PF

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.   EN

Email:
zuzana.jeskova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/zuzana.jeskova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA1O89
Telefón:
+421 55 234 2223
ORCID iD:
0000-0001-5908-0613

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, 1987, učiteľstvo akademických predmetov Matematika-fyzika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, 2001, Teória vyučovania fyziky
Titul docent:
Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, 2011, Teória vyučovania fyziky

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Osoba zodpovedná za študijný program Fyzika, študijný odbor: Fyzika medziodborové štúdium, I. stupeň štúdia
Študijný program: Člen rady študijného programu Fyzika, študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov, II stupeň štúdia
Študijný program: Člen odborovej komisie Fyzika, študijný odbor: Teória vyučovania fyziky, III stupeň štúdia
Študijný program: Člen rady študijného programu Fyzika, študijný odbor: Fyzika, I. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚFV/VF1a/12 Všeobecná fyzika I. - Fyzika, 1 stupeň štúdia
ÚFV/VF1a/12 Všeobecná fyzika I. - Fyzika, I stupeň štúdia
ÚFV/PSP1b/04 Praktikum školských pokusov II - Fyzika, II stupeň štúdia
ÚFV/DPPL/11 Počítačom podporované fyzikálne laboratórium - Fyzika, III. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADM, Ješková, Z., Lukáč, S., Hančová, M., Šnajder, Ľ., Guniš, J., Balogová, B., Kireš, M. Efficacy of inquiry-based learning in mathematics, physics and informatics in relation to the development of students’ inquiry skills In: Journal of Baltic Science Education. - ISSN 1648-3898. - Vol. 15, no. 5 (2016), s. 559-574.
ADM Timková, V., Ješková, Z. How Magnus Bends the Flying Ball - Experimenting and Modelling / V. Timková, Z. Ješková. In: The Physics Teacher. - ISSN 0031-921X. - Vol. 55, no. 2 (2017), s. 112 - 114.

V3 Ješková, Z., Lukáč, S., Šnajder, Ľ., Guniš, J., Klein, D., Kireš, M. Active Learning in STEM Education with Regard to the Development of Inquiry Skills, In: Education sciences. - ISSN 2227-7102. - Roč. 12, č. 10 (2022), art.no. 686, s. 1-22, online. https://www.mdpi.com/2227-7102/12/10/686

ADM Ganajová, M., Sotáková, I., Lukáč, S., Ješková, Z., Jurková, V., Orosová, R.: Formative assessment as a tool to enhance the development of inquiry skills in science education In: Journal of Baltic Science Education. - ISSN 1648-3898. - Roč. 20, č. 2 (2021), -222. - DOI 10.33225/jbse/21.20.204

ADM Timková, V., Ješková, Z. Computer modelling in Physics Teaching In: The role of Laboratory Work in Improving Physics Teaching and Learning. - Cham : Springer International Publishing AG, 2018. - ISBN 9783319961835. - S. 121-130.

Vybrané projekty
7.rámcový program SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science), No: 2890085 (2012-15), spoluriešiteľ Projekt bol zameraný na uplatnenie bádateľsky orientovanej výučby (BOV) v prírodovednom vzdelávaní a hodnotenia BOV s dôrazom na formatívne hodnotenie. Na projekte participovalo 12 európskych krajín. V rámci projektu boli vytvorené výučbové materiály a kurzy ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodných vied. Viac než 2500 učiteľov v 12 krajinách sa zúčastnilo na SAILS vzdelávacích programoch, v rámci ktorých si rozvinuli poznatky a zručnosti spojené s BOV a predovšetkým s metódami hodnotenia BOV. http://www.sails-project.eu/
Agentúra na podporu výskumu a vývoja: APVV-0715-12 Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky (2013-16) spoluriešiteľ Projekt bol zameraný na vytvorenie modelu implementácie bádateľsky orientovaného vyučovania matematiky, fyziky a informatiky a výskumu efektívnosti vytvoreného modelu vo vzťahu k rozvíjaniu vybraných bádateľských zručností žiakov. Výsledky pedagogického experimentu preukázali pozitívny vplyv systematickej implementácie bádateľských aktivít na rozvoj bádateľských zručností žiakov gymnázia. https://ufv.science.upjs.sk/_projekty/vemiv/
Vedecká grantová agentúra VEGA - 1/0265/17 2017-2020 Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky spoluriešiteľ Projekt bol zameraný na zmapovanie súčasného stavu využívania formatívneho hodnotenia vo výučbe na Slovensku, spracovaniu teoreticých východísk k problematike formatívneho hodnotenia a vypracovaniu stratégií a nástrojov formatívneho hodnotenia pre výučbu prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. V rámci projektu bol realizovaný výskum efektívnosti implementácie formatívneho hodnotenia do výučby, ktorý preukázal pozitívny vplyv na rozvoj konceptuálneho porozumenia a bádateľských zručností.
Kultúrna a edukačná agentúra KEGA - 004UPJŠ-4/2020 2020 - 2022 Tvorba a implementácia digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole spoluriešiteľ Cieľom projektu je tvorba, implementácia, overovanie efektívnosti a finalizácia digitálnej knižnice s navrhnutými nástrojmi formatívneho hodnotenia pre vybrané tematické celky prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky na základnej škole. Vytvárané nástroje budú v súlade so zameraním formatívneho hodnotenia (realizovaného učiteľom, sebahodnotením žiaka a rovesníckym hodnotením) orientované na podporu učenia pre rozvoj konceptuálneho porozumenia, rozvoj vybraných spôsobilostí vedeckej práce ako aj podporu motivácie, spolupráce, komunikácie v triede, kde učitelia a žiaci sú partnermi vo výučbe. https://www.portalvs.sk/en/prehlad-projektov/kega/12595
Kultúrna a edukačná agentúra KEGA - 012UPJŠ-4/2021 Vývoj digitálnej knižnice interdisciplinárnych STEAM projektov a jej implementácia do informatického, matematického a prírodovedného vzdelávania na stredných školách Cieľom projektu je skvalitniť vyučovanie informatiky, matematiky, prírodovedných a umeleckých predmetov, a to hlavne v oblasti inovácie ich vzdelávacieho obsahu, využitia moderného hardvéru s množstvom senzorov a aktuátorov, užšieho vzájomného prepojenia vyučovania uvedených predmetov, a tiež ich prepojenie s praxou a poskytnutia odbornej a metodickej podpory pre stredoškolských učiteľov. https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/13466
Organizačné aktivity
člen výboru Slovenskej fyzikálnej spoločnosti - Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2003-doteraz
člen redakčnej rady časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky - OMFI, http://www.omfi.ukf.sk/, 2012-doteraz
člen ústrednej predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu - Štátny pedagogický ústav, 2021- doteraz
Člen Teachers´ and Students´Forum - CERN,, 2018 - doteraz
Člen IUPAP komisie pre fyzikálne vzdelávanie - IUPAP, https://iupap.org/, 2019- doteraz

Ďalšie informácie


PF