prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

Email:
viliam.geffert@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ1O83
Telefón:
+421 55 234 2588

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Teoretická kybernetika, 1979, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Teoretická informatika, 1988, Univerzita Komenského, Fak. matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava
Titul docent
Odbor a program: Matematická informatika a teoretická kybernetika, 1993, Univerzita Komenského, Fak. matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava
Titul profesor
Odbor a program: Informatika, 2003, Univerzita P.J.Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice
Doktor vied
Odbor a program: Teoretická informatika, 2001, Matematický ústav SAV, Bratislava
Aktuálna pedagogická činnosť
Automaty a formálne jazyky I, 1. stupeň štúdia, prednáška Automaty a formálne jazyky II, 1. stupeň štúdia, prednáška Výpočtová zložitosť, 2. stupeň štúdia, prednáška Seminár z teoretickej informatiky, 2. stupeň štúdia, seminár Výpočtová zložitosť a modely, 3. stupeň štúdia, prednáška Formálne jazyky a konečnostavové automaty, 3. stupeň štúdia, prednáška
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 3
Diplomové: 21
Dizertačné: 5
Aktuálna tvorivá činnosť
VEGA 1/0056/18 „Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov“, 2018-2020, vedúci projektu, APVV-15-0091 „Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry“, 2016-2020, vedúci projektu
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
70
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
325
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
11
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
8
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
5
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
ADC – V.Geffert: Normal forms for phrase-structure grammars, RAIRO - Informatique Theorique et Applications, 1991, Vol.25, No.5, pp.473-496
ADC – V.Geffert: Nondeterministic computations in sublogarithmic space and space constructibility, SIAM J. of Computing, 1991, Vol.20, No.3, pp.484-498
ADC – V.Geffert: Tally versions of the Savitch and Immerman-Szelepcsenyi theorems for sublogarithmic space, SIAM J. of Computing, 1993, Vol.22, No.1, pp.102-113
ADC – V.Geffert, J.Katajainen, T.Pasanen: Asymptotically efficient in-place merging, Theoretical Computer Science, Elsevier, 2000, Vol.237, pp.159-181
ADC – G.Franceschini, V.Geffert: An in-place sorting with O(n.log n) comparisons and O(n) moves, J. of the ACM, ACM Press, 2005, Vol.52, No.4, pp.515-537
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
IFIP (International Federation for Information Processing) -- Working Group 1.2 on Descriptional Complexity, člen Slovenská informatická spoločnosť, člen Člen redakčnej rady časopisu Tatra Mountains Mathematical Publications
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Garant 1.stupňa študijného programu 9.2.1 Informatika Garant 2.stupňa študijného programu 9.2.1 Informatika Garant 3.stupňa študijného programu 9.2.1 Informatika Garant pre uskutočňovanie habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov v odbore 9.2.1 Informatika Spolugarant 1.stupňa študijného programu 9.2.9 Aplikovaná informatika Účasť v skúšobných komisiách uvedených študijných programov. Ovplyvňovanie obsahu a charakteru študijných programov prostredníctvom členstva vo Vedeckej rade PF UPJŠ. Predseda odborovej komisie doktorandského štúdia Informatika na PF UPJŠ Člen odborovej komisie doktorandského štúdia Informatika na FMFI UK Bratislava
Ďalšie aktivity
IFIP (International Federation for Information Processing) -- Working Group 1.2 on Descriptional Complexity - člen, Slovenská informatická spoločnosť - člen Redakčná rada časopisu Tatra Mountains Mathematical Publications - člen

Charakteristika osoby

Projekty:
Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov, grant VEGA 1/7465/20
Spolupráca:
- Dipartimento di Scienze dell'Informatione Universitá degli studi di Milano, Italia - Department of Computing, University of Coppenhagen, Denmark - Turku Centre for Computer Science, Turku, Finland