PF

prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.   EN

Email:
tomas.madaras@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/tomas.madaras
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
SJ1O25
Telefón:
+421 55 234 2430
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-4565-043X

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1995, Matematika - matematická optimalizácia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2001, Diskrétna matematika
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2009, Matematika
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, Matematika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Matematika, študijný odbor: Matematika, bakalársky stupeň štúdia
Študijný program: Manažérska matematika, študijný odbor: Matematika, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Diskrétna matematika, študijný odbor: Matematika, doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
DSMc/10 Diskrétna matematika III - Matematika, bakalársky stupeň štúdia
RPR/22 Rozhodovacie procesy - Manažérska matematika, magisterský stupeň štúdia
KOP/10 Konvexné programovanie - Manažérska matematika, magisterský stupeň štúdia
dTGF/10 Teória grafov - Diskrétna matematika, doktorandský stupeň štúdia
dTPG/14 Teória planárnych grafov - Diskrétna matematika, doktorandský stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Matematika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Matematika
Vybrané publikácie
ADC - Madaras, T., Široczki, P.: Minimal graphs with respect to geometric distance realizability, Discussiones Mathematicae Graph Theory 41 (2021) 65–73.
ADC - Šurimová, M., Lužar, B., Madaras, T.: Adynamic coloring of graphs, Discrete Applied Mathematics 284 (2020) 224-233.

ADC - Čekanová, K., Madaras, T.: On the structure of essentially-highly-connected polyhedral graphs, discrete Applied Mathematics 321 (2022) 308-315

ADC - Fabrici, I., Madaras, T., Timková, M., Van Cleemput, N., Zamfirescu, C.T.: Non-hamiltonian graphs in which every edge-contracted subgraph is hamiltonian, Applied Mathematics and Computation 392 (2021) 125714
ADC - Fabrici, I., Harant, J., Madaras, T., Mohr., S., Soták, R., Zamfirescu, C.T.: Long cycles and spanning subgraphs of locally maximal 1-planar graphs, Journal of Graph Theory 95(1) (2020) 125-137
Vybrané projekty
APVV-15-0116 "Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov" (2016-2020), riešiteľ
APVV-19-0153 "Vnorené grafy - zafarbenia a štruktúra" (2020-2024), riešiteľ
VEGA 1/0368/16 "Problémy grafových zafarbení" (2016-2019), riešiteľ
VEGA 1/0574/21 "Zafarbenia grafov vzhľadom na lokálne podmienky" (2021-2024), riešiteľ
DAAD 57320575 "Problémy štrukturálnej teórie grafov" (2017-2018), riešiteľ
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita v Ljubljane, Slovinsko, Tržaška cesta 25, SI-1000 Ljubljana, Slovinsko, apríl 1998, mesačný pobyt v rámci programu CEEPUS
Univerzita Karlova, Praha, Česká republika, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česká republika, február 2002, pozvaný pobyt (GAČR 201/99/0242)
Organizačné aktivity
člen redakčnej rady - Journal of Mathematics and Applications (https://jma.prz.edu.pl/en/), 2016-2023

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena akademika Štefana Schwarza (udelená Jednotou slovenských matematikov a fyzikov), 2007
Medzinárodná spolupráca
Slovinsko (B. Lužar, R. Škrekovski, J. Klisara), Nemecko (J. Harant, S. Mohr, T. Schweser), Česká republika (D. Kráľ), Španielsko (S. Gago), Belgicko (C.T. Zamfirescu, N. Van Cleemput), Japonsko (Y. Suzuki), USA (D. Narayan), Maďarsko (Z. Tuza)

Ďalšie informácie


PF