PF

prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.   EN

Email:
milan.zukovic@upjs.sk
Homepage:
ufv.science.upjs.sk/zukovic/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA0O42B
Telefón:
+421 55 234 2544
ORCID iD:
0000-0001-6241-299X
Profesor na Ústave fyzikálnych vied. Inauguroval v odbore Fyzika a vo svojom výskume sa venuje teoretickému štúdiu a počítačovému modelovaniu komplexných systémov so zameraním na spinové modely v magnetizme, zvlášť na exotické magnetické a topologické stavy vo frustrovaných modeloch. Zaujíma sa tiež o interdisciplinárne aplikácie niektorých štatisticko-fyzikálnych modelov v iných oblastiach, ako je geoštatistika a financie. Jeho pedagogická činnosť úzko súvisí s jeho výskumom a je zameraná na oblasti numerických metód, počítačovej fyziky, fázových prechodov a kritických javov a ekonofyziky. Doteraz vychoval 5 doktorandov.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1990, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia: matematika-fyzika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Kyushu, Graduálna škola inžinierstva, Fukuoka, Japonsko, 2000, Applied physics (Aplikovaná fyzika)
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2010, Fyzika
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2020, Fyzika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Fyzika, Učiteľ zabezpečujúci predmet, študijný odbor: Fyzika, Magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Fyzika, Učiteľ zabezpečujúci predmet, študijný odbor: Fyzika, Doktorandský stupeň štúdia
Študijný program: Fyzika, člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: Fyzika, Magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Fyzika, člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: Fyzika, Doktorandský stupeň štúdia
Študijný program: Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia (OK), študijný odbor: Teoretická fyzika, Doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚFV/POF1a/99 Počítačová fyzika I - Fyzika, Bakalársky stupeň štúdia
ÚFV/FPK1/07 Fázové prechody a kritické javy - Fyzika, Magisterský stupeň štúdia
ÚFV/POCF/13 Počítačová fyzika - Fyzika, Doktorandský stupeň štúdia
ÚFV/POF1a/99 Počítačová fyzika I - Aplikovaná informatika, Bakalársky stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Fyzika, člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Fyzika
Vybrané publikácie

ADC Žukovič, M., Semjan, M., Magnetization process and magnetocaloric effect in geometrically frustrated Ising antiferromagnet and spin ice models on a ‘Star of David’ nanocluster, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 451 (2018) 311. (IF2018=2.683, Q2 in Physics, Condensed Matter, 16 SCOPUS a WOS)

ADC M. Mohylna, J. Buša Jr., M. Žukovič, Formation and growth of skyrmion crystal phase in a frustrated Heisenberg antiferromagnet with Dzyaloshinskii-Moriya interaction, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 527 (2021) 167755. (IF2021=2.993, Q2 in Physics, Condensed Matter, 3 SCOPUS a WOS)

ADC Mohylna, M., Žukovič, M., Magnetocaloric properties of frustrated tetrahedra-based spin nanoclusters, Physics Letters A 383 (2019) 2525. (IF2020=2.278, Q2 in Physics Multidisciplinary, 10 SCOPUS a WOS)

ADC Mohylna M., Albaraccin, F.A.G, Žukovič, M., Rosales, H.D., Spontaneous antiferromagnetic skyrmion/antiskyrmion lattice and spiral spin-liquid states in the frustrated triangular lattice, Physical Review B 106 (2022) 224406-1-224406-10. (IF2022=3.7, Q2 in Physics, Condensed Matter, 5 SCOPUS a WOS)

ADC Žukovič, M., Critical properties of the frustrated Ising model on a honeycomb lattice: A Monte Carlo study, Physics Letters A (2021) 127405. (IF2021=2.707, Q2 in Physics, Multidisciplinary, 9 SCOPUS a WOS)

Vybrané projekty

VEGA  1/0695/23: Nekonvenčné magnetické a topologické fázy a fázové prechody v spinových systémoch, 2023-2026. Vedúci.

VEGA 1/0531/19: Exotické javy vo frustrovaných spinových systémoch, 2019-2022. Vedúci.

VEGA 1/0331/15: Frustrované systémy so zmiešanými spinmi, 2015-2018. Vedúci.

APVV-20-0150: Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie, 2021-2025. Riešiteľ.

APVV-18-0197: Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch, 2019-2023. Riešiteľ.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita Kyushu, Graduálna škola inžinierstva, Katedra aplikovanej kvantovej fyziky, Fukuoka, Japonsko, 1.4.1996-31.3.1997, Výskumný pobyt, Štipendium Japonskej vlády (MOMBUSHO)
Univerzita Kyushu, Graduálna škola inžinierstva, Ústav environmentálnych systémov, Fukuoka, Japonsko, 1.4.2000-31.3.2001, Výskumný pobyt, Postdoktorandké štipendium Univerzity Kyushu
Univerzita Kyushu, Graduálna škola inžinierstva, Katedra aplikovanej kvantovej fyziky, Fukuoka, Japonsko, 1.9.2001-1.10.2002, Výskumný pobyt, Štipendium Japonskej spoločnosti pre podporu vedy (JSPS)
Technická univerzita Kréty, Chania, Grécko, 15.10.2006 – 31.12.2008, Výskumný pobyt, Štipendium Marie Curie Transfer of Knowledge (FP6, Európska komisia)
Federálna Univerzita v Mato Grosso, Cuiaba, Brazília, jún 2017 (3 týždne), Pozvaný prednáškový pobyt pre doktorandov a výskumných pracovníkov
Technická univerzita Kréty, Chania, Grécko, Šesť 10-dňových pobytov v r. 2010, 2014, 2016, 2018, 2020 a 2022, Výskumný pobyt v rámci bilaterálnej dohody medzi Slovenskou a Helénskou republikou
Organizačné aktivity
Vedúci Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky - Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, 2019-2021
Člen redakčnej rady - Frontiers in Mathematical and Statistical Physics (https://www.frontiersin.org/journals/physics/sections/mathematical-and-statistical-physics), 2013 - súčasnosť

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
 • spoluautor publikácie ocenenou cenou riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2022 (2. miesto), 2023
 • spoluautor publikácie ocenenou cenou riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2021 (1. miesto), 2022
 • Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2018 (2. miesto), 2019
 • Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť učiteľov a vedeckých zamestnancov PF UPJŠ, 2014
 • Štipendium Európskej komisie (Marie-Curie), Grécko, 10/2006-9/2008
 • Štipendium Japonskej spoločnosti pre podporu vedy (JSPS), Japonsko, 9/2001-10/2002
 • Štipendium Japonskej vlády (Mombusho), Japonsko, 4/1996-3/2000.
Projekty
Domáce:
 • Nekonvenčné magnetické a topologické fázy a fázové prechody v spinových systémoch, VEGA 1/0695/23, 01/2023-12/2026, zodpovedný riešiteľ
 • Exotické javy vo frustrovaných spinových systémoch, VEGA 1/0531/19, 01/2019-12/2022, zodpovedný riešiteľ
 • Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch, APVV-18-0197, 07/2019-06/2023, člen riešiteľského kolektívu
 • Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie, APVV-20-0150, 07/2021-06/2025, člen riešiteľského kolektívu
 • Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov, APVV-16-0186, 01/07/2017-30/06/2021, člen riešiteľského kolektívu
 • Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov, VEGA 1/0474/16, 01/2016-12/2018, člen riešiteľského kolektívu
 • Frustrované systémy so zmiešanými spinmi, VEGA 1/0331/15, 01/2015-12/2018, zodpovedný riešiteľ
 • Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch, APVV-14-0073, 07/2015-06/2019, člen riešiteľského kolektívu
 • Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch, APVV-0132-11, 07/2012-12/2015, člen riešiteľského kolektívu
 • Frustrované spinové systémy, VEGA 1/0234/12, 01/2010-12/2014, člen riešiteľského kolektívu
 • Štúdium kvantových a kooperatívnych javov v geometricky frustrovaných spinových modeloch, VEGA 1/0431/10, 2010-2011, člen riešiteľského kolektívu
 • Teoretické štúdium kvantových a klasických spinových systémov VEGA 1/0128/08, 2008-2010, člen riešiteľského kolektívu
Zahraničné:
 • Interoperability and Mapping (INTAMAP) EC FP6, The multi-partner European Specific Targeted Research Project (STREP) IST Call 5: IST-2005-2.5.12, 10/2008-7/2009, člen riešiteľského kolektívu
 • Development of Spartan Spatial Random Field Models for Geostatistical Applications (SPATSTAT) EC FP6, Marie-Curie TOK project MTKD–CT-2004-014135, 10/2006-9/2008 člen riešiteľského kolektívu (projekt ocenený Európskou komisiou ako úspešný príbeh Marie Curie akcií a vyzdvihnutý v špeciálnom vydaní „Marie Curie Actions: Inspiring Researchers“, Európska komisia, Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2010 ISBN: 978-92-79-14328-1.)
 • Role of higher-order exchange and effect of doping in frustrated magnetic systems Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid JSPS/FF1/141 (ID No. P01029), 9/2001-10/2002, zodpovedný riešiteľ.
Medzinárodná spolupráca
 • Technická Univerzita Kréty, Chania, Grécko
 • Národná Univerzita de La Plata, La Plata, Argentína
 • Lodžská Univerzita, Lodž, Poľsko
Iné
Pozvané prednášky na zahraničných univerzitách:
 • Role of higher-order terms in XY model, Lodžská univerzita, Lodž, Poľsko, 11. január 2022
 • Spin models for efficient spatial prediction of massive datasets, Federálna Univerzita v Mato Grosso, Cuiaba, Brazília, 23. júna 2017
 • XY model with higher-order exchange, Federálna Univerzita v Mato Grosso, Cuiaba, Brazília, 21. júna 2017
 • Thermodynamic properties of small spin clusters with geometrical frustration, Národná akadémia vied Ukrajiny, Ľvov, Ukrajina, 7. februára 2017
 • Entropy and magnetocaloric properties of geometrically frustrated Ising nanoclusters, Lodžská univerzita, Lodž, Poľsko, 26. október 2016
 • Geometrically frustrated spin systems, Lodžská univerzita, Lodž, Poľsko, 5. júl 2011
 • Critical behavior of frustrated 3D plane rotator with bilinear-biquadratic Hamiltonian, Univerzita Tohoku, Sendai, Japonsko, 18. jún, 2002
Pozvané prednášky na konferenciách/worshopoch:
 • Štatisticko-fyzikálne modely v geoštatistike, 21. konferencia českých a slovenských fyzikov, FMFI UK v Bratislave, 4.-7. september 2023.
 • Spin models for efficient prediction of massive spatial data, medzinárodná konferencia v štatistickej fyzike SigmaPhi 2023, Chania, Grécko, 10.-14. júl 2023.
 • Efektívne metódy predikcie priestorových dát založené na štatisticko-fyzikálnych modeloch, 1. letná škola fyziky kondenzovaných látok , Liptovský Ján, 4.-9. septembra 2022.
 • Modified spin models for efficient spatial prediction, scientific workshop SPARTA 1591, Chania, Grécko, 17. september 2015.
 • Modely štatistickej fyziky aplikované v geoinformatike, Jarná škola doktorandov UPJŠ, Liptovský Ján, 16. apríl 2015.

Ďalšie informácie


PF