PrF

prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.   EN

Email:
gabriela.dobrovicova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/gabriela.dobrovicova
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KTSaP - Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
Miestnosť:
LB1O22
Telefón:
+42155234 4142
ORCID iD:
0000-0002-9312-4402

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1981, Právo/Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta, 1989, hospodárske a finančné právo/hospodárske a finančné právo
Titul docent:
Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2005, Teória štátu a práva/Teória štátu a práva
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022, Právo/Teória a dejiny štátu a práva

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Teória a dejiny štátu a práva, študijný odbor: Právo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Teória štátu a práva I. - Právo, I. stupeň štúdia
Teória štátu a práva II. - Právo, I. stupeň štúdia
Teória štátu a práva - Právo, II. stupeň štúdia
Teória práva I., II. - Teória a dejiny štátu a práva, III. stupeň štúdia
Konzultácie so školiteľom - Teória a dejiny štátu a práva, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Teória a dejiny štátu a práva, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Právo
Vybrané publikácie

Dobrovičová, G. Decision of President to Grant Amnesty - Theoretical and Practical Issues in Slovak republic. In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Seria Prawnicza : Legal Series=Scientific Journals of Rzeszow University. - ISSN 1643-0484. - Roč. 27, č. 108 (2019), s. 31-38.

Bárány, E., Dobrovičová, G., Babják, M. Organizácia, riadenie a rozhodovanie ústavného súdu : 2. časť : §3-§13. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2020. - ISBN 9788089603909. - S. 26-73, podiel 64,68%


Dobrovičová, G. a kol. Innovations in security policy stemming from cybersecurity act in the slovak republic in relation to selected public administration bodies. In: AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. - ISSN 1804-7890. - Roč. 10, č. 1 (2020), -149, podiel 35%

Dobrovičová, G., Krunková, A. Úskalia ľudskoprávnej roviny digitalizmu v práve (bezpečnostné aspekty). In: Právo v měnícím se světě. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 9788073808280. - S. 554-584. Projekt: Ľudskoprávne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti - APVV APVV-17-0561, podiel 50%


Dobrovičová, G., Krunková, A. Referendum v Slovenskej republike v ústavnej kontinuite Československa. In: Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 9788073807498. - S. 590-606, podiel 50%


Vybrané projekty

APVV-17-0561 Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti, 08/2018-07/2022, zodpovedný riešiteľ


Kybernetický priestor ponúka v súčasnosti nové možnosti, ale je zároveň aj zdrojom nových hrozieb,a to tak pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť. Projekt je zameraný na interdisciplinárne skúmanie fenoménu kybernetického priestoru a bezpečnosti realizovania aktivít v tomto priestore. Cieľom projektu je identifikácia primeranej miery uspokojenia ochrany základných práv a slobôd v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to pri riadení a riešení bezpečnostných incidentov v rámci proaktívnych a reaktívnych činností jednotiek CSIRT a jej následné sprostredkovanie týmto jednotkám vo forme odporúčaní a metodických postupov. Súčasne sa projekt zameriava na výskumnú činnosť podporujúcu proaktívne a reaktívne činnosti jednotiek CSIRT. Nakoľko technologický rozvoj a hrozby z neho vyplývajúce sú rýchlejšie ako reakcia na ne zo strany práva, nezastupiteľnú úlohu v rámci vypracovaných odporúčaní a metodických postupov zohrávajú aj etické štandardy správania. Prostriedkom pre dosiahnutie sledovaného cieľa – rešpektovania ľudských práv a slobôd v oblasti kybernetickej bezpečnosti je vytvorenie „ľudsko-právneho a etického rámca“ („human rights and ethical framework“) riadenia a riešenia kybernetických bezpečnostných rizík pre jednotky CSIRT a vytvorenie „ľudsko-právneho a etického rámca“ pre výskumnú činnosť v oblasti kybernetickej bezpečnostiVEGA 1/0386/19 Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie - úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme, 01/2019-12/2021, spoluriešiteľka


Vedeckým cieľom projektu je skúmanie kolízneho potenciálu právnych princípov pri riešení konfliktov vznikajúcich medzi jednotlivými úrovňami právneho systému. Hľadanie vhodného argumentačného modelu jednotne akceptovateľného naprieč všetkými rovinami multiúrovňového systému práva predstavuje jednu z najaktuálnejších výziev súčasnej právnej vedy. Ako vhodné metodologické riešenie sa ukazuje tradičná argumentačná metóda uchopenia problému medzier v práve doplnená o dimenzie procesov globalizácie a europeizácie. Inovovaný spôsob aplikácie právnych princípov umožňuje dosiahnutie hodnotového konsenzu medzi systémami vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva. Súčasťou projektu je analýza problematických momentov tohto metodologického postupu a skúmanie významu ústavných princípov Slovenskej republiky v procese multiúrovňovej komunikácie.

VEGA 1/0526/17 Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva, 01/2017-12/2019, spoluriešiteľka


Projekt je zameraný na výskum jazykových prostriedkov pri tvorbe, realizácii a aplikácii pracovnoprávnych noriem s nadväznou analýzou variácií sankčných mechanizmov. Použitie práva v jednotlivých prípadoch predpokladá znalosť právneho jazyka a chápanie obsahu právnej normy. Právom nedovolené normatívne modality sú postihované sankciami, ktoré je nevyhnutné v štruktúre právnej normy správne identifikovať a to skúmaním jazykového vyjadrenia ich obsahu. Cieľom projektu je interpretovať právne normy za využitia lingvistickej metódy, identifikovať reálne uplatniteľné sankcie a nájsť vhodné legislatívne riešenia pre jednoznačnosť a ustálenosť termínov v pracovnoprávnej oblasti. Sledovaným účelom je poskytnutie aprobovaného, normovaného výkladu termínov, pojmov a definícii pracovného práva s použiteľnosťou pre aplikačnú oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Realizácia načrtnutých cieľov tkvie v zabezpečení vyššej istoty užívateľov právneho textu pri jeho používaní z hľadiska obsahového porozumenia a výkladu právnej normy.

VVGS-2017-452 Ľudskoprávne a etické aspekty informačnej spoločnosti, 07/2017-06/2018, vedúca projektu


Využívanie informačných technológií a s nimi spätá informačná bezpečnosť predstavuje vysoko aktuálnu tému nielen u laickej, ale aj odbornej verejnosti. Z národného, ale aj medzinárodného hľadiska je interdisciplinárny prístup k riešeniu tejto problematiky viac než žiadúci. Z tohto dôvodu je projekt založený na etablovanom interdisciplinárnom výskumnom tíme a je cielene orientovaný na vytvorenie predpokladov pre akceptáciu tohto tímu nielen v prostredí krajín V4, ale tiež v širšom európskom prostredí. Riešiteľský tím sa v rámci riešenia projektu hodlá vysporiadať so zásadnými otázkami súvisiacimi s informačnými technológiami a informačnou bezpečnosťou najmä z pohľadu zachovávania základných ľudských práv a slobôd a ďalších právnych a etických noriem.

APVV-0814-12 Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv Európskej únie pre členský štát a v členskom štáte s osobitným zreteľom na súdnu moc v Slovenskej republike, 10/2013-12/2016, spoluriešiteľka


Charta základných práv EÚ získala prostredníctvom odkazu v Zmluve o Európskej únii právnu silu primárneho práva. Rozšírila tak počet systémov, ktoré na úrovni Európskej únie zabezpečujú ochranu základných práv. Ako vyplýva z judikatúry, jednotlivé systémy náležite nerozlišujú ani všeobecné súdy a ani ústavné súdnictvo, pričom opomínajú najmä skutočnosť, že Charta sa na členský štát uplatňuje len vtedy, keď vykonáva právo Únie. Základným cieľom projektu je preto vymedziť záväznosť a aplikovateľnosť Charty v právnom prostredí SR s osobitným ohľadom na výkon súdnej moci.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela , Španielsko, 10.04. - 14.04. 2016, Realizácia zamestnaneckej mobility v rámci mobilitnej schémy Erasmus + - školenie
Súdny dvor Európskej únie, Luxemburg, 11.10. - 14.10. 2015, Študijný pobyt realizovaný v rámci projektu APVV 0814-12 Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv EÚ pre členský štát a v členskom štáte s osobitným zreteľom na súdnu moc v SR
Petrohradská štátna univerzita, Petrohrad, Ruská federácia, 06.05. - 12.05. 2012, Pracovná cesta na Právnickej fakulte Petrohradskej štátnej univerzity vo veci vyhodnotenia vzájomnej spolupráce na základe Dohody o vedeckej a pedagogickej spolupráci a uzavretie novej dohody. V rámci tejto pracovnej cesty som absolvovala aj prednášku pre učiteľov a študentov fakulty.
Lódzka univerzita, Lódz, Poľsko, 13.01. - 24.01. 2003, Študijný pobyt na Fakulte práva Lódzkej univerzity v Lódzi realizovaný v rámci zmluvnej spolupráce, zameraný na problematiku tvorby práva a prameňov práva v Poľskej republike.
Organizačné aktivity
dekanka - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, 2011-2019
členka Vedeckej rady - Masarykova univerzita, Právnicka fakulta, Brno, po súčasnosť
členka Scientific Advisory Board „Studies in Public Law“ - Fakulta práva a verejnej správy, Univerzita Adama Mickiewicza v Poznańi, po súčasnosť
členka redakčnej rady vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA CASSOVIENSIA - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, po súčasnosť
členka slovenskej sekcie Medzinárodné združenie pre právnu a sociálnu filozofiu (IVR), po súčasnosť

Doplňujúce informácie o osobe

Medzinárodná spolupráca
- s právnickým fakultami UK Praha, KU Bratislava, TU Trnava, MU Brno, Právnickou fakultou Univerzity Rzeszow, Ústavom štátu a práva SAV Bratislava, Ústavným súdom Slovenskej republiky

Ďalšie informácie


PrF