prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.

Email:
tomas.madaras@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMV - Ústav matematických vied
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Matematika - matematická optimalizácia, 1995, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Diskrétna matematika, 2001, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Titul docent
Odbor a program: Matematika, 2009, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Titul profesor
Odbor a program: Matematika, 2019, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Aktuálna pedagogická činnosť
Diskrétna matematika III, 1. stupeň štúdia, prednáška Matematické základy informatiky I, 1. stupeň štúdia, prednáška Matematické základy informatiky II, 1. stupeň štúdia, prednáška Kombinatorické dizajny, 2. stupeň štúdia, prednáška Konvexné programovanie, 1. stupeň štúdia, prednáška Praktický operačný výskum, 1. stupeň štúdia, prednáška/cvičenie Aplikovaná teória grafov, 2. stupeň štúdia, prednáška/cvičenie Modelovanie a analýza dát pomocou systémov CAS, 3. stupeň štúdia - interdisciplinárny blok, prednáška
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 16
Diplomové: 15
Dizertačné: 4
Aktuálna tvorivá činnosť
APVV-15-0116: Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov, 2016-2019. VEGA 1/0368/16: Problémy grafových zafarbení, 2016-2019 DAAD: Problémy štrukturálnej a chromatickej teórie grafov, 2019-2020
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
40
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
219
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
2
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
3
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
1
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
ADE - Fabrici, I., Madaras, T.: The structure of 1-planar graphs , Discrete Mathematics 307 (2007), 854-865.
ADC - Harant, J., Jendroľ, S., Madaras, T.: Upper bounds on the sum of powers of the degrees of a simple planar graph, Journal of Graph Theory 67, no. 2 (2011), 112-123.
ADE - Jendroľ, S., Madaras, T.: On light subgraphs in plane graphs of minimum degree five, Discussiones Mathematicae Graph Theory 16 (1996), 207-217.
ADC - Kráľ, D., Madaras, T., Škrekovski, R.: Cyclic, diagonal and facial colorings, European Journal of Combinatorics 26, no. 1-2 (2005), 473-490.
ADC - Jendroľ, S., Madaras, T., Soták, R., Tuza, Zs.: On light cycles in plane triangulations, Discrete Math. 197/198 (1999), 453-467.
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Jednota slovenských matematikov a fyzikov, zástupca predsedu pobočky v Košiciach
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Výskum na poli klasickej i aplikovanej teórie grafov (štruktúra grafov, analýza sociálnych a komplexných sietí, grafové zafarbenia, reprezentácie grafov, chemická teória grafov) a jeho previazanosť s informatikou (vývoj a implementácia grafových algoritmov v systémoch počítačovej algebry)