PF

Mgr. Marián Kulla, PhD.   EN

Email:
marian.kulla@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/marian.kulla
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚGE - Ústav geografie
Miestnosť:
SJ2O81
Telefón:
+421 55 234 2563
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-0188-4541

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, 1999, Humánna geografia a demogeografia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, 2006, Humánna geografia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Humánna geografia Slovenskej republiky - geografia, I. stupeň štúdia
Kultúrna geografia - geografia, I. stupeň štúdia
Ekonomická geografia - geografia, I. stupeň štúdia
Geografia služieb a turizmu - geografia, I. stupeň štúdia
Geografia poľnohospodárstva a priemyslu - geografia, I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADM - CHODKÓWSKA-MISZCZUK, J., KULLA, M., NOVOTNÝ L. 2019: Biogas energy – A chance for agriculture and rural development? Insight from the post-communist Central Europe. Deturope 11 (2), 30-53. (Q3 – SJR)
ADM - NOVOTNÝ, L., KULLA, M., PREGI, L., CSACHOVÁ, S. 2019: Economic transformation of post-communist small towns: case study of the Lower Spiš region, Slovakia. Deturope 11(1), 21-41. (Q3 – SJR)
ADM - CHODKOWSKA-MISZCZUK, J., KULLA, M., NOVOTNÝ, L. 2017: The role of energy policy in agricultural biogas energy production in Visegrad countries. In: Bulletin of Geography : socio-economic series. No. 35 (2017), s. 19-34. (Q2 – SJR)
ADM - NOVOTNÝ, L., CSACHOVÁ, S., KULLA, M., NESTOROVÁ-DICKÁ, J., PREGI, L. 2016: Development trajectories of small towns in East Slovakia. In: Europaen Countryside. Vol. 8, no. 4 (2016), s. 373-394 (Q3 – SJR)
ADN - STAŠÁKOVÁ, G., KULLA, M. 2016: Pamiatky industriálneho dedičstva a ich význam pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. In: Geographia Cassoviensis. Roč. X., č. 2 (2016), s. 159-174. (Q3 – SJR)
Vybrané projekty
VEGA č. 1/0395/17: Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska, 2017-2019 spoluriešiteľ
International Visegrad fund: Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries, 2014-2015, spoluriešiteľ
Národný projekt spolufinancovaný ESF: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, 2013-2015, spoluriešiteľ
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, marec 2019, Erasmus
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, apríl 2018, Erasmus
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, marec 2016, Erasmus
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, marec 2015, Erasmus
Geographisches Institut, Universität zu Köln, Kolín nad Rýnom, jún 2006
Organizačné aktivity
Akademický senát Prírodovedecká fakulta UPJŠ, člen - Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2019-súčasnosť
Akademický senát Prírodovedecká fakulta UPJŠ, člen - Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2015-2019
Zástupca riaditeľa Ústavu geografie pre vzdelávanie - Ústav geografie, 2011-súčasnosť
člen redakčnej rady časopisu Acta geoturistica - Technická univerzita Košice, 2010-súčasnosť

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty

Spoluriešiteľ grantového projektu VEGA č.1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie (od r.2003)
Vedúci grantového projektu VEGA č.1/2024/05: Osobitosti vývoja a priestorová diferenciácia humánnogeografických štruktúr v regióne Košíc
Zástupca vedúceho projektu VEGA č. 1/3063/06: Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska
Záľuby
šport, cestovanie, dobrý film, geografia

Ďalšie informácie


PF