PF

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.   EN

Email:
michal.gallay@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/PF/zamestnanec/michal.gallay/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚGE - Ústav geografie
Miestnosť:
SJ2O16
Telefón:
+421 55 234 2453
ORCID iD:
0000-0002-0075-4991

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2003, Geografia a kartografia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2005, Geografia a kartografia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Queen’s University Belfast, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Belfast, UK, 2010, Geography
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, Fyzická geografia a geoekológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Geografia a geoinformatika, študijný odbor: vedy o Zemi, 1. (bakalársky) stupeň štúdia
Študijný program: Geografia a geoinformatika, študijný odbor: vedy o Zemi, 2. (magisterský) stupeň štúdia
Študijný program: Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, študijný odbor: vedy o Zemi, 2. (doktorandský) stupeň štúdia
Študijný program: Medziodborové štúdium - geografia, študijný odbor: vedy o Zemi, 1. (bakalársky) stupeň štúdia
Študijný program: Učiteľstvo - geografia, študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. (magisterský) stupeň štúdia
Profilové predmety
Základy diaľkového prieskumu Zeme - geografia a geoinformatika, 1. (bakalársky) stupeň štúdia
Geografické informačné systémy - geografia a geoinformatika, 1. (bakalársky) stupeň štúdia
Geografia pedosféry a biosféry - medziodborové štúdium - geografia, 1. (bakalársky) stupeň štúdia
Letecké laserové a hyperspektrálne skenovanie - geografia a geoinformatika, 2. (magisterský) stupeň štúdia
GNSS a diaľkový prieskum Zeme - Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, 3. (doktorandský) stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC -Nováková, M., Gallay, M., Šupinský, J., Ferré, E., Asti, R., De Saint Blanquet, M., Bajolet, F., Sorriaux, P. (2022). Correcting laser scanning intensity recorded in a cave environment for high-resolution lithological mapping: a case study of the Gouffre Georges, France. Remote Sensing of Environment, 280, 113210.ADC - Onačillová, K., Gallay, M., Paluba, D., Péliová, A., Tokarčík, O., Laubertová, D. (2022). Combining Landsat 8 and Sentinel 2 data in Google Earth Engine to derive higher resolution land surface temperature maps in urban environment. Remote Sensing 14 (16), 4076.

 

ADC - Hofierka, J., Gallay, M., Šupinský, J., Gallayová, G. (2022). A tangible landscape modeling system for geography education. Education and Information Technologies, 27, 4, 5417-5435.


ADC - Popov, A., Minár, J., Gallay, M. (2021). Multiresolution land surface segmentation and generalization of DEM: searching for optimal settings. Transactions in GIS. 25(5), 2376–2393.


Hofierka, J., Gallay, M., Onačillová, K., Hofierka, J. Jr. (2020). Physically-based land surface temperature modeling in urban areas using a 3-D city model and multispectral satellite data. Urban Climate, 31, 100566.

Vybrané projekty

4000140187/23/NL/SC/rp /, SK7_04ENEUM: Enhancing Earth Observation Curriculum with a Focus on ESA Sensors (7. výzva ESA PECS for Slovakia)

APVV-22-0024: Fyzikálna geomorfometria pre fyzickogeografický výskum (vedúci riešiteľ za UPJŠ, hlavný partner UK Bratislava)

APVV-18-0044: Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0798/20: Synergické využitie viacerých zdrojov dát z diaľkového prieskumu Zeme vo výskume krajiny (vedúci riešiteľ)

VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení (vedúci riešiteľ)
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Girona, Department of Geography, Girona, Španielsko, 20.-27.9.2014, Erasmus mobilita výučba, Dr. Josph Villa Subiros
University of Cologne, Institute of Geography, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 23. - 29.9.2013, ERASMUS mobilita výučba, prof. Georg Bareth
Queen's Univeristy Belfast, School of Geography, Archaeology and Paleoecology, Belfast, Spojené kráľovstvo, 20. - 28.11.2012, ERASMUS mobilita výučba
University of Alberta, Centre for Computational Geostatistics, Edmonton, Kanada, 4. - 25.9.2007, Queen's University of Belfast Travel Scholarship, prof. Clayton Deutsch
University of Cologne, Institute of Geography, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 4. - 12.7.2010, ERASMUS mobilita výučba, doc. Reinhardt Zeese
Organizačné aktivity
Letná škola pre doktorandov a zástupcov firiem: Summer School on Exploring the Landscape with Dynamic Visualization, Tangible Interaction, and UAV-Lidar was held at the Institute of Geographyfrom, 15. - 18.7.2019 (hlavný organizátor) https://www.upjs.sk/actualities/21234/ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 3 dni, 15. - 18. 7. 2019
Letná škola pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia: Geospatial summer school 2017 (spoluorganizátor) - Univerzita Palackého, Olomoc, Katedar geoinfromatiky, 17. - 21.7.2017
Odborný workshop pre doktorandov: Workshop on advanced airborne lidar data processing acquired with unpiloted platforms (hlavný organizátor) https://uge-old.science.upjs.sk/index.php/events/zo-zivota-uge/19-zo-zivota-ustavu/567-workshop-pre-pokrocile-spracovanie-bezpilotnych-leteckych-lidarovych-dat - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 29.11. - 1.12.2019
Letná škola pre doktorandov: International Remote Sensing Summer School: Instruments and methodology for a CAL/VAL site for Optical data. (pozvaný lektor) - The National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV), Department of Chemical and Geological Sciences of the University of Cagliari (DSCG-UNICA), Italian Association of Remote Sensing (AIT), Italian Space Agency (ASI), 15. - 20.7.2023
Letná škola pre študentov inžinierskeho štúdia Petroleum Geology: Using GIS in Tectonic Geology ( pozvaný lektor) - China University of Petroleum University Beijing, 4.-15.7.2014

Ďalšie informácie


PF