PrF

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.   EN

Email:
jan.husar@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/jan.husar
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KOPaHP - Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Miestnosť:
LA2O23
Telefón:
+42155234 4151
ORCID iD:
0000-0003-1876-8723

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1976, Právo/Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 1984, Hospodárske a finančné právo/Hospodárske a finančné právo
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,, Právnická fakulta, 1990, Hospodárske a finančné právo/Hospodárske a finančné právo
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2014, Obchodné a finančné právo/Obchodné a finančné právo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Obchodné a finančné právo, študijný odbor: Právo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Obchodné právo I. - Právo, I. stupeň štúdia
Obchodné právo II. - Právo, II. stupeň štúdia
Obchodné právo III. - Právo, II. stupeň štúdia
Teória obchodného práva - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Konzultácie so školiteľom - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Porovnávacie obchodné právo - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Európske právo obchodných spoločností - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Obchodné a finančné právo, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Právo
Vybrané publikácie

Husár, J. Dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti : kapitola 11. In: Akcionářské dohody. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 9788075527844. - S. 169-193.

Husár, J. a kol. Obchodné spoločnosti (§ 56 - 220zl) : hlava 1 : druhá časť. In: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurounion, 2016. - ISBN 9788089374342. - S. 198-746, podiel 38%

Husár, J. Ochrana verejného záujmu v činnosti obchodnej spoločnosti. In: Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 9788081689260. - S. 58-79.

Husár, J. Zákonný článok XXXVII/1875 a jeho vplyv na vývoj slovenského obchodného práva. In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - Roč. 100, č. (2017), s. 38-58.

Husár, J. Dohody o obsadení orgánov obchodnej spoločnosti : kapitola 11. In: Akcionářské dohody. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 9788075527844. - S. 169-194.

Vybrané projekty

APVV-0809-12 Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva, 10/2013 - 09/2017, zodpovedný riešiteľ


Projekt reaguje na päť zásadných vplyvov na právo obchodných spoločností:

  1. súťaž právnych poriadkov,
  2. modernizáciu právnej úpravy v rámci jednotlivých štátov EÚ a USA, reformy na úrovni EÚ,
  3. vplyv doktríny na tvorbu práva a jeho aplikáciu (vrátane návratu kontinentálnych konceptov práva obchodných spoločností),
  4. nárast významu otvorených pojmov, generálnych klauzúl a princípov/štandardov na úkor klasických noriem a s tým spojená požiadavka na multikriteriálne rozhodovanie (pohyblivý systém) a posilnenie zmluvnej slobody a na
  5. nedostatky slovenskej aplikačnej praxe a právnej úpravy.

Riešiteľský tím pozostávajúci z predstaviteľov slovenskej, českej a nemeckej právnej vedy navrhuje podujať sa na rozsiahly komparatívny výskum, ktorý by postupne zmapoval identifikované vývojové tendencie práva obchodných spoločností (doktríny a aplikačnej parxe) a ponúkol impulzy pre modernizáciu právnej úpravy na Slovensku. Vedúci riešiteľského tímu je pritom zároveň presdsedom pracovnej skupiny poverenej vypracovaním návrhu nového zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách a navrhovaný tím sa sčasti prelína s uvedenou pracovnou skupinou. Jedným z účelov projektu je aj zapojenie sa slovenskej vedy práva obchodných spoločností do celoeurópskeho diskurzu o pripravovanej modernizácii práva obchodných spoločností (Akčný plán 2012).

VEGA 1/0566/19 - Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností, 01/2019-12/2021, zástupca vedúceho projektu


Projekt sa zameriava na posúdenie právnych aspektov výkonu funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností a na riešenie teoretických a aplikačných problémov ohľadne vzťahov vznikajúcich medzi členmi orgánov spoločnosti a samotnou obchodnou spoločnosťou. Medzi skúmané koncepčné otázky projekt zaraďuje aj otázku požadovaného štandardu výkonu funkcie členov orgánov a jeho vzťah k ostatným povinnostiam členov orgánov. Skúmané aplikačné problémy presahujú aj do koncernového práva, a to pri skúmaní povinností členov orgánov ovládaných a ovládajúcich osôb. Navrhovaný výskum sa zameriava na 4 okruhy: zákonné predpoklady výkonu funkcie členov orgánov, odmeňovanie členov orgánov, spôsob výkonu funkcie a zodpovednosť členov orgánov spoločnosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie a zodpovednosť voči veriteľom. Projekt primárne reaguje na aktuálne legislatívne zmeny v oblasti korporačného práva (2015-2018), ktoré, okrem iného, rozšírili povinnosti členov orgánov a sprísnili ich osobnú zodpovednosť.

APVV-19-0424 - Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie, 07/2020-06/2024, zodpovedný riešiteľ


Základným cieľom EÚ v súčasnosti je vytvorenie jednotného vnútorného trhu, ktorý bude prístupný podnikateľom každého členského štátu, a ktorý nebude vytvárať prekážky ich etablovania v EÚ. Súčasťou tejto stratégie je aj vytvorenie jednotného digitálneho trhu. Je preto nevyhnutné, aby sa obchodné spoločnosti, ktoré plánujú ísť v ruka v ruke s aktuálnymi trendmi zmodernizovali tak, aby v rámci konkurenčného boja nezaostávali za ostatnými súťažiteľmi. Transformácia a modernizácia obchodných spoločností sa musí realizovať po vzore aktuálnych normatívnych úprav, s dôrazom na majetkový substrát kapitálových obchodných spoločností, a taktiež po vzore rapídne vyvíjajúcich technologických inovácií a informačných technológií. Predmetom záujmu riešiteľov je nastavenie majetkovej základne a majetkových vzťahov vo vnútri kapitálových obchodných spoločností, cez jednotivé korporačné formy až po voľbu medzi vlastnými a cudzími zdrojmi financovania, a to z pohľadu vnútroštátnych ako aj európskych opatrení. Vzhľadom na stupňujúci význam moderných informačných a komunikačných technológii je digitálna transformácia obchodných spoločností nevyhnutná za účelom zabezpečenia ich konkurencieschopného postavenia na svetovej úrovni. Riešiteľský kolektív sa zameria aj na otázky kybernetickej bezpečnosti, ktoré imanentne s digitalizáciou podnikateľského prostredia súvisia. Hlavným cieľom projektu je navrhnutie zmien právnej úpravy v oblasti práva obchodných spoločností spĺňajúcej požiadavky konkurencieschopného a inovatívneho podnikateľského prostredia v eŕe digitalizácie a umelej inteligencie a vytvorenie odporúčaní a smerníc pre odberateľa ohľadom efektívneho pôsobenia obchodných spoločností v súčasnom inovatívnom prostredí. Slovenská obchodná a priemyselná komora ako nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky je vhodným subjektom pre poskytnutie vstupných dát na riešenie projektu ako aj následné implementovanie a disemináciu výstupov projektu. 

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Moskovská štátna univerzita, Právnická fakulta, Moskva, Ruská federácia, 1986 /3 mesiace/, medzištátna zmluva
Lodžská univerzita, Fakulta práva a administratívy, Lodž, Poľsko, 1992 /1 týždeň/, zmluva medzi univerzitami
Katolícka univerzita, Louvain – la- Neuve, Belgicko, 1997 /6 týždňov/
Université d´ Auvergne, Clermont – Ferrand, Francúzsko, 2010 /3 týždne/
Organizačné aktivity
Členstvo v organizačnom výbore Sympózia Právo - obchod - ekonomika - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2011-2020
Člen komisie pre rekodifikáciu súkromného práva - Ministerstvo spravodlivosti SR Bratislava, 1999-2002, 2009-2017
Člen stálej pracovnej skupiny č. 7 pre Právo a medzinárodné vzťahy Akreditačnej komisie - Akreditačná komisia Ministerstva školstva SR, 2011-2016
Člen komisie č. 16 pre Ekonomické a právne vedy - Agentúra VEGA, 2002-2008

Ďalšie informácie


PrF