PF

prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc.   EN

Email:
vasil.andruch@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/vasil.andruch
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RD3O356
Telefón:
+421 55 234 2323
ORCID iD:
0000-0001-9296-5448

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Štátna univerzita v Užhorode, 1985, Chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Ukrajinská štátna chemicko-technologická univerzita, 1995, Analytická chémia
Titul docent:
Technická univerzita v Košiciach, 1998, Analytická chémia
Titul profesor:
Univerzita P.J. Šafárika, 2016, Analytická chémia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Chémia - Člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: Chémia, I. stupeň štúdia
Študijný program: Analytická chémia - Člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: Chémia, II. stupeň štúdia
Študijný program: Analytická chémia - Člen Rady študijného programu (RŠP), študijný odbor: Chémia, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚCHV/ANCH1b/03, Analytická chémia II - Chémia, I. stupeň štúdia
ÚCHV/AZP1/04, Analytická chémia životného prostredia - Analytická chémia, II. stupeň štúdia
ÚCHV/MAS3/05 Miniaturizované analytické systémy - Analytická chémia, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Chémia
Vybrané publikácie
ADC - S. Zaruba, A.B. Vishnikin, J. Škrlíková, V. Andruch, Using an optical probe as the microdrop holder in headspace single drop microextraction: determination of sulfite in food samples, Anal. Chem. 88 (2016) 10296-10300 IF: 6,32, Q1 Citované: 28-krát
ADC - S. Zaruba, A.B. Vishnikin, J. Škrlíková, A. Diuzheva, I. Ozimaničová, K. Gavazov, V. Andruch, A two-in-one device for online monitoring of direct immersion single-drop microextraction: an optical probe as both microdrop holder and measuring cell, RSC Adv. 7 (2017) 29421–29427 IF: 2,936, Q2 Citované: 8-krát
ADC - A. Shishov, A. Bulatov, M. Locatelli, S. Carradori, V. Andruch, Application of deep eutectic solvents in analytical chemistry. A review, Microchem. J., 135 (2017) 33-38 IF: 2,746, Q2 Citované: 188-krát
ADC - C. Vakh, A. Pochivalov, V. Andruch, L. Moskvin, A. Bulatov, A fully automated effervescence-assisted switchable solvent-based liquid phase microextraction procedure: Liquid chromatographic determination of ofloxacin in human urine samples, Anal. Chim. Acta, 907 (2016) 54-59 IF: 4,95, Q1 Citované: 48-krát
ADC - A. Shishov, A. Zabrodin, L. Moskvin, V. Andruch, A. Bulatov, Interfacial reaction using particle-immobilized reagents in a fluidized reactor. Determination of glycerol in biodiesel, Anal. Chim. Acta, 914 (2016) 75-80 IF: 4,95, Q1 Citované: 4-krát
Vybrané projekty

VEGA 1/0220/21, 2021-2024, Využitie alternatívnych rozpúšťadiel a prístupov na vývoj environmentálne priateľských postupov pre analytickú chémiu a organickú syntézu (zodpovedný riešiteľ) Projekt je zameraný na vývoj nových environmentálne priateľských postupov pre analytickú chémiu a organickú syntézu. Projekt bude venovaný návrhu nových environmentálne priateľských metód separácie a predkoncentrovania analytov pred inštrumentálnou detekciou; syntéze nových typov rozpúšťadiel a štúdiu ich štruktúry a fyzikálno-chemických vlastností, štúdiu vplyvu vody a polárnych rozpúšťadiel na ich vlastností; skúmaniu možností ich využitia v analytickej chémii aj v organickej syntéze; využitiu ďalších environmentálne priateľských postupov pri realizácii multikomponentných reakcií za účelom syntézy pyrimidinónov a bis-amidov s potenciálnou biologickou aktivitou; aplikácii získaných poznatkov na vypracovanie nových environmentálne priateľských postupov pre analýzu rastlinných materiálov, biologických a environmentálnych vzoriek.

VEGA 1/0010/15, 2015-2018, Vývoj nových miniaturizovaných a automatizovaných analytických metód (zodpovedný riešiteľ) Projekt bol zameraný na návrh nových schém, technických a technologických riešení pre miniaturizáciu a automatizáciu analytických procedúr; návrh principiálne nových riešení, ktoré by umožnili prekonať nevýhody a obmedzenia mikroextrakčných techník; vývoj mikroextrakčných procedúr s využitím ultrazvuku a vortexu, a vývoj nových optických/vizuálnych senzorov.

VEGA 1/0124/20, 2020-2023, Vývoj nových schém pre automatizáciu a miniaturizáciu analytických procedúr a ich aplikácia na vypracovanie nových „zelených“ postupov pre analýzu rastlinných materiálov, farmaceutických prípravkov, biologických a environmentálnych vzoriek (zástupca vedúceho projektu) Projekt je zameraný na návrh nových schém a riešení pre automatizáciu s využitím sekvenčnej injekčnej techniky a miniaturizáciu analytických procedúr zameraných na LPME a SPME techniky, ich aplikáciu na vypracovanie nových postupov v súlade s princípmi zelenej analytickej chémie pre analýzu rastlinných materiálov, farmaceutických prípravkov, biologických a environmentálnych vzoriek.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
College of Nyíregaháza, Nyíregaháza, Hungary, 4.09.-30.09.2006, Erasmus
Faculty of Pharmacy, Charles University, Hradec Králové, Czech Republic, 6.10.-12.10.2008, Erasmus

Ďalšie informácie


PF