PF

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.   EN

Email:
peter.fedorocko@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/peter.fedorocko
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
RB1O105
Telefón:
+421 55 234 1182
ORCID iD:
http://orcid.org/0000-0002-1138-6282
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. je profesorom biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súčasne pôsobí ako prorektor UPJŠ pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium. V rámci výskumnej činnosti sa venoval štúdiu hemostimulačných účinkov imunomodulačných látok (predovšetkým muramyl peptidov a bakteriálnych extraktov) na žiarením utlmenú krvotvorbu. V súčasnosti je jeho výskum zameraný na štúdium molekulárnych mechanizmov účinku hypericínu ako fotodynamicky aktívnej látky s možnosťou jej využitia v onkoterapii. Je garantom doktorandského štúdia v študijnom programe Molekulárna cytológia. Bol školiteľom 20 ukončených doktorandov v študijných programoch Genetika, Fysiologie živočichů a Molekulárna cytológia, školiteľom 18 diplomových prác a konzultantom 14 rigoróznych prác. Väčšina jeho doktorandov pôsobí naďalej v akademickom prostredí doma alebo v zahraničí (USA, Veľká Británia, Švédsko, Francúzsko, Česko). Bol alebo je členom viacerých vedeckých rád (UPJŠ, Ústav fyziológie živočíchov SAV, Neurobiologický ústav SAV, Biomedicínske centrum SAV). Od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia sa nepretržite podieľa na riešení projektov (vo väčšine prípadov ako zodpovedný riešiteľ) základného a aplikovaného výskumu. V rokoch 2008 - 2011 viedol projekt APVV „Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti": Centrum pre výskum signalómu. Je člen špičkového tímu „Bioaktiv“ v rámci projektu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1983, Všeobecná biológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Palva Jozefa Šafárika v Košiciach, 1994, Všeobecná biológia
Titul docent:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1998, Biológia
Titul profesor:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, Biológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Molekulárna cytológia, študijný odbor: Biológia, 3. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: Genetika a molekulárna cytológia, študijný odbor: Biológia, 2. stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚBEV/BKB/20 - Biológia kmeňovej bunky - Genetika a molekulárna cytológia, 2. stupeň štúdia
ÚBEV/CTP1/01 - Cytopatológia - Genetika a molekulárna cytológia, 2. stupeň a 3. stupeň štúdia
ÚBEV/ETB1/99 - Experimentálne techniky v biológii - Biológia, 1. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Biológia, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Biológia
Vybrané publikácie

GYURÁSZOVÁ, Katarína - MIKEŠ, Jaromír - HALABURKOVÁ, Andrea - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - FEDOROČKO, Peter. YM155, a small molecule inhibitor of survivin expression, sensitizes cancer cells to hypericin-mediated photodynamic therapy. In: Photochemical & Photobiological Sciences. - ISSN 1474-905X. - Vol. 15, no. 6 (2016), s. 812-821. - DOI: 10.1039/c5pp00438a

HALABURKOVÁ, Andrea - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - KOVAĽ, Ján - HERCEG, Zdenko - FEDOROČKO, Peter - GHANTOUS, Akram. Histone deacetylase inhibitors potentiate photodynamic therapy in colon cancer cells marked by chromatin-mediated epigenetic regulation of CDKN1A. In: Clinical Epigenetics. - ISSN 1868-7083. - Vol. 9 (2017), art.no. 62. - DOI 10.1186/s13148-017-0359-x
VARGOVÁ, Jana - MIKEŠ, Jaromír - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - MIKEŠOVÁ, Lucia - KUCHÁROVÁ, Barbora - ČULKA, Ľubomír - FEDR, Radek - REMŠÍK, Ján - SOUČEK, Karel - KOZUBÍK, Alois - FEDOROČKO, Peter. Hypericin affects cancer side populations via competitive inhibition of BCRP. In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - ISSN 0753-3322. - č. 99 (2018), s. 511-522. - DOI 10.1016/j.biopha.2018.01.074
MAJERNÍK, Martin - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - BABINČÁK, Marián - KOŠUTH, Ján - ŠEVC, Juraj - TONELLI GOMBALOVÁ, Zuzana - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - BURÍKOVÁ, Monika - FEDOROČKO, Peter. Novel Insights into the Effect of Hyperforin and Photodynamic Therapy with Hypericin on Chosen Angiogenic Factors in Colorectal Micro-Tumors Created on Chorioallantoic Membrane. In: International Journal of Molecular Sciences: Open Access Journal. - ISSN 1661-6596. - Roč. 20, č. 12 (2019), art. no. 3004, s. [1-24]. - DOI 10.3390/ijms20123004
BABINČÁK, Marián - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - KOŠUTH, Ján - MAJERNÍK, Martin - VARGOVÁ, Jana - MIKULÁŠEK, Kamil - ZDRÁHAL, Zbyněk - FEDOROČKO, Peter. Death receptor 5 (Tnfrsf10b) is upregulated and trail resistance is reversed in hypoxia and normoxia in colorectal cancer cell lines after treatment with skyrin, the active metabolite of hypericum spp. In: Cancers. - ISSN 2072-6694. - Roč. 13, č. 7 (2021), art.no. 1646., s. [1-30]. - DOI 10.3390/cancers13071646
Vybrané projekty

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0022/19: Hypoxia a polymorfizmus transportného proteínu BCRP ako faktory ovplyvňujúce akumulácium a účinok hypericínu v podmienkach in vitro a ex ovo.

1.1.2019 – 31.12. 2022

Zodpovedný riešiteľ

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 1/0147/15: Pleiotropné pôsobenie neaktivovaného alebo fotodynamicky aktívneho hypericínu na faktory ovplyvňujúce rezistenciu nádorových buniek.

1.1.2015 – 31.12.2018

Zodpovedný riešiteľ

Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV-18-0125: Nové antrachinóny prírodného pôvodu pre biomedicínske aplikácie.

1.7.2019 – 30.6.2023

Člen riešiteľského kolektívu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja PVV-14-0154: Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum.

1.7.2015 – 30.6.2019

Člen riešiteľského kolektívu

Projekt operačného programu Integrovaná infraštruktúra: Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED), kód projektu ITMS2014+ 313011V455.

11/2019 – 12/2023

Garant výskumnej aktivity

Organizačné aktivity
■ člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (2000-doteraz) a Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2008-doteraz); ■ člen Vedeckej rady Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV (2009-2017);■ člen Vedeckej rady Neurobiologického ústavu SAV (2015-2017);■ člen Vedeckej rady Biomedicínskeho centra SAV (2020-doteraz);■ člen komisie Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ a SAV pre biologické vedy (2012-2021);■ predseda komisie Vedeckej grantovej agentúry MŠ a SAV pre molekulovú a bunkovú biológiu (2005-2008);■ člen predsedníctva Vedeckej grantovej agentúry MŠ a SAV (2005-2008);■ člen Rady pre prírodné vedy Agentúry na podporu vedy a výskumu (2018-doteraz);■ člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR pre vedy o živej prírode 1 (2003-2015);■ člen pracovnej skupiny pre oblasť Biomedicíny a biotechnológií pre prioritné oblasti aplikovaného a experimentálneho vývoja v SR MŠVVaŠ SR (2012-2015);■ člen Správnej rady Nadácie Výskum rakoviny (2013-doteraz).

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
■ Cena odbornej spoločnosti (Spoločnosť pre rádioterapiu, rádiológiu a radiačnú fyziku Slovenskej lekárskej spoločnosti) za najlepšiu publikáciu v roku 1992; ■ Cena dekana PF UPJŠ za vedeckú a výskumnú činnosť učiteľov a vedeckých pracovníkov v roku 1999, 2003 a 2009; ■ Strieborná medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach pri príležitosti 45. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach; ■ Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach pri príležitosti 50. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach; ■ Cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu (2012).
Projekty
Vybrané VEGA, APVV a iné projekty (zodpovedný riešiteľ alebo WP manažér projektu) ■ APVT-20-003704: Hypericum perforatum L.: Genetické aspekty syntézy hypericínu a jeho fotocytotoxické účinky; ■ VEGA MŠ SR a SAV 1/2329/05: Úloha lipidových mediátorov v hypericínom modulovanej proliferácii a apoptóze nádorových buniek; ■ APVV-SK-CZ-07506: Dôsledok inhibície COX-2 v nádorových a nenádorových bunkách epitelu hrubého čreva vystavených fotocytotoxickému účinku hypericínu. Projekt slovensko-českej spolupráce na základe Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o VTS pre roky 2006-2007 Medzinárodná vedecko-technická spolupráca; ■ Bil/ČR/SR/SK-75/06: Účinok modulácie fosfolipidového metabolizmu na proliferáciu a apoptózu nádorových buniek v interakcii s cytotoxickými látkami; ■ APVV-LPP-0155-06: Úloha epitelového švu počas vývinu embryonálneho podnebia a pri vzniku rázštepových vád; ■ APVV-0040-10: Hypericín: biotechnológia, signalóm, fotodynamická terapia (2011-2014); ■ APVV-14-0154: Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum (2015-2019); ■ APVV-16-0176: Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb (2017-2021); ■ APVV-18-0125: Nové antrachinóny prírodného pôvodu pre biomedicínske aplikácie (2019-2023); ■ VEGA 1/0626/11: Nekaspázové signálne dráhy v programovanej smrti nádorovej bunky a dopad aktivity ABC-transportných systémov na potenciálny vznik bunkovej rezistencie po fotocytotoxickom účinku hypericínu (2011-2014); ■ VEGA 1/0147/15: Pleiotropné pôsobenie neaktivovaného alebo fotodynamicky aktívneho hypericínu na faktory ovplyvňujúce rezistenciu nádorových buniek (2015-2018); ■ VEGA: 1/0022/19: Hypoxia a polymorfizmus transportného proteínu BCRP ako faktory ovplyvňujúce akumuláciu a účinok hypericínu v podmienkach in vitro a ex ovo (2019-2022); Zapojenie do projektov EŠIF: ■ odborný garant projektu za PF UPJŠ: Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu /SEPO/; kód ITMS projektu: 26220120024 ■ odborný garant projektu za PF UPJŠ: Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II; kód ITMS projektu: 26220120039 ■ odborný garant projektu za PF UPJŠ: Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia; kód ITMS projektu: 26220220157; ■ odborný garant projektu za PF UPJŠ: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice); kód ITMS projektu: 26220220185
Medzinárodná spolupráca
■ Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Brno, Česká republika (prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. a prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.); ■ InterCell GmbH/Cistem Biotechnologies GmbH, Viedeň, Rakúsko (Dr. Alena Egyed, PhD.); ■ University of Tennessee, College of Veterinary Medicine, Department of Pathobiology, Knoxville, TN, USA (prof. Hildegard M. Schuller, DVM, Ph.D.); ■ University of Naples Federico II, Department of Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare, Neapol, Taliansko (prof. Giuseppe Palumbo); ■ Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice; ■ Tkanivová banka, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 1. súkromná nemocnica, a.s. Košice-Šaca; ■ Gyncare, s.r.o., Košice.
Iné
■ predseda odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Molekulárna cytológia; ■ člen odborových komisií doktorandského štúdia v odboroch Genetika a Fyziológia živočíchov na PF UPJŠ; ■ v odbore Farmakológia na Lekárskej fakulte UPJŠ; ■ v odbore Imunológia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; ■ v odbore Genetika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave; ■ v odbore Biochémia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave; ■ predseda resp. člen habilitačných a inauguračných komisií na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (ČR), Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Ďalšie informácie


PF