PF

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.   EN

Email:
roman.sotak@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/roman.sotak
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
SJ1O74
Telefón:
+421 55 234 2211,2119,2212
ORCID iD:
0000-0002-0667-0019

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1992, Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1997, Diskrétna matematika
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2004, Matematika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Mb - Matematika (OZŠP - osoba zodpovedná za študijný program, RŠP - Predseda Rady študijného programu), študijný odbor: Matematika, prvý stupeň štúdia
Študijný program: MMm - Manažérska matematika (OZPP - osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu, RŠP - člen Rady študijného programu), študijný odbor: Matematika, druhý stupeň štúdia
Študijný program: DMd - Diskrétna matematika (OZPP - osoba zodpovedná za realizáciu profilového predmetu, RŠP - člen Rady študijného programu), študijný odbor: Matematika, tretí stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚMV/DSMa - Diskrétna matematika I - Mb - Matematika, prvý stupeň štúdia
ÚMV/KOO/10 - Kombinatorická optimalizácia - MMm - Manažérska matematika, druhý stupeň štúdia
ÚMV/dTTG/10 - Topologická teória grafov - DMd, DMde - Diskrétna matematika, tretí stupeň štúdia
ÚMV/dTGF/10 - Teória grafov - DMd, DMde - Diskrétna matematika, tretí stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Matematika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Matematika
Vybrané publikácie

Note on list star edge‐coloring of subcubic graphs, Borut Lužar, Martina Mockovčiaková, Roman Soták, Journal of Graph Theory, ISSN 0364-9024, Vol. 90, no. 3 (2019), p. 304-310, DOI 10.1002/jgt.22402

Strong edge colorings of graphs and the covers of Kneser graphs, Borut Lužar, Edita Máčajová, Martin Škoviera, Roman Soták, Journal of Graph Theory, ISSN 0364-9024, Vol. 100(4) (2022), p. 686-697, DOI 10.1002/jgt.22802

New bounds for locally irregular chromatic index of bipartite and subcubic graphs, Borut Lužar, Jakub Przybylo, Roman Soták, ISSN 1382-6905, Journal of Combinatorial Optimization, Vol. 36 no. 4 (2018), p. 1425-1438, DOI 10.1007/s10878-018-0313-7

Note on 3-choosability of planar graphs with maximum degree 4, Francois Dross, Borut Lužar, Mária Maceková, Roman Soták, Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, Vol. 342, no. 11 (2019), p. 3123-3129, DOI 10.1016/j.disc.2019.06.021
Long cycles and spanning subgraphs of locally maximal 1-planar graphs, Igor Fabrici, Jochen Harant, Tomáš Madaras, Samuel Mohr, Roman Soták, Carol T. Zamfirescu, Journal of Graph Theory, ISSN 0364-9024, Vol. 95, no. 1 (2020), p. 125-137, DOI 10.1002/jgt.22542
Vybrané projekty
VEGA-1/0574/21: Zafarbenia grafov vzhľadom na lokálne podmienky, 2021-2024, zodpovedný riešiteľ
APVV-19-0153: Vnorené grafy - zafarbenia a štruktúra, 2020-2024, zodpovedný riešiteľ
APVV-15-0116: Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov, 2016-2020, zodpovedný riešiteľ

DAAD: Problémy štrukturálnej a chromatickej teórie grafov 2019-2021, zodpovedný riešiteľ

Špičkový vedecký tím (2. výzva AK SR) - KOSDIM - Košická skupina diskrétnej matematiky (2017 - doteraz)

Organizačné aktivity
Člen resp. predseda - Vedecká rada PF UPJŠ a Vedecká rada UPJŠ, VR PF UPJŠ: 2007 - doteraz (od roku 2019 predseda), VR UPJŠ: 2019- doteraz
Člen resp. predseda - Akademický senát PF UPJŠ a Akademický senát UPJŠ, AS PF UPJŠ: 2004 - 2011 (2003-2007 predseda), AS UPJŠ: 2007-2019 (v rokoch 2007-2009 a 2015-2019 predseda)
Zástupca univerzity - Rada vysokých škôl, Predsedníctvo Rady vysokých škôl, 2007-doteraz
zástupca RVŠ - Rada pre rozvoj a financovanie, 2008-doteraz
Člen odborovej komisie pred študijný program Diskrétna matematika - Odborová komisia doktorandského štúdiu, 2014-doteraz

Doplňujúce informácie o osobe

Medzinárodná spolupráca
Česko - Karlova Univerzita, Praha (P. Gregor) Česko -Západočeská univerzita, Plzeň (P. Holub, M. Mockovčiaková, E. Rollová) Francúzsko - University of Bordeaux, Bordeaux (F. Kardoš, E. Sopena) Francúzsko - University of Montpellier, Montpellier (M. Montassier) Maďarsko - Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Zs. Tuza) Nemecko - Technische Universität Ilmenau, Ilmenau (J. Harant, E. Hexel, J. M. Schmidt, S. Mohr) Nemecko - TU Bergakademie Freiberg, Freiberg (I. Schiermeyer) Nemecko - University of Applied Sciences Dresden, Dresden (M. Voigt) Nemecko - Technische Universität Braunschweig, Braunschweig (A. Kemnitz, M. Marangio) Poľsko - AGH University of Science and Technology, Krakow (J. Przybyło) Slovinsko - University of Ljubljana, Ljubljana (R. Škrekovski, B. Lužar) Slovinsko - Faculty of Information Studies in Novo mesto, Novo mesto (B. Lužar)

Ďalšie informácie


PF