PrF

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.   EN

Email:
alexander.brostl@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/ustavy/utp/zamestnanci/brostl/
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
UTPGR - Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
Miestnosť:
LB0O05
Telefón:
+42155234 4141
ORCID iD:
0000-0001-8328-4130

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1976, právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1984, Teória štátu a práva /Teória štátu a práva
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 1997, Teória štátu a práva/Teória štátu a práva
Titul profesor:
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2002, Teória štátu a práva /Teória štátu a práva

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Teória a dejiny štátu a práva, študijný odbor: Právo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Teória a dejiny štátu a práva 2 - Teória a dejiny štátu a práva, III. stupeň štúdia
Konzultácie so školiteľom - Teória a dejiny štátu a práva, III. stupeň štúdia
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce - Teória a dejiny štátu a práva, III. stupeň štúdia
Právne myslenie 19. a 20. storočia - Právo, I. stupeň štúdia
Právna etika - Právo, I. stupeň štúdia
Aktuálne problémy teórie štátu a práva I. - Teória a dejiny štátu a práva, III. stupeň štúdia
Dejiny politického a právneho myslenia - Teória a dejiny štátu a práva, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Teória a dejiny štátu a práva, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Právo
Vybrané publikácie

Bröstl, A.: The extension of application of Part III of the European Charter for Regional or Minority Languages in the Czech Republic. In: Europäisches Journal für Minderheitenfragen. - ISSN 1865-1089. - Roč. 13, č. 3-4 (2020), s. 248-256.

Bröstl, A., Gajdošíková, Ľ. Grundrechte in der Slowakei. In: Merten, D. - Papier, H.-J. - Arnold, R. (Hrsg.): Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band IX. Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa. Heidelberg 2016. § 268, s. 223-268.

Bröstl, A. On Precedents in General and in A Statutory Legal System. In: Leszczynski, L. - Szot, A. (ed.):Judicial Precedent in a Comparative Approach. Studia Iuridica Lubliniensia. Vol. XXVII, No. 1/2018, p. 177-189.

Bröstl, A. The Jigsaw Puzzle for Rainy Days - How to Put Together the Pieces - : Sources of Law, Forms of Law, Principles, Standards,Rules and Norms - to Get a Consistent Picture of Law? Studia Iuridica Lublinensi. Vol. XXIX, No.3/2020, p. 1-15..

Bröstl, A. The Third Power: Taking Judicial Independence Seriously. In: Gdansk Legal Studies. Rok XXIV, Nr. 4, 4 (48)/2020, p.13-26.

Vybrané projekty

VEGA 1/0386/19 Nové dimenzie v metodológii právnej argumentácie. Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom systéme práva, 01/2019-12/2021, vedúci projektu


Vedeckým cieľom projektu je skúmanie kolízneho potenciálu právnych princípov pri riešení konfliktov vznikajúcich medzi jednotlivými úrovňami právneho systému. Hľadanie vhodného argumentačného modelu jednotne akceptovateľného naprieč všetkými rovinami multiúrovňového systému práva predstavuje jednu z najaktuálnejších výziev súčasnej právnej vedy. Ako vhodné metodologické riešenie sa ukazuje tradičná argumentačná metóda uchopenia problému medzier v práve doplnená o dimenzie procesov globalizácie a europeizácie. Inovovaný spôsob aplikácie právnych princípov umožňuje dosiahnutie hodnotového konsenzu medzi systémami vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva. Súčasťou projektu je analýza problematických momentov tohto metodologického postupu a skúmanie významu ústavných princípov Slovenskej republiky v procese multiúrovňovej komunikácie. 

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Fudan University, Shanghai, 220 Handan Rd., Wu JIAO Chang, Yangpu District, Shanghai, 09/1987 - 06/1989, stážista a štipendista Ministerstva školstva SR
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg, Schloßplatz 4, 910 54 Erlangen, zimný semester 1990/1991, štipendista DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
Universität Bremen, Bibliotheken Straße 1, 283 59 Bremen, 1997, študijný pobyt TEMPUS
University of Limerick, Castletroy, County Limerick, 1995 - 6 týždňov, študijný pobyt TEMPUS
Univerzity Pittsburgh - Gainsville - Washington, D. C., American Bar Association, 1050 Connecticut Avenue NW,Washington, D. C. 200 36, 1996 - 2 týždne, pozvanie ABA (American Bar Association) - právne kliniky
Organizačné aktivity
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1991-1992
dekan - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1994-1997
prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008-2011
člen redakčnej rady - Právny obzor, Justičná revue, od 1994
člen redakčnej rady - Ratio Juris (Bologna),Slovenian Law Review (Ljubljana), The Lawyer Quarterly (Praha), Studia Iuridica Lublinensia (Lublin) ARSP (Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (1999-2011; Stuttgart), od 1994

Ďalšie informácie


PrF