PF

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.   EN

Email:
mirko.hornak@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/mirko.hornak
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-3588-8455
Absolvoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ Košice v odbore matematika v roku 1975. Vedeckú hodnosť CSc. získal v odbore geometria a topológia na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave v roku 1983. Inauguroval sa v odbore matematika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave v roku 2011. Je zamestnaný ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesora na Ústave matematických vied. Vo vedeckom výskume sa venuje predovšetkým chromatickej teórii grafov. Dlhé roky patril k spoluorganizátorom medzinárodného workshopu Cycles and Colourings. Je hlavným garantom doktorandského študijného programu Diskrétna matematika. Založil magisterský študijný program Informatická matematika a bol jeho garantom.
Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Teória grafov - diskrétna matematika, tretí - doktorandský stupeň štúdia
Vybrané publikácie

A note on a directed version of the 1-2-3 Conjecture, Mirko Horňák, Jakub Przybyło, Mariusz Woźniak, Discrete Applied Mathematics, ISSN 0166-218X, roč. 236 (2018), s. 472-476, DOI 10.1016/j.dam.2017.11.016, IF 1.139, Q2, počet ohlasov 3.

On the palette index of complete bipartite graphs, Mirko Horňák, Juraj Hudák, Discussiones Mathematicae Graph Theory, ISSN 1234-3099, roč. 38, č. 2 (2018), s. 463-476, DOI 10.7151/dmgt.2015, IF 0.714, Q2, počet ohlasov 8

Facial incidence colorings of embedded multigraphs, Mirko Horňák, Stanislav Jendroľ, Roman Soták, Discussiones Mathematicae Graph Theory, ISSN 1234-3099, roč. 39, č. 1 (2019), s. 81-93, DOI 10.7151/dmgt.2050, IF 0.714, Q2, počet ohlasov 0.

Facial unique-maximum edge and total coloring of plane graphs, Igor Fabrici, Mirko Horňák,Simona Rindošová, Discrete Applied Mathematics, ISSN 0166-218X, roč. 291 (2021), s. 171-179, DOI 10.1016/j.dam.2020.09.016, IF 1.139, Q2, počet ohlasov 0.

The achromatic number of K_6 □ K_7 is 18, Mirko Horňák, Opuscula Mathematica, ISSN 1232-9274, roč. 41, č. 2 (2021), s. 163-185, DOI 10.7494/OpMath.2021.41.2.163, SNIP 0.772, Q2, počet ohlasov 0.

Vybrané projekty

APVV-14-0403: Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov, 2015 - 2019, riešiteľ.

https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/publikacie/publikacia-2021-sk-A4.pdf

VEGA 1/0368/16: Problémy grafových zafarbení, 2016 - 2019, zodpovedný riešiteľ.

https://www.minedu.sk/vysledky-riesenia-skoncenych-projektov-vega/

APVV-19-0153: Vnorené grafy - zafarbenia a štruktúra, 2020 - doteraz, riešiteľ.

VEGA 1/0574/21: Zafarbenia grafov vzhľadom na lokálne podmienky, 2021 - doteraz, riešiteľ.

KOSDIM (Košická Skupina Diskrétnej Matematiky), špičkový tím, 2017 - doteraz, riešiteľ.

https://www.upjs.sk/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/spickove-timy/kosdim-tim/info/publikacie/

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Centre National de la Recherche Scientifique, Équipe de Recherche 175 - Combinatoire, Paríž, Francúzsko, 01.10.1979 - 27.03.1980, študijný pobyt
Międzynarodowe centrum matematyczne im. Stefana Banacha, Varšava, Poľsko, 14.09. - 18.12.1987, stáž na 30. semestri centra (Kombinatorika a teória grafov)
Université Scientifique et Médicale de Grenoble, Grenoble, Francúzsko, 30.08. - 14.09.1991, Individual Mobility Grant v rámci schémy TEMPUS
Université de Montréal, Montreal, Kanada, 16.01. - 12.02.1993, vedeckovýskumný pobyt na pozvanie
Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, Nemecko, 28.10. - 08.11.1994, vedeckovýskumný pobyt na pozvanie
Politecnico di Milano, Miláno, Taliansko, 19.01. - 02.02.1996, prednáškový a vedeckovýskumný pobyt na pozvanie
Keio University Yokohama, Jokohama, Japonsko, 17.01. - 31.01.1999, prednáškový a vedeckovýskumný pobyt na pozvanie
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Oberwolfach, Nemecko, 08.12. - 14.12.2002, workshop 0250 Algorithmische Graphentheorie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Krakov, Poľsko, 26.10. - 30.10.2004, vedeckovýskumný pobyt na pozvanie
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Oberwolfach, Nemecko, 12.02. - 18.02.2006, workshop 0607 Algorithmic Graph Theory
Organizačné aktivity
garant magisterského študijného programu informatická matematika - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2004 - 2010, 2013 - 2021
spolugarant doktorandského študijného programu diskrétna matematika - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2005 - 2015
prvý garant doktorandského študijného programu diskrétna matematika - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2015 - doteraz
člen - odborová komisia doktorandského štúdia v študijnom programe diskrétna matematika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2005 - 2015
predseda - odborová komisia doktorandského štúdia v študijnom programe diskrétna matematika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2015 - doteraz
člen - odborová komisia doktorandského štúdia v študijnom programe diskrétna matematika, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2005 - doteraz
člen - redakčná rada časopisu Discussiones Mathematicae Graph Theory (Poľsko), 1996 - doteraz
člen - redakčná rada časopisu Opuscula Mathematica (Poľsko), 2003 - doteraz

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
tretie miesto na československom kole študentskej vedeckej konferencie, 1974
víťaz Súťaže vedeckých prác mladých slovenských matematikov organizovanej Jednotou slovenských matematikov a fyzikov (JSMF), 1982
Vyznamenanie za vynikajúcu pedagogickú prácu, JSMF 1993
Zaslúžilý člen JSMF, 2002
Cena primátora mesta Košice (udelená kolektívu matematikov vedenému profesorom Jendroľom), 2002
Cena dekana PF UPJŠ za vedeckovýskumnú činnosť v roku 2006
prezident Klubu Hereditarnia pre rok 2014
Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť učiteľov a vedeckých zamestnancov PF UPJŠ v roku 2014
bronzová medaila PF UPJŠ, 2018
Projekty
Mnohosteny, grafy a iné kombinatorické štruktúry, VEGA 1/4377/97, zástupca zodpovedného riešiteľa, 1997 - 1999
Mnohosteny, grafy a ich vlastnosti, VEGA 1/7467/20, zástupca zodpovedného riešiteľa, 2000 - 2002
Štruktúra, zafarbenia a ohodnotenia grafov, VEGA 1/0424/03, zástupca zodpovedného riešiteľa, 2003 - 2005
Metódy diskrétnej matematiky a ich aplikácie, APVT-20-004104, riešiteľ, 2005 - 2007
Štruktúra, vnorenia, zafarbenia a ohodnotenia grafov, VEGA 1/3004/06, zástupca zodpovedného riešiteľa, 2006 - 2008
Vnorenia, zafarbenia a ohodnotenia grafov, APVV-0007-07, riešiteľ, 2008 - 2010
Zafarbenia, vnorenia a štruktúra grafov, VEGA 1/0428/10, zástupca zodpovedného riešiteľa, 2010 - 2011
Polyedrálna, štrukturálna a chromatická teória grafov, APVV-0023-10, riešiteľ, 2011 - 2014
Farebnosť a štruktúra grafov, VEGA 1/0652/12, zodpovedný riešiteľ, 2012 - 2015
Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov, APVV-15-0116, riešiteľ, 2016 - 2020
Problémy grafových zafarbení, VEGA 1/0368/16, zodpovedný riešiteľ, 2016 - 2019
špičkový tím KOSDIM (Košická Skupina Diskrétnej Matematiky), riešiteľ, 2017 - doteraz
<> Vnorené grafy - zafarbenia a štruktúra, APVV-19-0153, riešiteľ, 2020 - doteraz
Zafarbenia grafov vzhľadom na lokálne podmienky, VEGA 1/0574/21, riešiteľ, 2021 - doteraz
Medzinárodná spolupráca
Akademia górniczo-hutnicza Kraków (Poľsko)
Technische Universität Ilmenau (Nemecko)
Technische Universität Bergakademie Freiberg (Nemecko)
Politecnico di Milano (Taliansko)
Iné
úspešní doktorandi: RNDr. Attila Nagy, CSc., školiteľ špecialista, 1996
doc. RNDr. Roman Soták, PhD., 1997
RNDr. Štefan Pčola, PhD., 2006
RNDr. Erik Bruoth, PhD., 2008
RNDr. Jana Zlámalová, PhD., 2009
RNDr. Zuzana Kocková, PhD.,2010
posledná aktualizácia 15.03.2022
Zaujímavé linky
Košický bridžový klub KBK
Klub Hereditarnia KH
Záľuby
bridž
turistika

Ďalšie informácie


PF