PF

RNDr. Peter Gurský, PhD.   EN

Email:
peter.gursky@upjs.sk
Homepage:
gursky.sk
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0O21
Telefón:
+421 55 234 2437
ORCID iD:
0000-0002-4744-7390
Vedecké záujmy: databázové systémy a indexy, extrakcia dát z webu, dolovanie v textových dátach

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2001, Informatika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003, Informatika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008, Informatika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Ib, Informatika, študijný poradca, I. stupeň štúdia
Študijný program: Im, Informatika, študijný poradca, II. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚINF/PSIN/15 Počítačová sieť Internet - Ib, AIb, XIb (medziodbor s informatikou), I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
AFD - Peter Gurský, Milan Vereščák: Extrakcia štruktúrovaných objektov z webových portálov na pár klikov. In: WIKT & DaZ 2016 : 11th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies; 35th Conference on Data and Knowledge : proceedings : 3. - 4. november 2016, Smolenice. - Bratislava : Nakladatel’stvo STU, 2016. - ISBN 9788022746199. - S. 225-228
AFD - Peter Gurský, Michaela Linková: Attributes Extraction from Product Descriptions on e-Shops. In: ITAT 2017 : Information Technologies – Applications and Theory : proceedings of the 17th conference : 22.-26.9.2017, Martinské hole, Slovensko. - North Charleston : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. - ISBN 9781974274741. - ISSN 1613-0073. - S. 23-26.
AFD - Peter Gurský, Rudolf Pavel: Focused Web Crawling of Relevant Pages on e-Shops. In: ITAT 2017 : Information Technologies – Applications and Theory : proceedings of the 17th conference : 22.-26.9.2017, Martinské hole, Slovensko, 2017. - ISBN 9781974274741. - ISSN 1613-0073. - S. 35-39.
AFD - Ľubomír Antoni et al.: Innovation of University Subjects in Data Science Area within IT Academy Project. In: ICETA 2018 : 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : proceedings. - New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. - ISBN 9781538679128. - S. 31-36.
AFD - Dávid Varga, Zoltán Szoplák, Pavol Sokol, Stanislav Krajči, Peter Gurský: Analysis and Prediction of Legal Judgements in the Slovak Criminal Proceedings. In:ITAT 2021 : Information Technologies – Applications and Theory : proceedings of the 21st conference : 24.-28.9.2021, Heľpa, Slovensko.- ISSN 1613-0073, vol. 2962. - S. 161-170.
Vybrané projekty
Projekt ŠF MŠ SR: CeZIS - Centrum znalostných a informacných systémov v Košiciach, ITMS 26220220158
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ITMS: 312011F057,
Projekt UVP TECHNICOM, ITMS kód: 26220220182
Projekt UVP TECHNICOM – II. fáza, ITMS 313011D232
VEGA 1/0073/15 Scalable computating methods of structured and unstructured data analysis with uncertainty

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Súčasné projekty:
  • Extrakcia atribútov zo súdnych rozhodnutí (zatiaľ bez grantovej podpory)
  • Exago: extrakcia atribútov z webu pomocou rozšírení prehliadača (bez grantovej podpory)
Iné
Organizácia konferencie ITAT

Ďalšie informácie


PF