PrF

doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.   EN

Email:
karin.cakoci@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/karin.cakoci
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KFPaDP - Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
Miestnosť:
LA2O07
Telefón:
+42155234 4168
ORCID iD:
0000-0003-1862-8798

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1999, Právo/Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2007, Obchodné a finančné právo/Obchodné a finančné právo
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2016, Obchodné a finančné právo/Obchodné a finančné právo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Daňové právo I. - Právo, II. stupeň štúdia
Daňové právo II. - Právo, II. stupeň štúdia
Konzultácie so školiteľom - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Obchodné právo a finančné právo 2 - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Teórie finančného a daňového práva - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Priame zdaňovanie v EÚ - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Cakoci, K. a kol. Implementácia iniciatív EÚ v oblasti spotrebných daní a ich rozpočtovo-právne dopady [elektronický zdroj] 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - 97 s. [6,1 AH]. - Projekt: Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady. ISBN 9788081528118. - Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/implementacia-iniciativ-eu-v-oblasti-spotrebnych-dani.pdf. - DOI 10.33542/ieu2019-811-8

Babčák, V. a kol. Osobitná časť slovenského finančného práva : druhá časť. In: Finančné právo na Slovensku. - Bratislava : EPOS, Miroslav Mračko, 2017. - ISBN 9788056201916. - S. 149-505.

Prievozníková, K. Niektoré aspekty historického vývoja nepriamych daní s akcentom na daň z pridanej hodnoty na Slovensku. In: Zeszyty Naukowe Universytetu Rzeszowskiego : seria prawnicza. - ISSN 1730 – 3508. - Vol. 18, zesz. 91 (2016), s. 181-194.

Bonk, F., Cakoci, K. Statutory General Anti-Abuse Rule in the Slovak Tax Code: Some Expectations and the Reality of Its Implementation? [elektronický zdroj]. In: Public Governance, Administration and Finances Law Review : in the European Union and Central and Eastern Europe. - ISSN 2498-6275. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 5-16, online. - Spôsob prístupu: http://www.dialogcampus.hu/uploads/webshop/mintaleiras/pga2017_1_05-16.pdf

Červená, K. a kol. Taxation in the Slovak Republic within the context of EU membership. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave=Economic review. - ISSN 0323-262X. - Roč. 50, č. 1 (2021), s. 23-39.

The VAT gap in relation to the quality of governance in selected CEE countries / Cecília Olexová, František Sudzina, Karin Cakoci. - recenzované. In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. - ISSN 2328-8272. - Roč. 9, č. 3 (2022), s. 385-397. 10.15549/jeecar.v9i3.791 DOI; SCOPUS

Vybrané projekty

VEGA 1/0846/17 Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady, 01/2017-12/2019, vedúca projektu


Harmonizácia v oblasti priamych a nepriamych daní a s tým súvisiaca koordinácia daňových politík jednotlivých členských štátov Európskej únie (EÚ) predstavuje závažnú právnu, ekonomickú, ako aj politickú otázku, ktorou sa musia vlády jednotlivých štátov zaoberať, a to v záujme zachovania ekonomického progresu a hospodárskej stability. Predkladaný projekt sa preto bude zaoberať analýzou jednotlivých iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní, keďže tieto majú výrazný vplyv na vnútroštátny právny rámec a pozornosť bude venovaná hodnoteniu ich rozpočtovo- právnych dopadov v SR. Hlavný záujem bude v tomto smere sústredený na najaktuálnejšiu problematiku, predovšetkým na analýzu iniciatív EÚ v oblasti boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom a znovuotvorenie diskusií o problematike zavedenia spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), vyjadrených v špecializovaných akčných plánoch EÚ.

APVV-16-0160 Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia), 07/2017-06/2020, spoluriešiteľka


Existencia daňových únikov ako aj vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je permanentným problémom vyskytujúcim sa v dnešných moderných hospodárstvach. Hľadanie perspektívnych riešení smerujúcich k eliminácii ich vzniku (tak v normatívnej ako aj mimo-právnej sfére) považujeme za jedno z východísk vedúce k ekonomicko-sociálnemu rozvoju spoločnosti. Výskumný zámer navrhovaného projektu bude smerovať do oblastí týkajúcich sa nadnárodných opatrení (konkrétne právne faktory medzinárodných daňových únikov s dopadom na právne a ekonomické prostredie v SR), vnútroštátnych opatrení (konkrétne právne faktory v oblasti daňových únikov) a v rámci uvedeného vymedzenia bude realizovaný interdisciplinárny výskum (právne faktory, ekonomické faktory, psychologické faktory). V tomto kontexte sa predkladatelia návrhu projektu zamerajú predovšetkým na inštitút dane z príjmu právnických osôb s cieľom poskytnúť interdisciplinárny pohľad na problematiku daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, a to v zmysle identifikácie konkrétnych faktorov podmieňujúcich rozhodovanie daňových subjektov, ktoré ich vedú k porušovaniu noriem daňového práva a ich dopadov v jednotlivých oblastiach ekonomiky a sociálnych vzťahov.

VEGA 1/0375/15 Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva), 01/2015-12/2018, spoluriešiteľka


Strata na daňových prijímoch štátu dosahuje v súčasnosti enormné rozmery. Je možné identifikovať viacero faktorov, ktoré túto stratu spôsobujú, najvýraznejší vplyv na jej existencii nesú predovšetkým daňové úniky, a to tak legálne, ako aj tie nelegálne. Predpokladaný projekt sa preto bude zaoberať analýzou dôvodov existencie a skúmaním možností predchádzania daňových únikov na legislatívnej úrovni. Nakoľko popísaný problém dosahuje podľa názoru členov riešiteľského kolektívu kritické rozmery, vyžaduje si jeho riešenie neodkladný, ale najmä komplexný prístup. Projekt preto navrhuje pri riešení skúmaného problému ako nevyhnutnosť koordináciu pôsobenia inštitútov nielen (i keď najmä) daňového práva, ale aj iných právnych odvetví, a to práva obchodného, ako regulátora prostredia, v ktorom k obchádzaniu a porušovaniu daňových noriem dochádza, ale i práva trestného, ktoré pôsobí ako nástroj represie a zároveň prevencie, a to hrozbou sankcie prislúchajúcej za toto obchádzanie či porušovanie daňových noriem.

VEGA 1/0214/21 Daň z nehnuteľnosti- právny stav a potenciál, 01/2021-12/2024, spoluriešiteľka


Hlavným cieľom je zhodnotenie pozitívnych a negatívnych aspektov súčasnej právnej úpravy dane z nehnuteľností (v kontexte posúdenia kompetencií obcí pri jej ukladaní a vyberaní), ktoré ovplyvňujú mieru uplatnenia/uplatniteľnosti fiškálnej (či iných) funkcií dane (z pohľadu obecných rozpočtov) a konečným cieľom riešenia projektu je navrhnutie možných spôsobov zlepšenia identifikovaných nedostatkov. Analýza by sa teda mala vzťahovať na právnu úpravu zákona o miestnych daniach, súvisiacich predpisov (najmä zákon o obecnom zriadení, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve), VZN a judikatúry a záverečných účtov obcí. 


VEGA č. 1/0485/21 Súčasnosť a východiská reformovania systému zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID -19), 01/2021-12/2023, spoluriešiteľka


Podstatou projektu je skúmanie súčasného a potenciálneho systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ a preskúmanie predpokladov a podmienok reformovania tohto systému, a to aj po zohľadnení súčasného stavu EÚ, možností jej ďalšieho smerovania a taktiež právnych a ekonomických dôsledkov globálnej pandémie ochorenia COVID-19. Tento zámer vychádza z minulých a aktuálnych iniciatív a volaniach po zmene smerovania EÚ a systému financovania jej rozpočtu, no i zo súčasnej situácie vo svete. V tomto ohľade bude nevyhnutné stanoviť správne hodnotiace kritériá na hodnotenie rôznych foriem vlastných zdrojov, a týmto hodnotiacim kritériám následne podrobiť súčasné a potenciálne vlastné zdroje financovania rozpočtu EÚ. Ich hodnotenie a komplexná komparácia v rôznych skúmaných súvislostiach determinovaných najmä právnymi, no aj ekonomickými, politickými, historickými a inými činiteľmi bude predstavovať komplexný výstup, ktorý vytvorí obraz o možných alternatívach spôsobu financovania rozpočtu EÚ a ich prijateľnosti


Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Faculty of Law and Administration, University of Rzeszów, Rzeszów, Poľsko, 1.12.-12.12.2014, teaching, trainig program in lecturing on Slovak finacial law
University of Rzeszów, Rzeszów, Poľsko, 17.05 - 26.05.2019, Staff Mobility Training
Organizačné aktivity
členka Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003-2007
členka komisie obhajoby rigoróznych prác, diplomových prác a bakalárskych prác - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2016- súčasnosť
Expertízna činnosť na požiadanie stavovskej organizácie - Komora daňových poradcov, 2020

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Vedúca riešiteľského kolektívu VEGA s názvom „Právne a ekonomické aspekty príjmov verejných rozpočtov v kontexte integrácie SR do Európskej únie“, členka Projektu VVGS s názvom „Hospodárska a menová únia ako nástroj európskej integrácie“,

Ďalšie informácie


PrF