PrF

doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.   EN

Email:
erik.stenpien@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/erik.stenpien
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KDSaP - Katedra dejín štátu a práva
Miestnosť:
LB1O08
Telefón:
+42155234 4132
ORCID iD:
0000-0002-0581-093X

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1996, Právo/Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, 2004, Právo/Dejiny štátu a práva
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2013, Teória a dejiny štátu a práva/Teória a dejiny štátu a práva

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Rímske právo I., II. - Právo, I. stupeň štúdia
Ústavnoprávny vývoj Československej republiky - Teória a dejiny štátu a práva, III. stupeň štúdia
Konzultácia so školiteľom - Teória a dejiny štátu a práva, III. stupeň štúdia
Dejiny štátu a práva na Slovensku po roku 1848 - Právo, I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Štenpien, E. A közigazgatási bíráskodás a mai Szlovák Köztársaság területén. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 2020. online - ISBN 9789634982432. - URL: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16090/A%20kozigazgatasi%20biraskodas%20a%20mai%20Szlovak%20Koztarsasag%20teruleten.pdf;jsessionid=3C6C0B5D52BE0EEE14F174116B93B28F?sequence=1. Č. projektu: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001: "A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés”

Štenpien, E., Orosz, L. A Szlovák Köztársaság választójoga - az inspiráció lehetséges forrása. In: Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről : A Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport kutatási eredményei (2017–2018). Budapest : Dialóg Campus Kiadó, 2019. - ISBN 9786156020963. 155-228 p.


https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13007/web_PDF_Tanulmanyok_a_valasztojog.pdf;jsessionid=B92D56F8195BC45FB3B3A482FF53BDA9?sequence=2.

Štenpien, E. Právna úprava pôžičky na Slovensku do roku 1918 / Erik Štenpien. - Projekt: Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia - historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe. In: Historia et theoria iuris: printový a e-časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakulte na Slovensku: teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 1338-0133. - supl. Roch. 11, (2019), s. 49-65.

Štenpien, E. Pôžička a bankrot v uhorskom práve. In: Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia - historickoprávne základy. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN: 978-80-8152-791-3. - 72. - 120. pp.

Vybrané projekty

APVV-19-0419 100 rokov Trianonskej zmluvy, 01/07/2020-30/06/2024, zodpovedný riešiteľ


Trianonská mierová zmluva je jednou z najproblematickejších zmlúv Versailleského mierového systému. Počas 100 rokov svojej platnosti vyvolala rôzne emócie na oboch stranách Dunaja. Na jednej strane hrdosť na vlastný štát, ktorého hranice pomáhala budovať, na druhej strane sklamanie až rozčarovanie. Počínajúca medzinárodná spolupráca slovenských, maďarských a poľských právnych vedcov sa bude snažit tento stav zmeniť. Primárne si kladie za cieľ preskúmanie Trianonskej mierovej zmluvy presne 100 rokov po jej podpísaní z hľadiska jej významu pre región strednej Európy. Trianonská zmluva doteraz nebola detailne analyzovaná a komplexne skúmaná právnymi vedcami, preto sa jej výskumu zúčastnia predovšetkým právni historici, romanisti a pozitívni právnici, ktorí budú dokument skúmať predovšetkým vo verejnoprávnych súvislostiach, nezanedbávajúc však ani nevyhnutné súkromnoprávne následky. Sekundárne si kolektív stavia ambíciu pokúsiť sa po 100 rokoch o dosiahnutie konsenzu predovšetkým s maďarskými kolegami v oblasti, ktorá bola doteraz vnímaná ako do istej miery kontroverzná a vyvolávajúca napätie medzi našimi dvomi krajinami. Výsledky výskumu budú okrem aplikácie v pedagogickom procese využité aj v praxi Dejepisného spolku v Košiciach, ktorý je odberateľom výsledkov predkladaného výskumu.

VEGA 1/0198/17 Pôžička, či úžera? Nútený výkon rozhodnutia - historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe, 01/2017-12/2019, vedúci projektu


Projekt upriamuje pozornosť na právno-historické osobitosti genealógie núteného výkonu rozhodnutia a jeho súčasné vývojové tendencie v nasledovných intenciách:

  • právnu úpravu reálneho kontraktu „klasickej“ pôžičky (mutuum) a jej rôznych variácií ako základu pre vydanie neskoršieho exekučného titulu, odsudzujúceho rozsudku a jej procesného „pendanta“ – v prípade nesplnenia si záväzku dlžníkom či rozsudku odsúdeným – núteného výkonu rozhodnutia prostredníctvom uplatňujúcich exekučných žalôb veriteľa v období klasického a justiniánskeho rímskeho práva opierajúceho sa o exegézu pôvodných prameňov rímskeho práva
  • dejiny práva s dôrazom na právnu úpravu uhorského práva, obsiahnutú v právnych obyčajoch(Tripartitum) a zákonoch, pričom sa akcentuje proces vzniku duálneho systému súkromného práva v 19. storočí a vývoj právneho systému ČSR do roku 1950
  • súčasný stav vychádzajúci z platnej právnej úpravy zmlúv, ktoré sú hmotnoprávnym predpokladom exekúcie, ako aj procesných ustanovení a ich vývojových tendencií.


VEGA 1/0131/13 Historickoprávny vývoj inštitútu kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v SR, 01/2013-12/2015, vedúci projektu


Projekt poukazuje na historické špecifiká vývoja inštitútu kúpnej zmluvy. Akcentuje tri hlavné vývojové etapy:

  1. právnu úpravu emptio-venditio podľa rímskeho súkromného práva s dôrazom na jej chápanie v starorímskej a predklasickej etape vývoja rímskeho práva ako reálneho kontraktu s postupnou premenou na konsezuálny kontrakt
  2. stredoveké právo s dôrazom na právnu úpravu uhorského feudálneho práva, obsiahnutú v právnych obyčajoch (Tripartitum) a zákonoch
  3. obdobie 20. storočia, kedy až do roku 1950 nedošlo ku kodifikácii, následne boli projaté s relatívne malým odstupom času dva Občianske zákonníky. V rámci tohto obdobia sa projekt sústreďuje na súčasné rekodifikačné snahy kúpnej zmluvy v slovenskom právnom poriadku, na základe ktorých bude prijatá úplne nová právna úprava.VEGA 1/0965/13 Volebné zákonodarstvo v Slovenskej republike - doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy, 01/2013-12/2015, spoluriešiteľ


Vedecký projekt je zameraný na komplexnú analýzu doterajšieho vývoja, hodnotenie aktuálneho stavu a formulovanie perspektív volebného zákonodarstva Slovenskej republiky s ambíciou využiť poznatky získané v priebehu jeho riešenia v aktuálnej legislatívnej praxi, predovšetkým v súvislosti s proklamovaným zámerom rekodifikovať platné volebné zákonodarstvo, resp. zamýšľaným zámerom pripraviť legislatívny projekt tzv. volebného kódexu. Vo svojej podstate je cieľom riešiteľského kolektívu vytvoriť vedecky podložený model optimálneho usporiadania volebného zákonodarstva Slovenskej republiky a v rámci neho formulovať aj námety na možné, resp. žiadúce zmeny jednotlivých inštitútov platného volebného práva. Súčasťou projektu bude aj analýza a zhodnotenie súčasného modelu volebného súdnictva v Slovenskej republike a jeho porovnanie s modelmi uplatňovanými v zahraničí s cieľom načrtnúť aj jeho možné alternatívy.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Fakulta štátnych a právnych vied Univerzity v Miskolci, Miskolc- Egyetemváros 3515, Maďarsko, 15. - 24. júna 2009, SOCRATES - ERASMUS
Fakulta štátnych a právnych vied Reformovanej univerzity Gáspára Károliho v Budapešti, Viola u. 2 - 4, 1042 Budapesť, Maďarsko, 9. - 13. mája 2016, ERASMUS PLUS
Organizačné aktivity
člen medzinárodnej redakčnej rady - Jogtörténeti szemle, Budapest, Hungary, 2013 - doteraz
člen medzinárodnej redakčnej rady - Glossa Iuridica, Budapest, Hungary, 2019 - doteraz
člen medzinárodnej redakčnej rady - Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, Miskolc, Hungary, od februára 2021 - doteraz

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Strieborná medaila Fakulty štátnych a právnych vied Univerzity v Miskolci (Maďarská republika) udelená pri príležitosti 25. výročia jej založenia za zásluhy o rozvoj medzinárodnej spolupráce
Projekty
- doteraz členstvo v projektoch VEGA:
Právna kultúra a európsky integračný proces – č. p. 1/0107/03 – vedúci: PhDr. J. Čipkár, PhD.
Diktatúry v dejinách Európy – právne postavenie obyvateľstva - č. p. 1/3824/06 – vedúci: Prof. JUDr. Dr. h. c. P. Mosný, CSc.
- členstvo v projekte vedenom Fakultou štátnych a právnych vied Univerzity v Miskolci za účelom vypracovania maďarsko- slovenského a slovensko – maďarského právnického odborného slovníka – v sekcií Správne právo
Medzinárodná spolupráca
vynikajúca odborná spolupráca s Katedrou právnych dejín Fakulty štátnych a právnych vied Univerzity v Miskolci a s vedením Fakulty štátnych a právnych vied Univerzity Lóránda Eötvösa v Budapešti; spolupráca s Filozofickou fakultou Prešovskej Univerzity a s Filozofickou fakultou UPJŠ pri organizácií na zabezpečovaní výuky základných právnych predmetov v kurze odborného minima súdnych tlmočníkov a prekladateľov a pri odborných skúškach súdnych tlmočníkov a prekladateľov
Iné
2002: prednáška v Maďarskej akadémií vied na tému „Vývojové tendencie slovenského pracovného práva“
2006: prednáška na Fakulte štátnych a právnych vied Univerzity Lóránda Eötvösa v Budapešti na tému „Vznik nacizmu v Nemecku“
od 2006: členstvo v medzinárodnej redakčnej rade časopisu Jogtörténeti Közlöny vydávaného Fakultou štátnych a právnych vied Univerzity Lóránda Eötvösa v Budapešti
2007: prednáška na Fakulte štátnych a právnych vied Univerzity v Miskolci na tému „Župné zriadenie v období Slovenskej republiky vojnového obdobia“
Záľuby
súdny prekladateľ pre jazyk maďarský zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR

Ďalšie informácie


PrF