PF

prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.   EN

Email:
martin.orendac@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/martin.orendac
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA0O14
Telefón:
+421 55 234 2548
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-6566-3460
Po skončení štúdií sa venoval predovšetkým štúdiu magnetických vlastností nekonvenčných magnetických systémov v extrémnych experimentálnych podmienkach. Podstatným spôsob rozšíril metodickú základňu o techniky umožňujúce vyšetrenie termodynamických vlastností látok v milikelvinovej teplotnej oblasti, ako aj štúdium interakcie látky a vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa. Podrobnejšie sa venoval dynamike spinových retiazok, kde sa podieľal na experimentálnom dôkaze existencie nových excitačných módov teoreticky predpovedaných pre retiazky so silným vplyvom kryštálového poľa. Následne rozšíril štúdium magnetických vlastností aj pre geometricky frustrované systémy, kde sa zaoberal vlastnosťami základného stavu a nízkoenergetických excitovaných stavov. Objasnil hranice analógie medzi tzv. spinovým ľadom a zamrznutou vodou, prispel k pochopeniu úlohy zvyškovej entropie na termodynamické vlastnosti frustrovaného systému. Venoval sa aj štúdiu korelácií medzi štruktúrou a magnetickými vlastnosťami nízkorozmerných magnetických zlúčenín na báze prechodových kovov obsahujúcich kyanové skupiny. Vykonal systematické štúdium vybraných typov magnetických systémov, vhodných pre ochladzovanie využitím magnetokalorického javu. Prispel k objasneniu vplyvu vodíkových väzieb na magnetické vlastnosti vybraných typov koordinačných zlúčenín na báze prechodových kovov. Na základe získaných výsledkov sa zasadil o rozvoj medzinárodnej spolupráce s renomovanými pracoviskami v Európskej únii ako aj v USA a Číne v úlohe koordinátora za SR, alebo zodpovedného riešiteľa medzinárodných bilaterálnych výskumných projektov.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
České vysoké učení technické v Prahe, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1985, Fyzikálne inžinierstvo, Fyzikálna elektronika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
České vysoké učení technické v Prahe, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1987, Fyzikálne inžinierstvo, Fyzikálna elektronika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1996, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Titul docent:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2000, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Titul profesor:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2012, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Titul DrSc.:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok, osoba zodpovedná za študijný program, študijný odbor: Fyzika, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok , predseda Rady študijného programu, študijný odbor: Fyzika, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok , predseda komisie pre štátne skúšky, študijný odbor: Fyzika, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok , osoba zodpovedná za študijný program, študijný odbor: Fyzika, doktorandský stupeň štúdia
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok , predseda Rady študijného programu, študijný odbor: Fyzika, doktorandský stupeň štúdia
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok , predseda odborovej komisie, študijný odbor: Fyzika, doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚFV/EMT1/03, Experimentálne metódy vo Fyzike kondenzovaných látok I - Fyzika kondenzovaných látok, magisterský stupeň štúdia
ÚFV/OSA1/99, ÚFV/OSB1/99 Odborný seminár z fyziky kondenzovaných látok - Fyzika kondenzovaných látok, magisterský stupeň štúdia
ÚFV/SFKL1a/04, ÚFV/SFKL1b/04, ÚFV/SFKL2a/04, ÚFV/SFKL2b/04, ÚFV/SFKL3a/04, ÚFV/SFKL3b/04, ÚFV/SFKL4a/04, ÚFV/SFKL4b/04 Seminár z fyziky kondenzovaných látok from Condensed Matter Physics - Fyzika kondenzovaných látok, doktorandský stupeň štúdia
ÚFV/VKFKL/22 Vybrané kapitoly fyziky kondenzovaných látok - Fyzika kondenzovaných látok, doktorandský stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Fyzika, člen Rady pre habilitácie a inaugurácie, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Physics
Vybrané publikácie

ADC - Vladimír Tkáč, Róbert Tarasenko, Alžbeta Orendáčová, Katarína Tibenská, Jana Holubová, Eva Černošková, Zdeněk Černošek, Martin Orendáč, Spin relaxation in 3Zn(PO3)(2)center dot 2Mn(PO3)(2) phosphate glass - The role of low-energy vibrational modes, Journal of Alloys and Compounds, ISSN 0925-8388, 851 (2021), 156910. DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.156910, IF: NA, Q: NA Počet citácií: 0

ADC - Vladimír Tkáč, Róbert Tarasenko, Erika Tóthová, Zdenka Bujňáková, Katarína Tibenská, Alžbeta Orendáčová, Vladimír Sechovský, Martin Orendáč, Relaxation phenomena and magnetocaloric effect in the dynamic spin ice Pr2Sn2O7, Journal of Alloys and Compounds, ISSN 0925-8388, 808 (2019), 151719. DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.151719, IF: 4.65 Q: 2 Počet citácií: 3

ADC - Alena Řezničková, Martin Orendáč, Erik Čižmár, Ondřej Kvítek, Pavel Slepička, Zdeňka Kolská, Václav Švorčík, Magnetic and Surface Properties of Metallophthalocyanines (M = Cu, Fe) Grafted Polyethylene, Journal of Physical Chemistry C, ISSN: 1932-7447, 122 (2018) 1396-1403. DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b10984, IF: 4.13 Q: 2, Počet citácií:1

ADC - Martin Orendáč, Róbert Tarasenko, Vladimír Tkáč, Alžbeta Orendáčová, Vladimír Sechovský, Specific heat study of the magnetocaloric effect in the Haldane-gap S=1 spin-chain material [Ni(C2H8N2)(2)NO2](BF4), Phys. Rev. B, ISSN: 1098-0121, 96 (2017), 094425. DOI: 10.1103/PhysRevB.96.094425, IF: 3.81 Q: 2, Počet citácií: 0

ADC - Martin Orendáč, Katarína Tibenská, Jozef Strečka, Jana Cisárová, Vladimír Tkáč, Alžbeta Orendáčová, Erik Čižmár, Jan Prokleška, Vladimír Sechovský, Cross-tunneling and phonon bottleneck effects in the relaxation phenomena of XY pyrochlore antiferromagnet Er2Ti2O7, Phys. Rev. B, ISSN: 1098-0121 93 (2016), 024410. DOI: 10.1103/PhysRevB.93.024410, IF: 3.83 Q: 2, Počet citácií: 4

Vybrané projekty

GAČR, 20-01768S,, Inteligentné magnetické materiály: Od objemových systémov k spinterfejsu, 2020 - 2023, zodpovedný riešiteľ..

APVV 14 - 0073 „Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch“, 2015 – 2019, zodpovedný riešiteľ.

APVV-18-0197, "Relaxačné javy v kvantových magnetických systémoch, 2019 - 2023, riešiteľ.

VEGA 1/0269/17 Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotorpie na základný stav a kritické chovanie 2d kvantových magnetických systémov, 2017 - 2020, riešiteľ.

VEGA 1/0143/13: „Vplyv magnetickej rozmernosti a spinovej anizotropiena kvantové procesy v geometricky frustrovaných systémoch 2013-2016, riešiteľ.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Universität Bayreuth, Bayreuth, Nemecko, október - november 1995, október 1997, pracovný pobyt v rámci PECO - ERB projektu
University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A., marec 1998, marec 1999, máj 2002, december 2002, január 2004, február 2005, marec 2009, krátkodobé (14 dňové) pracovné pobyty v rámci spoločných NSF-INT projektov
University of Peking, Beijing, Ćína, septemebr 2009, august 2011, krátkodobé (9 dňové) pracovné pobyty v rámci spoločných APVV-SK-CN projektov
Karlova Univerzita v Prahe, Praha, Česká republika, apríl 2013, máj 2015, jún 2016, krátkodobé (8 dňové) pracovné pobyty v rámci využívanie MGML facility.
Organizačné aktivity
Predseda programového výboru konferencie - Česká a slovenská konferencia o magnetizme 2004, 2007, 2013, 2016, 2019, 2004, 2007, 2013, 2016, 2019
Člen redakčnej rady - Československý časopis pre fyziku (https://ccf.fzu.cz), 2011 - 2018
Člen vedeckej rady - Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice, 2015 - 2020

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
2015 – 2021 člen vedeckého tímu “Kvantový magnetizmus a nanofyzika (QMAGNA)”, ktorý bol Akreditačnou komisiou Slovenskej republiky vybratý medzi špičkové vedecké tímy.
2018 Cena rektora UPJŠ za vedecko-výskumnú činnosť
2022 ocenenie “Vynikajúci oponent” udelené Americkou fyzikálnou spoločnosťou
Projekty

GAČR, 20-01768S,, Inteligentné magnetické materiály: Od objemových systémov k spinterfejsu, 2020 - 2023, zodpovedný riešiteľ.
APVV 14 - 0073 „Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch“, 2015 – 2019, zodpovedný riešiteľ.
APVV-18-0197, "Relaxačné javy v kvantových magnetických systémoch, 2019 - 2023, riešiteľ.
VEGA 1/0269/17 Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotorpie na základný stav a kritické chovanie 2d kvantových magnetických systémov, 2017 - 2020, riešiteľ.
VEGA 1/0143/13: „Vplyv magnetickej rozmernosti a spinovej anizotropie na kvantové procesy v geometricky frustrovaných systémoch 2013-2016, riešiteľ.
Medzinárodná spolupráca
Royal Holloway College, University of London, Veľká Británia
University of Crete, Heraklion, Grécko
State University of Florida, Gainesville,USA
University of Kharkov, Ukrajina
Peking University, Čína
Iné

Pozvané prednášky:

M. Orendáč, Magnetocaloric study of spin relaxation in dipolar spin ice Dy2Ti2O7, 63rd Calorimetry Conference, July 2-6, 2008, New York, U.S.A.

M. Orendáč, Slow spin relaxation in dipolar spin ice, workshop „Topics in the Frustration of Pyrochlore and Kagome Magnets“, ESF-HFM Network, ISIS London Centre for Nanotechnology 16.-18.9.2009, Abingdon, United Kingdom.

M. Orendáč, Thermodynamical studies of dipolar spin ice, Advanced Working Group on Monopoles in Spin Ice meeting, October 15.–16. 2010, Royal Holloway, University of London, United Kingdom.

M. Orendáč, A. Orendáčová, M. Kajňaková, A. Vlček, Spinový ľad – magnetický ekvivalent zamrznutej vody ? 14. konferencia slovenských fyzikov, 11.10. – 15. 10. 2004, Smolenice.

M. Orendáč, Frustrated magnetism in rare – earth pyrochlores, 14. Česká a slovenská konferencia o magnetizme CSMAG’10, 6. - 9.7.2010, Košice.

M. Orendáč, Nové magnetické materiály – frustrácia, alebo očakávanie? Západočeská univerzita, Plzeň, 7. 12. 2010

M. Orendáč, J. Hanko, Frustrácia v magnetickom analógu zamrznutej vody, 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminár, 27. 5. – 31.5. 2013 Třeboň, Česká republika.

A. Orendáčová, V. Zeleňák, O. V. Kravchyna, J. H. Park, M. Orendáč, A. G. Anders, J. Černák, A. Feher, M. W. Meisel, Low dimensional magnetism in Cu(tn)Cl2 mediated by hydrogen bonds, 24th International Conference on Low Temperature Physics, August 10 – 17, 2005, Orlando, U.S.A. (prednášala doc. RNDr. A. Orendáčová, DrSc.)

S. Vorobiov, E. Čižmár, M. Orendáč, V. Komanický, Tuning structure of arrays of Ni3Pt nanomagnets for applications in magnetocaloric cooling, VIII Ukrainian scientific conference on physics of semiconductors (USCPS-8), 2. – 4. 10. 2018 Užhorod, Ukrajina (prednášal RNDr. V. Komanický, PhD.)
Zaujímavé linky
https://www.upjs.sk/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/spickove-timy/qmagna-tim/charakteristika/
Záľuby
Literatúra, pešia a vodná turistika, včelárstvo

Ďalšie informácie


PF