PF

doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.   EN

Email:
zuzana.daxnerova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/zuzana.daxnerova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
RB1O136
Telefón:
+421 55 234 1186
ORCID iD:
0000-0002-5778-8033

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1978, Biológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Vedecké kolégium SAV v Bratislave pre molekulárnu biológiu a genetiku, 1991, Všeobecná biológia
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2001, Biológia
Titul profesor:
N, ,
Titul DrSc.:
N, ,

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Biológia, študijný odbor: 3. biológia, bakalársky stupeň štúdia stupeň štúdia
Profilové predmety
Histológia - Biológia, I. stupeň, bakalársky stupeň štúdia stupeň štúdia
Vybrané publikácie
AAB Mitro, A., Daxnerová, Z., Gallatz, K., Regional characteristics of the ependyma in the central canal of the spinal cord, P.J.Šafarik University in Košice, (2015) pp86, ISBN 9788081522307

ADC - Alexovič Matiašová, A., Ševc, J., Tomori, Z., Gombalová Z., Gedrová, Š., Daxnerová, Z. Quantitative analyses of cellularity and proliferative activity reveals the dynamics of the central canal lining during postnatal development of the rat. Journal of Comparative Neurology 525(3), (2017) 693-707

ADC - Košuth, J., Farkašová, M.,Mochnacký, F., Daxnerová, Z., Ševc, J.: Selection of Reliable Reference Genes for Analysis of Gene Expression in Spinal Cord during Rat Postnatal Development and after Injury. In: Brain Science, ISSN 2076-3425. 10, 1 (2020), 1-19. - DOI 10.3390/brainsci10010006.

ADC - Toneli Gombalová, Z., Košuth, J., Alexovič Matiašová, A., Zribáková, J., Žežula, I., Giallongo, T., Di Giulio, A.M., Carelli, S., Tomášková, L., Daxnerová, Z., Ševc, J.,: Majority of cerebrospinal fluid-contacting neurons in the spinal cord of C57Bl/6N mice is present in ectopic position unlike in other studied experimental mice strains and mammalian species. In: Journal of Comparative Neurology. - ISSN 0021-9967. - 528, č. 15 (2020), s. 2523-2550. - DOI 10.1002/cne.24909

V1 - F. Mochnacky, V. Buľkova, R. Holota, J. Zrubakova, L. Slovinska, T. Kiskova, Z. Daxnerova, Neural stem cells puzzle“ missing piece: telomerase reverse transcriptase expression patterns during nervous system ontogenesis in rats.

In: Journal of Physiology anad Pharmacology - ISBN 0867-5910 73, 6,( 2021),845-856. doi: 10.26402/jpp.2021.6.03.

Vybrané projekty

VEGA 1/0391/10, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV:

Morfogenéza a charakterizácia buniek vystielajúcich centrálny miechový kanál počas ontogenézy potkana.

2009-2010

hlavný riešiteľ

VEGA 1/0322/11, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV:

Charakterizovanie vybraných parametrov exogénnych markerov S-fázy bunkového cyklu v in vivo a in vitro podmienkach

2011-2013

hlavný riešiteľ

VEGA 1/0967/12, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV:

Examination of proliferative and transformative processes of cells, their migration and reciprocal interaction in the spinal cord of rat during perinatal period of life.

2012-2015

hlavný riešiteľ

VEGA 1/0635/16, Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV:

Cerebrospinal fluid contacting neurons (CSF-cNs) and their role in the mammalian spinal cord.

2016-201

hlavný riešiteľ

APVV-15-0239 Agentúra na podporu výskumu a vývoja:

Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy.

júl 2016-jún 2020

spoluriešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Ústav molekulárnej biológie Bulharskej akadémie vied, Sofia, Bulharsko, december 1982, študijný pobyt
Baylor College of Medicine, Department of Molecular Virology, Houston, USA, 24.jún 1997 -31.august 1998, pracovný pobyt
Organizačné aktivity
Člen akademického senátu PF UPJŠ - PF UPJŠ V Košiciach, 1997-2011
Koordinátorka programu Sokrates/Erasmus pre biológiu - PF UPJŠ V Košiciach, 1998-2002
Členka komisie VEGA - Vedcká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, 2005-2012
Vedúca Katedry bunkovej biológie - PF UPJŠ V Košiciach, 2002- dotearz
Zástupca riaditeľa ÚBEV PF UPJŠ Košice - PF UPJŠ V Košiciach, 2002- doteraz
Členka odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe doktorandského štúdia Molekulárna cytológia na PF UPJŠ - PF UPJŠ V Košiciach, 2010- doterz
Členka odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe doktorandského štúdia Anatómia, histológia a embryológia na LF UPJŠ - LF UPJŠ Košice, 2006-2019
Členka odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe doktorandského štúdia Epidemiológia na LF UPJŠ - LF UPJŠ Košice, 2006-2019
Predseda Poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat pri ÚBEV PF UPJŠ Košice - PF UPJŠ Košice, 2018- doteraz

Ďalšie informácie


PF