doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

Email:
roman.sotak@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/en/PF/zamestnanec/roman.sotak/
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMV - Ústav matematických vied
Miestnosť:
SJ1O74
Telefón:
+421 55 234 2211,2119

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov, 1992, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Diskrétna matematika, 1997, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Titul docent
Odbor a program: Matematika, 2004, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Aktuálna pedagogická činnosť
Diskrétna matematika I, prednáška Lineárna a celočíselná optimalizácia, 1. stupeň štúdia, prednáška Vybrané kapitoly z matematiky, 2. stupeň štúdia, prednáška a cvičenie Správa daní a poisťovníctva v praxi, 2. stupeň štúdia, prednáška a cvičenie Algebra II pre informatikov a fyzikov, 1. stupeň štúdia, prednáška Topologická teória grafov, 3. stupeň štúdia, prednáška Vybrané kapitoly z teórie grafov II, 3. stupeň štúdia, prednáška
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 6
Diplomové: 21
Dizertačné: 4
Aktuálna tvorivá činnosť
VEGA 1/0368/16: Problémy grafových zafarbení, 2016-2019. APVV-15-0116: Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov, 2016-2020. APVV-19-0153: Vnorené grafy - zafarbenia a štruktúra, 2020-2024. DAAD: Problémy štrukturálnej a chromatickej teórie grafov 2019-2020.
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
50
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
423
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
5
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
6
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
2
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
Horňák, M., Soták, R.: Observability of complete multipartite graphs with equipotent parts. In: Ars Combinatoria 41 (1995), 289-301.
Horňák, M., Soták, R.: Asymptotic behaviour of the observability of Qn. In: Discrete Mathematics 176 (1997), 139-148.
Jendroľ, S., Madaras, T., Soták, R., Tuza, Zs.: On light cycles in plane triangulations. In: Discrete Mathematics 197 (1999), 453-467.
Jendrol' S., Miškuf J., Soták R.: Total edge irregularity strength of complete graphs and complete bipartite graphs. In: Discrete Mathematics 310(3) (2010), 400-407.
Bezegová L., Lužar B., Mockovčiaková M., Soták R., Škrekovski R.: Star Edge Coloring of Some Classes of Graphs. In Journal of Graph Theory 81(1) (2016), 73-82.
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
- člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (2009 - doteraz), - člen Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) (1991 - doteraz), - člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie „Cycles and Colourings“ (2012 - doteraz) - člen Rady ministra školstva pre informatiku (2002-2003) - člen Krajskej komisie MO (2004- doteraz) - člen organizačného výboru Central European Olympiad in Informatics 2002 - člen organizačného výboru ŠVOČ v matematike a informatike (pre SR a ČR) 2009 a 2018
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Zabezpečenie povinných predmetov Lineárna a celočíselná optimalizácia, Správa daní a poisťovníctva v praxi v rámci študijných programov Ekonomická a finančná matematika (I. a II. stupeň). Výučba povinne voliteľných predmetov Vybrané kapitoly z teórie grafov,Topologická teória grafov pre doktorandský študijný program Diskrétna matematika. Publikovanie v popredných medzinárodných časopisoch zameraných predovšetkým na diskrétnu matematiku, teóriu grafov a kombinatoriku (Discrete Mathematics, Journal of Graph Theory, Ars Combinatoria), ale aj v tých, ktoré sú na pomedzí diskrétnej matematiky a informatiky (Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, Discrete Applied Mathematics).
Ďalšie aktivity
- riaditeľ Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (2009 - doteraz), - člen Akademického senátu UPJŠ (2007- doteraz), jeho predseda v rokoch 2007-2009 a 2015-2019 - člen Akademického senátu PF UPJŠ (2000- 2007), jeho predseda v rokoch 2003-2007 - zástupca UPJŠ v Rade vysokých škôl (RVŠ), člen predsedníctva (2007- doteraz) - zástupca RVŠ v Rade pre rozvoj a financovanie, člen predsedníctva (2008- doteraz), jej podpredseda v rokoch 2017-doteraz

Charakteristika osoby

Projekty:
APVV-15-0116: Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov, 2016-2020, zodpovedný riešiteľ DAAD: Problémy štrukturálnej a chromatickej teórie grafov, 2019-2020, zodpovedný riešiteľ VEGA 1/0368/16: Problémy grafových zafarbení, 2016-2019, spoluriešiteľ
Spolupráca:
Česko - Karlova Univerzita, Praha (P. Gregor) Česko -Západočeská univerzita, Plzeň (P. Holub, M. Mockovčiaková, E. Rollová) Francúzsko - University of Bordeaux, Bordeaux (F. Kardoš, E. Sopena) Francúzsko - University of Montpellier, Montpellier (M. Montassier) Maďarsko - Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Zs. Tuza) Nemecko - Technische Universität Ilmenau, Ilmenau (J. Harant, E. Hexel, J. M. Schmidt, S. Mohr) Nemecko - TU Bergakademie Freiberg, Freiberg (I. Schiermeyer) Nemecko - University of Applied Sciences Dresden, Dresden (M. Voigt) Nemecko - Technische Universität Braunschweig, Braunschweig (A. Kemnitz, M. Marangio) Poľsko - AGH University of Science and Technology, Krakow (J. Przybyło) Slovinsko - University of Ljubljana, Ljubljana (R. Škrekovski, B. Lužar) Slovinsko - Faculty of Information Studies in Novo mesto, Novo mesto (B. Lužar)