PF

doc. RNDr. Rastislav Varhač, PhD.   EN

Email:
rastislav.varhac@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/PF/zamestnanec/rastislav.varhac/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RB2O231
Telefón:
+421 55 234 2365
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RB2O231
Telefón:
+421 55 234 2365
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-5497-4511

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1999, Chémia, zameranie: Biochémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2005, Biochémia
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2022, Biochémia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Proteíny, štruktúra a funkcia - Biochémia, 2. - magisterský stupeň štúdia
Trendy v biofyzikálnej chémii - Biochémia, 3. - doktorandský stupeň štúdia
Biofyzikálna chémia I - Biochémia, 2. - magisterský stupeň štúdia
Biofyzikálna chémia II - Biochémia, 2. - magisterský stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Sedlák, E.; Kožár, T.; Varhač, R.; Musatov, A.; Tomášková, N.: Anion-specific effects on the alkaline state of cytochrome c. Biochemistry (Moscow). 86, 2021, 59-73. WOS Q4, IF 2.824, citácie: 1.

Petrenčáková, M.; Varhač, R.; Kožár, T.; Nemergut, M.; Jancura, D.; Schwer, M.-S.; Sedlák, E.: Conformational properties of LOV2 domain and its C450A variant within broad pH region. Biophysical Chemistry. 259, 2020, art.no. 106337, 1-9. WOS Q3, IF 1.995, citácie: 2.

Dušeková, E.; Garajová, K.; Yavaşer, R.; Varhač, R.; Sedlák, E.: Hofmeister effect on catalytic properties of chymotrypsin is substrate-dependent. Biophysical Chemistry. 243, 2018, 8-16. WOS Q3, IF 1.745, citácie: 7.

Tomášková, N.; Varhač, R.; Lysáková, V.; Musatov, A.; Sedlák, E.: Peroxidase activity of cytochrome c in its compact state depends on dynamics of the heme region. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics. 1866 (11), 2018, 1073-1083. WOS Q2, IF 2.540, citácie: 10.

Garajová, K.; Balogová, A.; Dušeková, E.; Sedláková, D.; Sedlák, E.; Varhač, R.: Correlation of lysozyme activity and stability in the presence of Hofmeister series anions. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics. 1865 (3), 2017, 281-288. WOS Q2, IF 2.609, citácie: 19.

Vybrané projekty

APVV-20-0340, 2021-2025, spoluriešiteľ

VEGA 1/0074/22, 2022-2024, spoluriešiteľ

VEGA 2/0009/17, 2017-2020, spoluriešiteľ

VEGA 1/0423/16, 2016-2018, spoluriešiteľ

APVV-15-0069, 2015-2017, spoluriešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio, Texas, U.S.A., máj 2011 - august 2011, postdoktorandský pobyt
University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio, Texas, U.S.A., jún 2008 - máj 2010, postdoktorandský pobyt
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Švajčiarsko, október 2004 - júl 2005, štipendijný pobyt financovaný švajčiarskou vládou
Organizačné aktivity
Ústavný koordinátor pre študentské mobility Erasmus+ - ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach, apríl 2013 - doteraz
Zástupca riaditeľa pre vedeckovýskumnú činnosť - ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach, september 2018 – november 2019, apríl 2013 – október 2015
Člen odbornej poroty ŠVK v sekcii Biochémia - ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach, 2013 – doteraz

Ďalšie informácie


PF