PF

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.   EN

Email:
martin.backor@upjs.sk
Homepage:
s.ics.upjs.sk/~backor/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
221(Ma23-NK)
Telefón:
+421 55 234 2302
ORCID iD:
0000-0002-9765-4662

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 1994, Biológia, Všeobecná biológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 1999, Fyziológia rastlín
Titul docent:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2004, Fyziológia rastlín
Titul profesor:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2012, Fyziológia rastlín
Titul DrSc.:
Slovenská akadémia vied v Bratislave, 2013, Fyziológia rastlín

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Botanika I. - Biológia, I. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Fyziológia rastlín, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Biológia
Vybrané publikácie
ADC - Bačkor M., Bačkorová M., Goga M., Hrčka M. (2017) Calcium toxicity and tolerance in lichens: Ca uptake and physiological responses. Water Air and Soil Pollution 228(2) art no. 56.
ADC - Goga M., Ručová D., Kolarčik V., Sabovljevic M., Bačkor M., Lang I. (2018) Usnic acid as a biotic factor, changes the ploidy levels in mosses. Ecology and Evolution 8(5): 2781-2787.
ADC - Ručová D., Goga M., Sabovljevic M., Vilková M., Petruľová V., Bačkor M. (2019) Insights into physiological responses of mosses Physcomitrella patens and Pohlia drummondii to lichen secondary metabolites. Protoplasma 256(6): 1585-1595.
ADC - Kaššovicová I., Goga M., Bačkor M. (2019) Physiological responses of Xanthoria parietina to long-term copper excess: role of the extracellular secondary metabolite parietin. Botanica Serbica 43(2): 133-142.
ADC - Goga M., Baláž M., Daneau N., Elečko J., Tkáčiková L., Marcinčinová M., Bačkor M. (2021) Biological activity of selected lichens and lichen-based Ag nanoparticles prepared by a green solid-state mechanochemical aproach. Material Science and Engineering C. 119, art. no. 111640.
Vybrané projekty
KEGA 005UPJŠ-4/2020, Biomonitoring znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov - vývoj kurikula a tvorba učebných textov pre zavedenie nového predmetu, zodpovedný riešiteľ
KEGA 012UPJŠ-4/2016, Ekológia rastlín - vývoj kurikula a tvorba modernej vysokoškolskej učebnice, zodpovedný riešiteľ
APVV-16-0398, Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy, zodpovedný riešiteľ za UPJŠ
VEGA 1/0792/16, Alelopatický účinok sekundárnych metabolitov lišajníkov, zodpovedný riešiteľ
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Western Ontario, London, Ontario, Kanada, 1.7.2001 - 31.6.2003, 2 roky, NSERC program

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
- Silingerova cena SBS, marec 1999
- Cena Slovenského Literárneho Fondu, sekcie pre vedeckú literatúru a počítačové programy, január 2000
- NATO Science Fellowship, NSERC Canada, Department of Biology, University of Western Ontario v Kanade, 2001-2003
- Prijatie prezidentom Slovenskej republiky, január 2005
- Cena dekana PF UPJŠ za vedeckovýskumnú činnosť, február 2005
Projekty
Grant UK/1573/97 Štúdium cytológie, fyziológie a genómu metalotolerantných fotobiontov vybraných druhov lišajníkov. 1997, vedúci projektu

Grant VEGA 1/6029/99 Indukcia tolerancie na ťažké kovy u vybraných kmeňov lišajníkových fotobiontov Trebouxia sp. – resyntéza metalotolerantných populácií lišajníkov v podmienkach in vitro. 1999-2001, vedúci projektu

VVGS/001/2003/B Úloha prolínu v tolerancii lišajníkového fotobionta Trebouxia erici na meď. 2003, vedúci projektu

Grant VEGA 1/1285/04 Štúdium mechanizmov tolerancie na ťažké kovy v lišajníkoch. 2004-2006, vedúci projektu

VVGS-27/2004 Štúdium zmien vo fyziologických a biochemických procesoch lišajníkov vplyvom stresu spôsobeným ťažkými kovmi, 2004-2005, vedúci projektu

APVT-20-003004 Štúdium toxicity a tolerancie voči ťažkým kovom v lišajníkových fotobiontoch, 2005-2007, vedúci projektu

Medzinárodná spolupráca

Slovensko:

- Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

- Hutnícka fakulta Technickej Univerzity v Košiciach

- Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zahraničie:

- Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika

- Faculty of Science, University of Western Ontario, London, Kanada

- Max Planck Institut für Biogeochemie, Jena, Nemecko

- Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Spojené štáty americké

- Sukachev´s Laboratory of the Institute of Evolution and Ecology Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, Rusko

- Department of Biology, University of Oulu, Fínsko

- Polish Academy of Science, Institute of Ecology, Lublin, Poľsko

- SZENT ISTVÁN UNIVERSITY, Gödöllő, Maďarsko

Ďalšie informácie


PF