PF

prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.   EN

Email:
stanislav.krajci@upjs.sk
Homepage:
ics.upjs.sk/~krajci/skola/index.html
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234 2436

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1993, Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2001, Matematická logika a základy matematiky
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2006, Informatika
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2020, Informatika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: I-Xb - Informatika - X (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) (OZŠP, RŠP), študijný odbor: Informatika v kombinácii (medziodborové štúdium), 1. stupeň štúdia
Študijný program: I-Xm - Informatika - X (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma) (OZŠP, RŠP), študijný odbor: Informatika v kombinácii (učiteľstvo akademických predmetov), 2. stupeň štúdia
Študijný program: Im - Informatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) (OZŠP, RŠP), študijný odbor: Informatika, 2. stupeň štúdia
Študijný program: Ib - Informatika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) (OZŠP, RŠP), študijný odbor: Informatika, 1. stupeň štúdia
Študijný program: ADUIb - Analýza dát a umelá inteligencia - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) (OZPP, RŠP), študijný odbor: Matematika -- Informatika, 1. stupeň štúdia
Študijný program: Id - Informatika (OZPP, RŠP), študijný odbor: Informatika, 3. stupeň štúdia
Profilové predmety
Matematické základy informatiky - ADUIb - Analýza dát a umelá inteligencia - (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 1. stupeň štúdia
Symbolická logika - I-Xb medziodborové štúdium Informatiky (Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 1. stupeň štúdia
Teória informácií, kódovanie - Im - Informatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2. stupeň štúdia
Teória vypočítateľnosti - Ib - Informatika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 1. stupeň štúdia
Logické aspekty databáz - Im - Informatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Informatika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Informatika
Vybrané publikácie
(A) Antoni, L., Krajči, S., Krídlo, O.: Representation of fuzzy subsets by Galois connections, 2017, Fuzzy Sets and Systems 326, pp. 52-68
(A) Krídlo, O., Krajči, S., Antoni, L.: Formal concept analysis of higher order, 2016, International Journal of General Systems 45(2), pp. 116-134
(A) Antoni, L., Krajči, S., Krídlo, O.: Constraint heterogeneous concept lattices and concept lattices with heterogeneous hedges, 2016, Fuzzy Sets and Systems 303, pp. 21-37
(A) Antoni, L., Krajči, S., Krídlo, O.: On stability of fuzzy formal concepts over randomized one-sided formal context, 2018, Fuzzy Sets and Systems 333, pp. 36-53
(A) Antoni, L., Cabrera, I.P., Krajči, S., Krídlo, O., Ojeda-Aciego, M.: The Chu construction and generalized formal concept analysis, 2017, International Journal of General Systems 46(5), pp. 458-474
Vybrané projekty
VEGA 1/0073/15, Škálovateľné výpočtové metódy analýzy štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát s prvkami neurčitosti, doc. Krajči, 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017, vedúci projektu
APVV-15-0091, Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry, prof. Geffert, 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020, riešiteľ
Národný projekt IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie, ITMS kód: 312011F057, 2016 – 2021, riešiteľ

VEGA 1/0645/22, Návrh nových metód v oblasti formálnej konceptovej analýzy a ich aplikovanie, doc. Krídlo, 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024, riešiteľ

KEGA 012UPJŠ-4/2021, Vývoj digitálnej knižnice interdisciplinárnych STEAM projektov a jej implementácia do informatického, matematického a prírodovedného vzdelávania na stredných školách, doc. Šnajder, 2021 – 2023, riešiteľ

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
  • spoluriešiteľ: VEGA 1/7557/2000 – Sémantika, analýza a návrh flexibilného dopytovacieho systému nad databázami s fuzzy logickou znalostnou bázou, 2000 – 2002, zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
  • spoluriešiteľ: VEGA 1/0385/03 – Inteligentné vyhľadávanie, prenos a spracovanie informácií, 2003 – 2005, zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
  • spoluriešiteľ: štátny program výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“ – Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov, september 2004 – november 2007, vedúci projektu: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
  • zástupca vedúceho projektu: VEGA 1/3129/06 – Formálne modely motivované potrebami sémantického web-u a ich experimentálne overenie, 2006 – 2008, zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Iné

Ďalšie informácie


PF