PF

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.   EN

Email:
peter.kollar@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/peter.kollar
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
RC2O316
Telefón:
+421 55 234 2220,2529,2537
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-8195-576X
I. Veda
Výskum v oblasti feromagnetizmu najmä výskum magnetických vlastností feromagnetík: práškových kompaktovaných a kompozitných materriálov a neorientovaných ocelí FeSi
II. Vzdelávanie
prednášky zo všeobecnej fyziky-elektriny a magnetizmu, magnetických vlastností kondenzovaných látok a polovodičových prvkov, Vybrané kapitoly z fyziky, Moderné trendy vo fyzike.
III. Vedenie záverečných prác - doktorandské, diplomové a bakalárske.
IV. Organizačná činnosť - vedenie vedeckých projektov, účasť v organizačných výboroch vedeckých konferencií, vykonávanie funkcie riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied, garant učiteľského štúdia fyziky (II. stupeň), garant teórie vyučovania fyziky (III. stupeň)

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1983, Fyzika tuhých látok
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1990, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Titul docent:
Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava, 1996, Fyzika
Titul profesor:
Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava, 2009, Fyzikálne inžinierstvo
Titul DrSc.:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, 2014, Materiálové inžinierstvo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Fyzika - učiteľstvo, študijný odbor: Fyzika, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Teória vyučovania fyziky, študijný odbor: Fyzika, doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
Všeobecná fyzika II Elektrina a magnetizmus - Fyzika, F-X, Biofyzika, bakalársky stupeň štúdia
Fyzika kondenzovaného stavu - Fyzika - učiteľstvo, magisterský stupeň štúdia
Vybrané kapitoly fyziky - Teória vyučovania fyziky, doktorandský stupeň štúdia
Magnetizmus kondenzovaných látok - Fyzika kondenzovaných látok, Progresívne materiály, magisterský a doktorandský stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Fyzika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Fyzika
Vybrané publikácie

ADC- Périgo, E.A., Weidenfeller, B., Kollár, P., Füzer, J., Past, present, and future of soft magnetic composites, Applied Physics Reviews 5(3), (2018) 031301, DOI: 10.1063/1.5027045,IF 11.69 , Q1, Počet ohlasov 130

ADC – Füzer, J., Strečková, M., Dobák, S., (...), Kurek, P., Vojtko, M., Innovative ferrite nanofibres reinforced soft magnetic composite with enhanced electrical resistivity, Journal of Alloys and Compounds 753, (2018) 219-227, DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.04.237, IF 4,65 , Q1, Počet ohlasov 27

ADC – Dobák, S., Füzer, J., Kollár, P., Fáberová, M., Bureš, R., Interplay of domain walls and magnetization rotation on dynamic magnetization process in iron/polymer–matrix soft magnetic composites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 426, (2017) 320-327, DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.11.084, IF 3,233 , Q2, Počet ohlasov 22

ADC – Birčáková, Z., Füzer, J., Kollár, P., (...), Bureš, R., Fáberová, M, Magnetic properties of Fe-based soft magnetic composite with insulation coating by resin bonded Ni-Zn ferrite nanofibres, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 485, (2019) 1-7, DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.04.060, IF 2,954 , Q2, Počet ohlasov 20

ADC – Lauda, M., Füzer, J., Kollár, P., (...), Batkova, M., Batko, I., Magnetic properties and loss separation in FeSi/MnZnFe2O4soft magnetic composites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 411 (2016) 12-17, DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.03.051, IF 2,777, Q1, Počet ohlasov 65

Vybrané projekty
APVV-15-0115, 2016-2019, Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov, zodpovedný riešiteľ
APVV-18-0207, 2019-2022, Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov, žiadateľ ÚMV SAV Košice, zodpovedný riešiteľ RNDr. František Kováč, CSc., zodpovedný riešiteľ za UPJŠ doc. RNDr. Ján Füzer, PhD., člen kolektívu
VEGA 1/0377/16, 2016-2019, Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch, zodpovedný riešiteľ
VEGA 11/0143/20, 2020-2023, Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom, zodpovedný riešiteľ
APVV-20-0072, 2021-2025, Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami, zodpovedný riešiteľ
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita v Amsterdame, Amsterdam, Holandsko, 1 mesiac, 1993, Tempus
Univerzita Münster, Univerzita Münster, Nemecko, 2 týždne, 1993, Tempus
Univerzita Cambridge, Cambridge, Spojené kráľovstvo, 3 týždne, 1994, Tempus
Organizačné aktivity
predseda odborovej komisie pre odbor teória vyučovania fyziky na PF UPJŠ v Košiciach - PF UPJŠ v Košiciach, 2012-doteraz
člen odborovej komisie pre odbor fyzika kondenzovaných látok na PF UPJŠ v Košiciach - PF UPJŠ v Košiciach, 2019- doteraz
člen odborovej komisie pre odbor progresívne materiály na PF UPJŠ v Košiciach - PF UPJŠ v Košiciach, 2012-doteraz
Člen Akreditačnej komisie - Poradný orgán vlády SR, 2014-2019
Člen komisie č.1 agentúry VEGA - MŠVVaŠ SR a SAV, 2012-2020

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena dekana PF UPJŠ v Košiciach za pedagogickú činnosť 2009.
Cena dekana PF UPJŠ v Košiciach za vedeckú činnosť 2010.
Cena za vedeckú činnosť Slovenskej fyzikálnej spoločnosti 2015 Cena rektora
UPJŠ v Košiciach za vedeckú činnosť udelená v roku 2016
Projekty
ukončené
1. Čiastková úloha ŠPZV I-2-5/08, 1983-1985, Magnetizačné procesy v kryštalických a nekryštalických feromagnetických zliatinách s osobitným zreteľom na zliatiny 3d a 4f kovov, (zodpovedný riešiteľ – prof. Ing. Ladislav Potocký, CSc.), spoluriešiteľ.
2. Čiastková úloha ŠPZV I-5-2/07, 1986-1990, Magnetizačné procesy v kryštalických a nekryštalických feromagnetikách, (zodpovedný riešiteľ – prof. Ing. Ladislav Potocký, CSc.), spoluriešiteľ.
3. Inštitucionálny úloha PF UPJŠ, Štúdium štruktúry a vybraných fyzikálnych vlastností nových materiálov pripravených technikov rýchleho ochladzovania a naparovania, spoluriešiteľ.
4. Grantový projekt VEGA 1/246/94, 1994-1996, Vývoj a optimalizácia vlastností kompaktných nanokryštalických materiálov na báze Fe. (zodpovedný riešiteľ – Doc. RNDr. Michal Konč, CSc.), spoluriešiteľ.
5. Grantový projekt VEGA 1/247/97, 1997-2000, Štúdium korelácií medzi štruktúrnymi a galvanomagnetickými vlastnosťami amorfných a nanokryštalických tenkých vrstiev na báze Fe a Co, (zodpovedný riešiteľ – Doc. RNDr. Michal Konč, CSc.), spoluriešiteľ.
6. Rozvojový projekt MŠSR, skupina č. 6: Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk, 2006, Dobudovanie Laboratória magnetizmu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Ústavu experimentálnej fyziky SAV na Centrum výskumu progresívnych magnetických materiálov, (zodpovedný riešiteľ – Doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.), spoluriešiteľ.
7. Grantový projekt VEGA 1/8040/01, 2001-2003, Štruktúra a magnetické vlastnosti amorfných a jemnozrnných feromagnetík, zodpovedný riešiteľ.
8. Grantový projekt VEGA 1/1021/04, 2004-2006, Štruktúra a magnetické vlastnosti magneticky mäkkých práškových a kompaktovaných feromagnetík, zodpovedný riešiteľ.
9. Grantový projekt VEGA 1/4020/07, 2007-2009, Štruktúra a magnetické vlastnosti magneticky mäkkých práškových a kompaktovaných feromagnetík, zodpovedný riešiteľ.
10. Grantový projekt APVT – 20-008404, 2005-2007, Štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností nanofázových a amorfných systémov na báze 3d prechodových prvkov Fe, Co, Ni, zodpovedný riešiteľ
11. Grantový projekt VEGA 1/0311/10, 2010-2011, Magnetické vlastnosti častíc, práškov a kompozitov, zodpovedný riešiteľ.
12. Grantový projekt VEGA 1/0861/12, 2012-2015, Vplyv interakcie feromagnetických častíc na báze železa na magnetické vlastnosti kompozitných materiálov, zodpovedný riešiteľ.
13. Grantový projekt VEGA 1/0377/16, 2016-2019, Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetikých časticiach a kompozitoch, zodpovedný riešiteľ.
14. Grantový projekt APVV-15-0115, 2016-2019, Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov, zodpovedný riešiteľ
súčasné
1. Grantový projekt APVV-18-0207, 2019-2022, Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov, žiadateľ ÚMV SAV Košice, zodpovedný riešiteľ RNDr. František Kováč, CSc., zodpovedný riešiteľ za UPJŠ doc. RNDr. Ján Füzer, PhD., člen kolektívu
2. Grantový projekt VEGA 1/0143/20, 2020-2023, Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom, zodpovedný riešiteľ
3. Grantový projekt VEGA 1/0225/20, 2020-2023, Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt, zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Füzer, PhD., člen kolektívu
4. Grantový projekt APVV-20-0072, 2021-2025, Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami, zodpovedný riešiteľ
Medzinárodná spolupráca
Ústav fyziky, Poľská akadémia vied, Varšava, Poľsko
Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Technická univerzita, Radom, Poľsko
Centrálny fyzikálny výskumný ústav, Maďarská akadémia vied, Budapešť, Maďarsko
Univerzita Clausthal, Spolková republika Nemecko
Hasylab, DESY, Hamburg, Spolková republika Nemecko
Záľuby
horská cyklistika
VKV rádiá
príjem rozhlasových staníc na veľkú vzdialenosť
hudba

Ďalšie informácie


PF