PrF

doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.   EN

Email:
jaroslav.dolny@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/jaroslav.dolny
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KOPaHP - Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Miestnosť:
LA2O24
Telefón:
+42155234 4153

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
UPJŠ - Právnická fakulta, 2013, Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
UPJŠ - Právnická fakulta, 2017, Obchodné a finančné právo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Obchodné právo I - Právo, I. stupeň štúdia
Obchodné právo II - Právo, I.+II. stupeň štúdia
Obchodné právo III - Právo, II. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
Doktrína prekvalifikovania cudzích zdrojov na vlastné zdroje / Jaroslav Dolný. - Č. projektu: VEGA 1/0402/15. In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 68, č. 10 (2016), s. 1034-1052.
Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurze: komparácia amerického, nemeckého a slovenského právneho poriadku / Jaroslav Dolný. - recenzované. In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 6-7 (2017), s. 881-904.
Uspokojovanie pohľadávok spriaznených osôb v konkurznom konaníIn: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 3 (2020), s. 361-369.

Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - 104 s., ISBN 9788082320025.

Krátky pohľad na test solventnosti / Jaroslav Dolný. - Č. projektu: VEGA . In: Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. - ISSN 1210-6410. - Roč. 23, č. 7 (2015), s. 242-246.
Vybrané projekty

VEGA č. 1/0259/22 Nové prístupy k riešeniu finančných ťažkostí podnikateľa - vedúci riešiteľ

VEGA 1/0917/16 Atypické a faktické vzťahy v obchodnom práve - spoluriešiteľ
APVV-19-0424 - Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie

VEGA 1/0566/19 "Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností" doba riešenia projektu - spoluriešiteľ

VVGS-2018-947 „Majetková základňa kapitálových obchodných spoločností v kontexte nových právnych úprav a trendov (PCOV)”, doba riešenia projektu: - vedúci riešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, Česká republika, 10.6.2019-17.6.2019, Erasmus stáž
Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Praha, Česká republika, 12/2016-02/2017, Erasmus stáž
The Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Švajčiarsko, 1.9.2015-30.9.2015, Stáž
Organizačné aktivity
Člen RVŠ - Rada vysokých škôl, 2018- doposiaľ

Ďalšie informácie


PrF