doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.

Email:
zuzana.daxnerova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
RB1O136
Telefón:
+421 55 234 1186

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Biológia, 1978, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Všeobecná biológia, 1991, Vedecké kolégium SAV v Bratislave pre molekulárnu biológiu a genetiku
Titul docent
Odbor a program: Biológia, 2001, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Titul profesor
Odbor a program: , , N
Doktor vied
Odbor a program: , , N
Ďalšie vzdelávanie
Odbor a program: , , N
Aktuálna pedagogická činnosť
Histológia, 1. stupeň štúdia, prednáška Embryológia živočíchov, 2. a 3. stupeň štúdia, prednáška Metódy svetelnej a elektrónovej mikroskopie, 2. stupeň štúdia, prednáška, cvičenie
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 14
Diplomové: 24
Dizertačné: 3
Aktuálna tvorivá činnosť
VEGA1/0635/16 Cerebrospinálny mok kontaktujúce neuróny a ich úloha v mieche cicavcov 2016 - 2019 vedúca projektu APVV-15-0239 Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy 2017-2020, člen riešiteľského kolektívu
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
32
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
271
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
10
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
0
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
0
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
ADC – Z. Daxnerová, M. Maršala, J. Maršala, Graded Postischemic Reoxygenation Attenuates Ischemia-Reperfusion-Induced Nuclear and Nucleolar Damage in Lumbosacral Dorsal Root Ganglia Neurons.ALight and Electron Microscopic Study in Rabbit. Journal fur Hirnforschung, 3 (1995) 1-13.
ADC – E. Adam, Z. Berková. Z.Daxnerová, J. Icenogle, R. H. Kaufman, W.C.Reeves, Papillomavirus detection. Demographic and behavioral characteristics influencing the identification of cervical disease, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 182 (2000) 257-264.
ADC : Depolymerization of insulin amyloid fibrils by albumin-modified magnetic fluid / Šipošová Katarína, Kubovčíková Martina, Bednáriková Zuzana, Koneracká Martina, Závišová Vlasta, Antošová Andrea, Kopčanský Peter, Daxnerová Zuzana, Gažová Zuzana, 2In: Nanotechnology. - ISSN 0957-4484. - Vol. 23, no. 5 (2012), art.no. 055101.
J. Ševc, A. Matiašová, V. Kútna, Z. Daxnerová, Evidence that the central canal lining of the spinal cord contributes to oligodendrogenesis during postnatal development and adulthood in intact rats, J. Comp. Neurol., 552 (2014) 3194-3207:
ADC - A. Alexovič Matiašová, J. Ševc, Z. Tomori, Z. Gombalová, Z. Daxnerová, Quantitative analyses of cellularity and proliferative activity revealed the dynamics of the central canal lining during postnatal development of rat, J Comp. Neurol., 525 (2017) 693-707: 1 ohlas:
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Federation of European Neuroscience Societies, člen Slovenská spoločnosť pre neurovedy, člen Slovenská ˇhistochemická spoločnosť, asociovaný člen
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Ako spolugarant a školiteľ doktorandského študijného programu Molekulová cytológia reprezentuje vedecký výskum akceptovaný v medzinárodnom a domácom meradle, čím je zabezpečený jej priamy vplyv na: úroveň vedeckej časti doktorandského ŠP Ako garant bakalárskeho študijného programu Biológia má nezastupiteľnú úlohu v procese monitoringu študijného programu. Zodpovedá za obsahové vypracovanie odporúčaného študijného plánu študijného programu, rozhoduje o ponuke predmetov i personálnom obsadení výučby na študijnom programe, ktorý garantuje. Ako člen skúšobných komisií overuje splnenie nutných predpokladov pre úspešné ukončenie štúdia. Zabezpečuje výučbu dvoch povinne voliteľných predmetov na magisterskom stupni štúdia v biologických odboroch, čím je zabezpečený jej priamy vplyv na kvalitu vzdelávacej časti študijných programov.
Ďalšie aktivity
člen akademického senátu PF UPJŠ v rokoch:1997-2011 člen komisie VEGA v rokoch: 2005-2012 zástupca riaditeľa Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ pre pedagogickú činnosť