UPJS

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.   EN

Email:
pavol.martonfi@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk//zamestnanec/pavol.martonfi
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
BZ UPJŠ - Botanická záhrada UPJŠ
Miestnosť:
SB1O101
Telefón:
1603
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
SB1O101
Telefón:
+421 55 234 1603
ORCID iD:
0000-0003-2280-2736

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1989, učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov, kombinácia: matematika-biológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Karlova v Prahe, Přírodovědecká fakulta, 1997, Botanika
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2000, Biológia
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2011, Biológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Botanika a fyziológia rastlín, študijný odbor: Biológia, druhý stupeň štúdia
Študijný program: Fyziológia rastlín, študijný odbor: Biológia, tretí stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚBEV/TR1/99 Taxonómia rastlín - Botanika a fyziológia rastlín, druhý stupeň štúdia
ÚBEV/RR/08 Reprodukcia rastlín - Fyziológia rastlín, tretí stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Biológia - Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Biológia
Vybrané publikácie

ID: UPJŠ.Košice.000067395 - ADC - Dandelion Taraxacum linearisquameum does not reflect soil metal content in urban localities. Jozef Kováčik, Matej Dudáš, Josef Hedbavny, Pavol Mártonfi. Environmental Pollution, ISSN 0269-7491, Vol. 218 (2016), s. 160-167. Hodnotenie kvality: podľa JCR: Q1 v oblasti Environmental Sciences (2016), IF 5,099 (2016). Počet ohlasov: 25.

ID: 199398 - ADC - Exploring essential oils of Slovak medicinal plants for insecticidal activity: The case of Thymus alternans and Teucrium montanum subsp. jailae. Roman Pavela, Giovanni Benelli, Angelo Canale, Filippo Maggi, Pavol Mártonfi. Food and Chemical Toxicology, ISSN 0278-6915, Roč. 138, (2020), e. no. 11203. Hodnotenie kvality: podľa JCR: Q1 v oblasti Food Science and Technology (2020), IF 6,025 (2020). Počet ohlasov: 10.

ID: UPJŠ.Košice.000069271: Phytochemical investigations and antiproliferative secondary metabolites from Thymus alternans growing in Slovakia / Dall´Acqua Stefano, Peron Gregorio, Ferrari Sara, Gandin Valentina, Bramucci Massimo, Quassinti Luana, Mártonfi Pavol, Maggi Filippo. In: Pharmaceutical Biology. - ISSN 1388-0209. - Vol. 55, no. 1 (2017), s. 1162-1170. Počet ohlasov: 23.

ID: 78474 | Nuclear genome size variation in the allopolyploid Onosma arenaria – O. pseudoarenaria species group: methodological issues and revised data / Kolarčik, Vladislav; Kocová, Valéria; Caković, Danka; Kačmárová, Tatiana; Piovár, Juraj; Mártonfi, Pavol. – DOI 10.1139/cjb-2017-0164. In: Botany. – ISSN 1916-2790. – ISSN (online) 1916-2804. – Roč. 96, č. 6 (2018), s. 397-410. Počet ohlasov: 3.

ID: 224489 | Endopolyploidy pattern in Corydalis early spring geophytes / Kolarčik, Vladislav; Fráková, Viera; Kocová, Valéria; Koprivý, Lukáš; Mártonfi, Pavol. – DOI 10.1016/j.flora.2020.151651. In: Flora, Elsevier. – ISSN 0367-2530. – ISSN (online) 1618-0585. – č. 270 (2020), art.no. 151651, s. [1-10]. Počet ohlasov: 1.

Vybrané projekty

Číslo projektu: VEGA 1/0163/15. Agentúra: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied. Obdobie realizácie projektu: 01/2015 - 12/2018. Názov projektu: Endopolyploidia vybraných taxónov rodov Trifolium a Lotus vo vzťahu k ich fyziologickým a produkčným parametrom. Postavenie v projekte: Vedúci projektu.

Číslo projektu: VEGA 1/0512/15 Agentúra: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied. Názov projektu: Evolučné stratégie a reprodukčné spôsoby v rode Onosma. Obdobie realizácie projektu: 01/2015 - 12/2018. Postavenie v projekte: Zástupca vedúceho projektu.

Číslo projektu: VEGA 1/0669/19. Agentúra: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied. Obdobie realizácie projektu: 01/2019 - 12/2022. Názov projektu: Bioticky indukovaná endoreduplikácia krytosemenných rastlín. Postavenie v projekte: Vedúci projektu.

Číslo projektu: VEGA 1/0741/19. Agentúra: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied. Obdobie realizácie projektu: 01/2019 - 12/2022. Názov projektu: Vývinová biológia, polyploidizácia a interakcia cytotypov v sexuálnych-asexuálnych rastlinných skupinách. Postavenie v projekte: Zástupca vedúceho projektu.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Scottish Agricultural College, Ayr, Scotland, United Kingdom, jún - júl 1994 (2 mesiace), Tempus projekt, Brusel
Royal Botanic Gardens, Kew, England, United Kingdom, júl - august 1994 (2 týždne), Tempus projekt, Brusel
Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Praha, Česká republika, október - december 1995 (2 mesiace), projekt VEGA, Bratislava
Royal Botanic Gardens + University of Amsterdam, Kew, England, United Kingdom, august 1998 (2 týždne), Soros Travel Fund a Bergius Foundation
Organizačné aktivity
Prodekan pre vedu, výskum a rozvoj - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 1. 7. 2011 - 31. 8. 2018
Riaditeľ - Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, 1. 5. 2018 - doteraz
člen Vedeckej rady - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2011 - 2018, 2019 - doteraz
člen odborovej komisie doktorandského štúdia Fyziológia rastlín - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2009 - doteraz
člen Vedeckej rady - Botanický ústav SAV (1. obdobie), Centrum biológie rastlín a biodiverzity, 2016-2018, 2021 - doteraz
člen odborovej komisie doktorandského štúdia Farmakognózia - Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 2012 - 2023
funkcie v redakčnej rade časopisu Thaiszia - Journal of Botany - Botanická záhrada UPJŠ, výkonný redaktor 1991-2002, vedúci redaktor 2018 - doteraz

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
1998 - Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ *** 2009 - Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť (spolu s kolektívom Botanického ústavu SAV, Bratislava) *** 2010 - Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ *** 2014 - Udelenie titulu Zaslúžilý člen Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV *** 2020 - Cena rektora za významný mediálny čin pre Botanickú záhradu UPJŠ.

Ďalšie informácie


UPJS