RNDr. Vladimír Tkáč, PhD.

Email:
vladimir.tkac@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA0O10a
Telefón:
+421 55 234 2506

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Fyzika kondenzovaných látok, 2010, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Fyzika kondenzovaných látok, 2014, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Aktuálna pedagogická činnosť
1. Elektronické praktikum, bakalársky stupeň 2. Počítačové simulácie v magnetochémii, magisterský stupeň
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 0
Diplomové: 0
Dizertačné: 0
Aktuálna tvorivá činnosť
1. Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch APVV-0073-14, 2015 - 2019 2. Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotropie na základný stav a kritické správanie dvojrozmerných kvantových magnetických systémov VEGA 1/0269/17, 2017 - 2020
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
27
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
26
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
0
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
1
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
0
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
V. Tkáč, A. Orendáčová, E. Čižmár, M. Orendáč, S. Zvyagin, A. G. Anders, V. Pavlík , A. Feher: Experimental study of magnetic anisotropy in a layered CsNd(MoO4)2. Journal of Alloys and Compounds 591, (2014) 100.
V. Tkáč, A. Orendáčová, E. Čižmár, M. Orendáč, A. Feher, G. Anders: Giant reversible rotating cryomagnetocaloric effect in KEr(MoO4)2 induced by a crystal-field anisotropy. Phys. Rev. B 92, (2015) 024406.
M. Kratochvílová, J. Prokleška, K. Uhlířová, V. Tkáč, M. Dušek, V. Sechvský: Coexistence of Antiferromagnetism and Superconductivity in Heavy Fermion Cerium Compound Ce3PdIn11. Scientific Reports 5, (2015) 15904.
P. Opletal, J. Prokleška, J. Valenta, P. Proschek, V. Tkáč, R. Tarasenko, M. Běhounková, Š. Matoušková, M. M. Abd-Elmeguid and V. Sechovský: Quantum ferromagnet in the proximity of the tricritical point. npj Quantum Materials 2, 29 (2017).
V. Tkáč, A. Orendáčová, R. Tarasenko, M. Orendáč, A. Feher: Impact of the crystal electric field on magnetocaloric properties of CsGd(MoO4)2. Journal of Alloys and Compounds 729, 323 (2017).