobecnej fyziky I (2/0) Vybrané problémy všeobecnej fyziky II (3/0) Základné fyzikálne praktikum III (0/3) Mimoškolské aktivity na podporu fyzikálneho vzdelávania (1/2)
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 8
Diplomové: 34
Dizertačné: 5
Aktuálna tvorivá činnosť
Zástupca vedúceho projektu VEGA(2017-2020) Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
19
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
19
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
35
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
3
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
5
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
Marián Kireš ... [et al.] Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní / : časť A / ; recenzenti Erich Petlák, Erika Mechlová, Hana Čtrnáctová. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2016. - 128 s. - Č. projektu: Establish 244749, Sails 2890085. - ISBN 9788081181559 (brož.).
Kireš, M.: Let’s repair the broken galileo thermometer. In: Center for Educational Policy Studies Journal, Volume 8, Issue 1, 28 March 2018, Pages 77-95
Kazachkov, A., Kireš, M: A stack of cards rebuilt with calculus, In: Physics education, Volume 52, Issue 4, July 2017, Article number 045019
Marián Kireš: Archimedes`principle in action. In: Physics Education. - ISSN 8020-8090. - Roč. 42, č. 5 (2007), s. 484-487.
Marián Kireš, Zuzana Ješková: Magnetic force in a electrolyte. In: The Physics Teacher. - ISSN 0031-921X. - Roč. 45, č. 1 (2007), s. 50-51.
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
člen International Committee Science on Stage Europe, člen habilitačných komisií Teória vyučovania fyziky na FMFI UK v Bratislave člen komisie KEGA č.1 predseda krajského výboru Turnaj mladých fyzikov člen krajského výboru Fyzikálnej olympiády člen výboru JSMF pobočka Košice editor časopisu MIF, MPC Bratislava, UPJŠ v Košiciach, MFF UK v Bratislave vedúci redaktor fyzika, časopis MIF, MPC Bratislava, UPJŠ v Košiciach, MFF UK v Bratislave predseda organizačného výboru konferencie Hands on Science 2013 člen organizačného výboru Festival fyziky: Tvorivý učiteľ fyziky , Smolenice
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
odborný garant akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania učiteľov, člen atestačných komisií na PU v Prešove a MPC Bratislava, alok. prac. Prešov zodpovedný realizátor za UPJŠ: SteelPARK Košice - kreatívna fabrika
Ďalšie aktivity
člen Klubu riaditeľov stredných škôl podporujúcich prírodovedné vzdelávanie, pri PF UPJŠ v Košiciach

Charakteristika osoby

Projekty:
Medzinárodné projekty 7. rámcový program SAILS (STRATEGIES FOR ASSESMENT OF INQUITY LEARNNING IN SCIENCE), 289085 (2012-2015) 7. rámcový program ESTABLISH (EUROPEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ACTION BUILDING LINKS WITH INDUSTRY, SCHOOLS AND HOME), 244749 (2010-2014) Youth in action, TALNET International – práca s talentovanou mládežou s využitím Internetu (2008), REVITAL (2009), (2010) DAAD Efficiency of modern media for learning (2002), (2003) TEMPUS AC_JEP 14327-1999 „Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov“, (1999-2002) TEMPUS AC_JEP Materials Science Research (1992-1994)
Záľuby:
lyžovanie, turistika, bicyklovanie, práca s drevom