PF

prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.   EN

Email:
ondrej.hutnik@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/PF/zamestnanec/ondrej.hutnik
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
SJ1O86
Telefón:
+421 55 234 2215, 2560
ORCID iD:
0000-0003-1189-9667
Profesor na Ústave matematiky menovaný v odbore Matematika v roku 2023. Odborne sa venuje matematickej, komplexnej a funkcionálnej analýze v oblastiach funkcionálnych priestorov analytických a polyanalytických funkcií, časovo-frekvenčných operátorov pôsobiacich medzi nimi, integrovaniu vzhľadom na zovšeobecnené miery. V poslednom období aktívne pracuje na rozvíjaní neaditívnych prístupov k mieram a integrovaniu s aplikáciami v oblastiach scientometrie, multikriteriálneho rozhodovania a teórie agregácie. V pedagogickej činnosti prednáša základné kurzy matematickej analýzy, neaditívne miery a integrály. Viedol viac ako 40 záverečných prác bakalárskeho a magisterského stupňa a doteraz vychoval 4 doktorandov v odbore Aplikovaná matematika.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2003, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia matematika-informatika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prírodných vied, 2006, Aplikovaná matematika
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2012, Matematika
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, Matematika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Medziodborové štúdium matematiky, študijný odbor: Matematika, I. stupeň štúdia
Študijný program: Teória vyučovania matematiky, študijný odbor: Matematika, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚMV/MAN2b/22 Matematická analýza funkcie reálnej premennej - Medziodborové štúdium matematiky, I. stupeň štúdia
ÚMV/MAN1c/22 Matematická analýza III - Matematika, I. stupeň štúdia
ÚMV/dMAN/10 Matematická analýza - Teória vyučovania matematiky, III. stupeň štúdia
ÚMV/dNMI/11 Neaditívne miery a integrál - Aplikovaná matematika, III. stupeň štúdia
ÚMV/dCFA/14 Metódy časovo-frekvenčnej analýzy - Aplikovaná matematika, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Matematika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Matematika
Vybrané publikácie
ADC - L. Halčinová, O. Hutník, J. Kiseľák, J. Šupina: Beyond the scope of super level measures. Fuzzy Sets and Systems 364 (2019), 36-63; https://doi.org/10.1016/j.fss.2018.03.007 (IF 3.305, JCR Q1, Citácie WoS/Scopus: 2)

ADC - M. Boczek, A. Hovana, O. Hutník: General form of Chebyshev type inequality for generalized Sugeno integral. Internat. J. Approx. Reason. 115 (2019), 1-12; https://doi.org/10.1016/j.ijar.2019.09.005 (IF 2.678, JCR Q2, Citácie WoS/Scopus: 6)

ADC - M. Boczek, L. Halčinová, O. Hutník, M. Kaluszka: Novel survival functions based on conditional aggregation operators. Inform. Sci. 580 (2021), 705-719; https://doi.org/10.1016/j.ins.2020.12.049 (IF 6.795, JCR Q1)

ADC - M. Boczek, O. Hutník, M. Kaluszka: On Choquet-Sugeno operator based on relation and conditional aggregation operators. Inform. Sci. 582 (2022), 1-21; https://doi.org/10.1016/j.ins.2021.07.063 (IF 6.795, JCR Q1)

Vybrané projekty

zodpovedný riešiteľ (Principal Investigator) APVV-16-0337 "Integration in the context of generalized measures" (2017-2021)

Projekt je venovaný niektorým aktuálnym aspektom budovania integrálov založených na nie nutne aditívnych mierach. Na jednej strane sa v projekte študujú integrály založené na klasickej level miere Borelovskej množiny, ktoré sú istými triedami súvisiacimi s kopulami a semikopulami a zahŕňajú známe neaditívne integrály Choqueta, Shilkreta a Sugena, ako aj mnohé ďalšie. Na strane druhej sa v projekte rozvíja koncept super level miery a integrálov založených na tomto koncepte, ktorý poskytuje silný nástroj pre riešenie problémov v harmonickej a časovo-frekvenčnej analýze.

zodpovedný riešiteľ (Principal Investigator) SK-PL-18-0032 "Integrals with respect to nonadditive measures and their applications" (2018-2021)

Bilaterálny projekt sa zaoberá rozvinutím prístupu k problémom integrovania a agregácie údajov v kontexte neaditívnych mier. Očakávanými výsledkami sú nutné a postačujúce podmienky pre platnosť niektorých nerovností pre neaditívne integrály, rozvinutie kalkulu pre niektoré triedy takýchto integrálov a zavedenie nových integrálov, ktoré by boli vhodné pri vyhodnocovaní scientometrických dát.

zodpovedný riešiteľ (Principal Investigator) OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-17, 313010T520 "Výskum a vývoj technológií strojového učenia a počítačového videnia pre fotorealistickú rekonštrukciu ľudí v 3D virtuálnom prostredí" (2020-2023)

Cieľom projektu je prostredníctvom výskumno-vývojovej časti projektu vyvinúť softvérové riešenie, ktoré dokáže automaticky vytvárať realistické postavy ľudí v 3D vo vysokej vizuálnej kvalite a zároveň prepájať ľudí v reálnom čase. V rámci inovačnej časti projektu bude softvérové riešenie zavedené do produkčnej praxe v rôznych odvetviach, vďaka čomu prinesie prijímateľ na európsky trh vysoko inovatívny produkt s bezkonkurenčnými parametrami.

zodpovedný riešiteľ (Principal Investigator) VEGA 1/0657/22 "Zovšeobecnené agregačné operátory: teória a aplikácie" (2022-2025)

Projekt je venovaný základnému výskumu v oblasti agregovania dát a aplikácií dosiahnutých výsledkov v multikriteriálnom rozhodovaní, pri modelovaní komplexných závislostí a v inžinierskych a ekonomických oblastiach. V projekte sa zameriavame na rozvíjanie teoretického aparátu agregácie založenej na aktuálnom koncepte podmienených agregačných operátorov. Podstatná časť projektu je venovaná štúdiu týchto operátorov, zovšeobecnených survival funkcií, level mier a neaditívnych/nelineárnych integrálov na nich založených. Ďalšia oblasť záujmu súvisí s výskumom mier neurčitosti, v ktorom sa zameriavame na štúdium agregácií Choquetovho-Stieltjesovho typu v kontexte entropie a divergencie so zreteľom na použitie v teórii rizika.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
CINVESTAV del IPN, Mexico City, november 2010 - september 2011, postdoktorandský výskumný pobyt
Leeds University, Leeds, november 2011 (7 dní), grant Londýnskej matematickej spoločnosti
Instituto Polytecnico Nacional, Mexico City, júl 2018 (16 dní), Erasmus+ KA107
Organizačné aktivity
riaditeľ - Ústav matematických vied PF UPJŠ v Košiciach, 2020 doteraz
zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť - Ústav matematických vied PF UPJŠ v Košiciach, 2013-2019
člen Výboru Slovenskej matematickej spoločnosti - JSMF, 2019 doteraz
vedúci Oddelenia matematickej analýzy - Ústav matematických vied PF UPJŠ v Košiciach, 2012-2020

Doplňujúce informácie o osobe

Záľuby
organ, jazzový klavír, futbal

Ďalšie informácie


PF