PF

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.   EN

Email:
miroslava.martinkova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/miroslava.martinkova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RC0O106
Telefón:
+ 421 55 234 2348
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-9359-2276
Doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD., je docentkou organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Súčasne pôsobí na Ústave chemických vied ako vedúca AP Katedra organickej chémie. Výskum jej skupiny je orientovaný na cielenú a efektívnu syntézu prírodných látok a ich analógov disponujúcich sfingolipidovou a iminosacharidovou štruktúrou, v rámci ktorej sú využívané jednak možnosti chiral-pool stratégie a jednak asymetrickej katalýzy s aplikáciou nových aminosacharidových organokatalyzátorov. Rovnako tak je pozornosť sústredená na in vitro modulovanie biologickej aktivity pripravených molekúl implementáciou molekulových prepínačov na báze sofistikovaných, štruktúrne modifikovaných azobenzénov. Výsledné štruktúry sú podrobené biologickému skríningu so zameraním sa na protirakovinový potenciál a inhibičnú glykozidázovú aktivitu. Ďalšie informácie na: https://organicchemistry.science.upjs.sk/.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1991, organická chémia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1991, organická chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1996, organická a bioorganická chémia
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2004, organická chémia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: CHb - chémia - (jednoodborové štúdium, bakalársky I. stupeň, denná forma) člen komisie pre ŠZS, člen Rady študijného programu, osoba zodpovedná za profilový predmet, študijný odbor: 17. chémia, bakalársky stupeň štúdia
Študijný program: OCHm - organická chémia (jednoodborové štúdium, magisterský II. stupeň, denná forma), osoba zodpovedná za študijný program, osoba zodpovedná za profilový premet, člen komisie pre ŠZS, študijný odbor: 17. -chémia, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma, podprogram učiteľstvo akademických predmetov - chémia, osoba zodpovedná za profilový predmet, člen komisie pre ŠZS, študijný odbor: 38. -učiteľstvo a pedagogické vedy, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: OCHd - organická chémia (jednoodborové štúdium, doktorandský III. stupeň, denná forma), osoba zodpovedná za študijný program, osoba zodpovedná za profilový predmet, študijný odbor: 17. -chémia, doktorandské štúdium stupeň štúdia
Študijný program: medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma, podprogram chémia, osoba zodpovedná za profilový premet, študijný odbor: 17. -chémia, bakalársky stupeň štúdia
Profilové predmety
Organická chémia I - CHb - chémia - (jednoodborové štúdium, bakalársky I. stupeň, denná forma), bakalársky stupeň štúdia
Vybrané kapitoly z organickej chémie a biochémie - učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma, podprogram učiteľstvo akademických predmetov - chémia, magisterský stupeň štúdia
Moderné syntetické metódy - OCHm - organická chémia (jednoodborové štúdium, magisterský II. stupeň, denná forma), magisterský stupeň štúdia
Chémia prírodných látok - OCHm - organická chémia (jednoodborové štúdium, magisterský II. stupeň, denná forma), magisterský stupeň štúdia
Chémia sacharidov - OCHd - organická chémia (jednoodborové štúdium, doktorandský III. stupeň, denná forma), doktorandský stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: člen Rady odborov habilitačného a inauguračného konania, študijný odbor, ku ktorému je priradený: 17. -chémia
Vybrané publikácie

ADC - Špaková Raschmanová, J.; Martinková, M.*; Gonda, J.; Bago Pilátová, M.; Kuchár, J.; Jáger, D. „Synthesis and in vitro biological evaluation of 3-amino-3-deoxydihydrosphingosines and their related analogues“ Tetrahedron 2020, 76, article number 130803, 1‒17. IF (2019) = 2.235, Q2, citované: 1

ADC - Fábian, M.; Gonda, J.; Jacková, D.; Martinková, M.*; Bago Pilátová, M.; Jáger, D. „Synthesis and in vitro cytotoxic evaluation of spiro-β-lactone-γ-lactam scaffolds” Tetrahedron 2020, 76, article number 131144, 1‒11.IF (2019) = 2.235, Q2, citované: 3

ADC - Špaková Raschmanová, J.; Martinková, M.*; Gonda, J.; Bago Pilátová, M.; Kupka, D.; Jáger, D. „Synthesis of cytotoxic phytosphingosines and their isomeric analogues“ Carbohydr. Res. 2018, 468, 1‒12. IF(2017) = 2.074, Q2, citované: 2

ADC - Gonda, J.*; Fazekašová, S.; Martinková, M.; Mitríková, T.; Roman, D.; Bago Pilátová, M. „Synthesis and biological activity of sphingosines with integrated azobenzene switches“ Org. Biomol. Chem. 2019, 17, 3361‒3373. IF( 2018): 3.490, Q1, citované: 5

ADC - Jacková, D.; Martinková, M.*; Gonda, J.; Vilková, M.; Bago Pilátová, M.; Takáč, P. “Stereoselective synthesis and anticancer activity of broussonetine analogues” Tetrahedron: Asymmetry 2017, 28, 1175–1182. IF (2016) = 2.126, Q2, citované: 4

Vybrané projekty

VEGA 1/0047/18: Stereokonvergentná syntéza izomérnych sfingoidných báz a príbuzných „long-chain“ aminoalkoholov ako potenciálnych protirakovinových látok. 2018-2020, vedúca projektu.


Stereokonvergentná syntéza enantiomérne čistých izomérnych sfingoidných báz a príbuzných „long-chain“ aminoalkoholov, vychádzajúca z homochirálneho dimetylesteru kyseliny l-vínnej („the Chiron approach“) a využívajúca [3,3]-heterosigmatropné prešmyky a „olefin cross-metathesis“ (OCM) ako kľúčové transformácie. Štúdium sigmatropných prešmykov, prostredníctvom ktorých bude do substrátu zabudované nové stereocentrum, poskytne nové skutočnosti ohľadom ich diastereoselekcie, čím sa zároveň generuje ďalší náhľad do rozsahu a limitácií týchto transformácií. Experimentálne zistenia budú podporené aj realizovanými DFT výpočtami. So zámerom hľadania účinnej protirakovinovej látky, budú cieľové štruktúry podrobené biologickému skríningu, ktorý bude sústredený na predpokladaný antiproliferačný/cytotoxický potenciál. Výsledky testovania prinesú cenné informácie predovšetkým do vzťahu štruktúra-aktivita u pripravených látok a jednoznačne rozšíria databázu predlohových štruktúr pre dizajnovanie molekúl s protirakovinovou aktivitou, založenom predovšetkým na modulovaní metabolizmu sfingolipidov. 


VEGA 1/0168/15: Stereokonvergentná totálna syntéza broussonetinov a ich analógov s využitím heterosigmatropných prešmykov. 2015-2017, vedúca projektu.


Totálna syntéza enantiomérne čistých foriem niektorých predstaviteľov zo skupiny lipofilných pyrolidínových alkaloidov, označovaných ako broussonetíny, vychádzajúca z jednoduchých cukorných templátov (chiral pool approach) a využívajúca [3,3]-heterosigmatropné prešmyky ako kľúčové reakcie, prostredníctvom ktorých bude do molekuly inkorporované nové stereogénne centrum disponujúce dusíkovou funkcionalitou. Výsledné cieľové molekuly budú podrobené biologickému testovaniu, ktoré bude sústredené predovšetkým na protinádorovú aktivitu, pretože tá u týchto látok doposiaľ nebola študovaná. Pripravené štruktúry analógov broussonetínov majú potenciál byť použité ako tzv. lead compounds pri vývoji nových liečiv proti rakovine, diabetes a vírusovým infekciám. 


VEGA 1/0375/19: Stereoselektívna syntéza fotoaktívnych molekúl s pyrolidínovými farmakofórmi na báze broussonetínov, oxazolomycínov a laktacystínu. 2019-2021, vedúci projektu: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc., po jeho úmrtí je formálnym vedúcim RNDr. Mária Vilková, PhD., napĺňanie cieľov projektu je v plnej gescii doc. RNDr. Miroslavy Martinkovej, PhD., zástupca projektu.


Projekt sa zaoberá stereoselektívnou syntézou fotoaktívnych molekúl so zabudovanými pyrolidínovými farmakofórmi na báze boussonetínov, oxazolomycínov a laktacystínu. Inkorporované azobenzénové prepínače a fotocitlivé chrániace skupiny umožnia možnosť cielenej zmeny ich biologickej aktivity.


APVV-14-0883: Streoselektívna syntéza a in vitro štrukturálna modulácia biologickej aktivity funkcionalizovaných sfingozínov. 2015-2018, zástupca projektu.


Projekt sa zaoberá stereoselektívnou a asymetrickou syntézou funkcionalizovaných sfingozínov a štúdiom modulácie ich biologickej aktivity in vitro. Uskutoční sa totálna syntéza enantiomérne čistých foriem lipofilných pyrolidínových alkaloidov – broussonetínov, vychádzajúca z cukorných templátov a využívajúca [3,3]-sigmatropné prešmyky ako kľúčové transformácie. Výsledné cieľové molekuly s fotocitlivými chrániacimi skupinami a azobenzénovými prepínačmi budú podrobené biologickému testovaniu na protinádorovú aktivitu.

Pripravené sfingozíny majú perspektívu byť “lead compounds” pri vývoji nových liečiv  voči diabetes, vírusovým infekciám a onkologickým ochoreniam.


Názov projektu: Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). Operačný program Výskum a inovácie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Výskumovo-vývojový zámer projektu na podporu dlhodobého strategického záujmu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Kód ITMS2014+: 313011V455. Aktivita: „Vývoj inteligentných fotocitlivých liečiv a nanopórovitých transportných systémov pre liečivá“ (09/2020 – 06/2023), vedúca aktivity 313V45500003 - H3.


Hlavným cieľom tejto aktivity je vývoj novej generácie fotocitlivých biologicky účinných sfingozínov pre personalizovanú medicínu. Aktivita sa zaoberá syntézou funkcionalizovaných sfingozínov a štúdiom modulácie ich biologickej aktivity in vitro. Uskutoční sa totálna syntéza enantiomérne čistých foriem lipofilných sfingolipidov, vychádzajúca z jednoduchých sacharidových chirónov a využívajúca heterosigmatropné prešmyky a skríženú metatézu ako kľúčové reakcie. Výsledné cieľové molekuly budú opatrené fotocitlivými skupinami a podrobené biologickej evaluácií na protinádorovú aktivitu v dynamických podmienkach.


VEGA 1/0278/23: Syntéza a in vitro biologický profil nových stereoizomérnych diaminoanalógov naturálneho D-ribo-fytosfingozínu. 2023-2025, vedúca projektu.

Projek sa zaoberá stereoselektívnou syntézou enantiomérne čistých 3,4-diamino-3,4-dideoxyfytosfingozínov (8 stereoizomérov s rôznym charakterom bočného reťazca) ako analógov naturálneho D-ribo-fytosfingozínu využije štyri komerčne dostupné chiróny ako sú dimetylester kyseliny L- a D-vínnej, kyselina D-izoaskorbová a L-arabinóza („the Chiron approach“) a bude sa opierať o sekvenčný a jednoduchý aza-Claisenov prešmyk a Grubbsovu skríženú metatézu, ako na rozhodujúce transformácie. Štúdium [3,3]-sigmatropných prešmykov v podmienkach jednoduchej asymetrickej indukcie a 1,3-prenosu chirality poskytne ďalšie cenné informácie do diapazónu poznatkov týkajúcich sa rozsahu použitia a limitácií aplikácie vyššie zmienených transformácií. So zámerom hľadania účinných protirakovinových látok, resp. predlohových štruktúr pre ich možné dizajnovanie, budú cieľové sfingoidné bázy podrobené evaluácií ich schopnosti inhibovať in vitro proliferáciu rakovinových buniek. Výsledky skríningu by mohli priniesť nové a zaujímavé informácie predovšetkým do vzťahu štruktúra-aktivita u jednotlivých enantiomérnych dvojíc pripravených látok v zmysle vplyvu charakteru bočného reťazca a stereochemického usporiadania na výsledný biologický profil. Treba zdôrazniť, že takýto typ látok nebol doposiaľ pripravený a vzhľadom na svoju štruktúru by cieľové molekuly mohli v konečnom dôsledku modulovať metabolizmus sfingolipidov, poprípade ovplyvniť ich de novo biosyntézu.

 


Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita vo Ferrare, Ferrara, Taliansko, február 1994-jún 1994, vedecká skupina prof. Alessandra Dondoniho, pobyt počas PhD. štúdia v rámci spoločnej spolupráce medzi doc. Ing. Ladislavom Kniežom, CSc. (školiteľ doktorandskej dizertačnej práce) a profesorom Alessandrom Dondonim, výskum zameraný na stereoselektívnu syntézu iminosacharidov.
Centrálne laboratória firmy Novartis, Basilej, Švajčiarsko, Basilej, Švajčiarsko, jún 1997-október 1997, vedecká skupina Dr. Petra Maienfischa, výskum orientovaný na syntézu inhibítorov acetylcholínesterázy (postdoktorandský pobyt)
Organizačné aktivity
člen Rady študijného programu: organická chémia denná forma 4621 (D-ORGCH), organická chémia denná forma 104637 (D-ORGCHxA), organická chémia externá forma 12842 (D-ORGCH) a organická chémia externá forma 104636 (D-ORGCHxA) na STU v Bratislava - STU Bratislava, 1.4. 2021 -1.4. 2027
garant študijného predmetu Farmaceutická chémia pre spoločný študijný program Farmácia (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach) garant študijného predmetu Neurochémia pre spoločný študijný program Farmácia (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach) - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, september 2018-december 2022

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
• Cena dekana za pedagogickú činnosť učiteľov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (7. 3. 2012) • Cena dekana 2016 za vedecko-výskumnú činnosť (29. 3. 2017)
Projekty
Vedúci projektu: • VEGA 1/0446/03: Štúdium novej domino reakcie a jej využitie v stereoselektívnej syntéze antituberkulotík novej generácie (2003-2005), úspešné ukončenie projektu • VEGA 1/3557/06: Mikrovlnami akcelerované aza-Claisenove prešmyky - stereoselektívne syntézy nukleozidových a aminoglykozidových antibiotík (2006-2009), úspešné ukončenie projektu • VEGA 1/0010/09: Stereoselektívna syntéza mycestericínov a ich analógov (2009-2011), úspešné ukončenie projektu • VEGA 1/0568/12: Stereoselektívna syntéza fytosfingozínov, fytoceramidov a galaktocerebrozidov s imunostimulačnou aktivitou (2012-2014), úspešné ukončenie projektu a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov • VEGA 1/0168/15: Stereokonvergentná totálna syntéza broussonetinov a ich analógov s využitím heterosigmatropných prešmykov (2015-2017), úspešné ukončenie projektu a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov • VEGA 1/0047/18: Stereokonvergentná syntéza izomérnych sfingoidných báz a príbuzných „long-chain“ aminoalkoholov ako potenciálnych protirakovinových látok (2018-2020), úspešné ukončenie projektu a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov Zástupca projektu: • VEGA 1/0375/19: Stereoselektívna syntéza fotoaktívnych molekúl s pyrolidínovými farmakofórmi na báze broussonetínov, oxazolomycínov a laktacystínu (2019-2021), vedúci projektu: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc., po jeho úmrtí je formálnym vedúcim RNDr. Mária Vilková, PhD. (napĺňanie cieľov projektu je v plnej gescii doc. RNDr. Miroslavy Martinkovej, PhD.). • VEGA 1/0398/14: Asymetrické organokatalyzované [3,3]-sigmatropné prešmyky v syntéze salinosporamidov a cinabaramidov (2014-2016), vedúci projektu: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. • VEGA 1/0433/11: Využitie mikrovlnami akcelerovaných aza-Claisenových prešmykov v stereoselektívnej syntéze (+)-laktacystínu a iminosacharidov (2011-2013), vedúci projektu: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. • VEGA 1/0281/08: Štúdium stereoselektivity [3,3]-sigmatropných prešmykov indukovaných lokálnou mikrovlnovovou aktiváciou (2008-2010), vedúci projektu: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. • VEGA 1/2472/05: Stereoselektívna syntéza analógov nukleozidov, (+)-myriocínu a (−)-sfingofungínu E s protinádorovou, antibakteriálnou a antifungálnou aktivitou (2005-2007), vedúci projektu: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. • APVV-20-038405: Návrh systémov pre štúdium diskrétnej mikrovlnovej aktivácie organických zlúčenín, (2006-2008), vedúci projektu: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. • APVV-14-0883: Stereoselektívna syntéza a in vitro štrukturálna modulácia biologickej aktivity funkcionalizovaných sfingozínov (2015-2018), vedúci projektu: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. Iné projekty Názov projektu: Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). Operačný program Výskum a inovácie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Výskumovo-vývojový zámer projektu na podporu dlhodobého strategického záujmu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Kód ITMS2014+: 313011V455. Aktivita: „Vývoj inteligentných fotocitlivých liečiv a nanopórovitých transportných systémov pre liečivá“ (09/2020 – 06/2023), vedúca aktivity 313V45500003 - H3.
Medzinárodná spolupráca
Domáca spolupráca: • Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav farmakológie – spolupráca v rámci testovania protirakovinovej aktivity • JUHAPHARM s.r.o – spolupráca v rámci projektu OPENMED na aktivite „Vývoj novej generácie fotocitlivých látok s proti starnúcim účinkom (anti-aging effect) a ich aplikácia v dermatológii“ • TEHO a.s. Košice – spolupráca v rámci prípravy a aplikácie nových typov antioxidantov na ochranu systému pre distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody v rámci mesta Košice Zahraničná: • Firma CONTIPRO a.s. Dolní Dobrouč, Česká Republika, www.contipro.com – spolupráca v rámci projektu OPENMED, vývoj nových látok s protistarnúcim účinkom
Iné
Organizačné a riadiace zručnosti: •vedúca Katedry organickej chémie (júl 2012-súčasnosť) •členka rady Ústavu chemických vied PF UPJŠ (menovaná na obdobie 16. 12. 2019-30.11 2023) •člen komisie VEGA pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (2012-2020)

Ďalšie informácie


PF