PF

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.   EN

Email:
viktor.viglasky@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/viktor.viglasky/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RB2O228
Telefón:
+421 55 234 1262
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-9811-2278

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Matematicko-fysikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 1993, Fyzika - Biofyzika a chem. fyzika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2000, Chémia - Biochémia
Titul docent:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2010, Chémia - Biochémia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Biochémia, študijný odbor: Chémia, 1. a 2. stupeň štúdia
Profilové predmety
Biochémia nukleových kyselín I a II - Biochémia, 1. bakalársky stupeň štúdia
Moderné trendy v biochémii a molekulovej biológii - Biochémia, 2. magisterský stupeň štúdia
Nukleové kyseliny: štruktúra a funkcia - Biochémia, 3. dokrorandský stupeň štúdia
Nukleové kyseliny: štruktúra a funkcia - Biofyzika, 2. magisterský stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Trizna L, Janovec L, Halaganova A, Viglasky V: Rhodamine 6G‐ligand influencing g‐quadruplex stability and topology.

In: International journal of molecular sciences : open access journal. - ISSN 1661-6596. - Vol. 22 (2021), art.no. 7639, s.1-15. 10.3390/ijms22147639, IF 5.924, Q1 Citácie 5

Viglasky V: Hidden Information Revealed Using the Orthogonal System of Nucleic Acids. In: International journal of molecular sciences: open access journal. - ISSN 1661-6596. - Vol. 23 (2022), art.no. 1804, s. 1-10. 10.3390/ijms23031804, IF 5.924, Q1 Citácie 2

Stoltenburg R, Krafcikova P, Viglasky V, Strehlitz B: G-quadruplex aptamer targeting Protein A and its capability to detect Staphylococcus aureus demonstrated by ELONA. In: Scientific Reports ISSN 2045-2322. - Vol. 6 (2016), art.no. 33812 IF 4.38, Q1 Citácie 42

Krafčíková P, Demkovičová E, Víglaský V: Ebola virus derived G-quadruplexes: Thiazole orange interaction.

In: Biochimica et Biophysica Acta. - ISSN 0304-4165. - Vol. 1861, no. 5 (2017), s. 1321-1328, IF 3.77, Q2 Citácie 19

Valušová E, Kanuchova M, Base T, Viglasky V, Antalik M: The Au-25(SR)(18) cluster carrying icosahedral dodecaborate and glutathione ligands: A spectroscopic view - In: Journal of Physics and Chemistry of Solids : an International Journal. - ISSN 0022-3697. - Roč. 150, (2021), art.no. 109838, s. 1-7. IF 3.995, Q2 Citácie 2

Vybrané projekty

VEGA 1/0138/20   (2020-2022) Inteligentné nanokonjugáty na báze nanočastíc a aptamérov DNA (zodpovedný riešiteľ)

 

VEGA 1/0131/16 (2016-2019) G-kvadruplexy odvodené od vírusov: využitie  ich vlastností v biomedicínskom výskume (zodpovedný riešiteľ)

EU COST EU COST CM1406 Epigenetic Chemical Biology (EPICHEM), člen - 2015-2019

1/0347/23 (2023-2026) Nekanonické štruktúrne motívy DNA ako základ biosenzorických nanokonjugátov

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita v Bayreuthe, Bayreuth, Nemecko, 1998-1999, bilaterálna spolupráca, Prof.Mathias Sprinzl
INSERM, Paríž, 2000-2001, postgraduálny pobyt, Dr. Irene Joab
Biofyzikálny Ústav AV ČR, Brno, Česká rep., 2001-2003, Postgraduálny pobyt, projekt EU MERCY

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Mlady vedec roka SR za rok 2000
Projekty
VEGA 1/0138/20 Inteligentné nanokonjugáty na báze nanočastíc a aptamérov DNA, zodpovedný riešiteľ VEGA 1/0131/16 G-kvadruplexy odvodené od vírusov: využitie ich vlastností v biomedicínskom výskume, zodpovedný riešiteľ VEGA 1/0153/09 Alternatívne štruktúrne motívy v regulačných oblastiach DNA: mutagenéza, chromozomálne preskupovanie a geneticky podmienené ochorenia, zodpovedný riešiteľ APVV-0280-11 Samozbaľujúce sa G-DNA štruktúry ako východiskové materiály pre molekulárne nanozariadenia, zodpovedný riešiteľ APVV-0134-11 Úloha hypoxie v aktivácii molekulárnych dráh asociovaných so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom u pacientov so spánkovým apnoe a ich ovplyvnenie liečbou, člen riešiťeľského kolektívu VEGA 1/0504/12 Výskyt, štruktúrna variabilita a biologická úloha G-kvadruplexov v genóme cicavcov a vírusov, zodpovedný riešiteľ, zodpovedný riešiteľ EU COST MP 0802 Self-assembled guanosine structures for molecular electronic devices, člen od r. 2009-2012 Staršie projekty: VEGA 5053/1998: Chaperonova aktivita polyanionov VEGA /2001: Struktura a stabilita nukleovych kyselin a ich komplexov s proteinmi SLA 02/1998 Slovensko-nemecky grant: Štruktúra a stabilita proteínov z termofilných baktérii. VVGS 2001/2 Štúdium interakcií nukleových kyselín s nízkomolekulárnymi ligandmi
Medzinárodná spolupráca
Prof. M.Sprinzl, Dr.h.c. Bayreuth, Nemecko Dr. I.Joab, Institute of Pharmcologie, Paris, Francuzsko Prof. G.Dietler, University of Lausanne, Svajciarsko Prof. Janez Plavec, Ljubljana, Slovinsko
Zaujímavé linky
http://www.indiana.edu/~tmrna/ mail.yahoo.com/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ http://www.expasy.ch/sprot/sprot-top.html http://www.ibc.wustl.edu/ http://www.genamics.com/software http://www2.igh.cnrs.fr/bin/align-guess.cgi http://xylian.igh.cnrs.fr/bin/nph-align_query.pl http://staff-www.uni-marburg.de/~woelfel/impact_J.html

Ďalšie informácie


PF