PF

doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.   EN

Email:
zuzana.vargova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/zuzana.vargova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RC2O312
Telefón:
+421 55 234 2343
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-8846-6697

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 1995, anorganická chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, 2004, anorganická chemie
Titul docent:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2012, anorganická chémia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Osoba zodpovedná za výučbu profilových predmetov študijného programu anorganická chémia, študijný odbor: Chémia, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu študijného programu anorganická chémia, študijný odbor: Chémia, doktorandský stupeň štúdia
Študijný program: Osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu študijného programu chémia, študijný odbor: Chémia, bakalársky stupeň štúdia
Profilové predmety
Bioanorganická chémia I (ÚCHV/BAC1/04) - anorganická chémia, magisterský stupeň štúdia
Bioanorganická chémia (ÚCHV/DBACH/13) - anorganická chémia, doktorandský stupeň štúdia
Praktikum z anorganickej chémie (ÚCHV/PACH/03) - chémia, bakalársky stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC - Rendošová, M., Gyepes R., Cingeľová Maruščáková I., Mudroňová D., Sabolová D., Kello M., Vilková M., Almáši M. Huntošová V., Zemek O., Vargová Z.*, An in vitro selective inhibitory effect of silver(I) aminoacidates against bacteria and intestinal cell lines and elucidation of the mechanism of action by means of DNA binding properties, DNA cleavage and cell cycle arrest:

Dalton Trans. 50 (2021) 936-953 IF = 4,390; (WOS Q1), 9 citácie

ADC - Kuzderová, G., Rendošová, M., Gyepes, R., Almáši, M., Sabolová, D., Vilková, M., Olejníková, P., Hudecová, D., Kello, M., Vargová, Z.*, In vitro biological evaluation and consideration about structure-activity relationship of silver(I) aminoacidate complexes:

J. Inorg. Biochem., 210 (2020) 111170 IF = 3,312; (WOS Q1), 2 citácie

ADC - M. Rendošová, R. Gyepes, M. Kello, M. Vilková, D. Mudroňová, P. Olejníková, P. Cardiano, S. Gama, D. Milea, Z. Vargová,

Silver(I) pyrrole- and furan-2-carboxylate complexes – From their design and characterization to antimicrobial, anticancer activity, lipophilicity and SAR,

J. Inorg. Biochem., 246 (2023) 112266, IF = 3.9; (WOS Q1)

ADC - M. Rendošová, Z. Vargová*, D. Sabolová, N. Imrichová, D. Hudecová, R. Gyepes, B. Lakatoš, K. Elefantová Silver pyridine-2-sulfonate complex - its characterization, DNA binding, topoisomerase I inhibition, antimicrobial and anticancer response

J. Inorg. Biochem., 186 (2018) 206 - 216 IF = 3,312; (WOS Q1), 19 citácií

ADC - M. Rendošová, R. Gyepes, S. Sovová, D. Sabolová, M. Vilková, P. Olejníková, M. Kello, B. Lakatoš, Z. Vargová

Ga(III) pyridinecarboxylate complexes: potential analogues of the second generation of therapeutic Ga(III) complexes?

J. Biol. Inorg. Chem. (2023). https://doi.org/10.1007/s00775-023-02012-2, IF = 3,0; (WOS Q2)

Vybrané projekty
COST Action 18202 Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (11/2019-12/2023) člen riadiaceho výboru za SR

VVGS-2020-1408 Komplexy iónov kovov s AMB a cytostatickým účinkom (03/2020 - 02/2021) zodpovedný riešiteľ

KEGA 002UPJŠ-4/2015 Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvičení z anorganickej, organickej a analytickej chémie a biochémie pre zvýšenie uplatniteľnosti absolventov v praxi (01/2015-12/2017) zodpovedný riešiteľ
APVV-16-0079 Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory (01/2016-12/2019) riešiteľ

KEGA 008UPJŠ-4/2018 Inovácia obsahu, metód a foriem výučby praktických cvičení chemických odborov s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe (01/2018-12/2020) zodpovedný riešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Karlova Univerzita v Prahe, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Albertov 6, 128 00 Praha 2, 06/2000 - 1 mesiac, Výskumná stáž
Karlova Univerzita v Prahe, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Albertov 6, 128 00 Praha 2, 12/2000 - 02/2001 - 3 mesiace, Výskumný pobyt
Organizačné aktivity
riaditeľka Ústavu chemických vied - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2019-doteraz
vedúca Katedry anorganickej chémie - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2013-2019
člen Akademického senátu - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2013-doteraz
Predseda odbornej skupiny Anorganická chémia SCHS v Košiciach - Slovenská chemická spoločnosť, 2013-doteraz
zástupkyňa riaditeľa za vonkajšie vzťahy Ústavu chemických vied - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015-2019
členka odborovej komisie pre odbor anorganická chémia - PF UPJŠ v Košiciach
členka odborovej komisie pre odbor anorganická chémia - FCHPT STU v Bratislave

Ďalšie informácie


PF