doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.

Email:
zuzana.vargova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RC2O312
Telefón:
+421 55 234 2368

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Anorganická chémia, 1995, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Anorganická chemie, 2004, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Titul docent
Odbor a program: Anorganická chémia, 2012, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Aktuálna pedagogická činnosť
Bioanorganická chémia I Bioanorganická chémia II Bioanorganická chémia III Základy chemických výrob Všeobecná a anorganická chémia Preparatívna anorganická chémia Pokročilé praktikum z koordinačnej a bioanorganickej chémie
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 26
Diplomové: 21
Aktuálna tvorivá činnosť
Vedenie doktorandov, magistrov a bakalárov pri vypracovávaní ich záverečných prác Vedecko-výskumná činnosť v oblasti anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
43
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
382
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
5
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
ADC - Z.Vargová, M. Almáši, L. Arabuli, K. Györyová, V. Zeleňák, J. Kuchár: Utilization of IR spectral detailed analysis for coordination mode determination in novel Zn–cyclen–aminoacid complexes, Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 78 (2011), 788
ADC - Z. Vargová, R. Gyepes, L.. Arabuli, K. Györyová, P. Hermann, I. Lukeš: Synthesis, crystal structures and spectroscopic properties of three Zn-cyclen-aminoacid complexes with new macrocyclic configurations, Inorganica Chimica Acta, 362 (2009), 3860
ADC - Z. Vargová, R. Gyepes, K. Györyová, P. Hermann, J. Kotek, I. Lukeš, J. Plutnar, J. Rudovský: Ternary complexes of zinc(II), cyclen and pyridinecarboxylic acids, European Journal of Inorganic Chemistry, (2007), 3974
ADC - V. Zeleňák, K. Györyová, Z. Vargová: Correlation of infrated spectra of zinc(II) carboxylates with their structures, Spectrochimica Acta Part A., 66 (2007), 262
ADC - Z. Vargová, I. Císařová, K. Györyová, V. Zeleňák: Correlation of thermal and spectral properties of zinc(II) complexes of pyridinecarboxylic acids with their crystal structures, Thermochimica Acta, 423 (2004), 149
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Slovenská chemická spoločnosť predseda odbornej skupiny Anorganická chémia v Košiciach

Charakteristika osoby

Spolupráca:
Katedra anorganickej chemie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova Praha, Česka republika