PrF

Ing. Karolína Červená, PhD.   EN

Email:
karolina.cervena@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/karolina.cervena
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KFPDPaE - Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
Miestnosť:
LA2O21
Telefón:
+42155234 4169
ORCID iD:
0000-0003-4900-6510

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 1998, ekonomika poľnohospodárstva, podniková ekonomika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2010, 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky, ekonomika obchodu a priemyslu

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie
"ADE: Computerisation of Public Administration in Slovakia - Impact on (the Fiscal Position of) Municipalities [elektronický zdroj] / Anna Románová, Karolína Červená. Projekt: Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty - APVV APVV-14-0598. In: Public Governance, Administration and Finances Law Review : in the European Union and Central and Eastern Europe. - ISSN 2498-6275. - Roč. 4, č. 1 (2019), s. 26-43, online. - Spôsob prístupu: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pga/article/view/1214. [VARTAŠOVÁ, Anna (50%) - ČERVENÁ, Karolína (50%) ]"
"ADM: Global capital tax as a tool to reduce tax evasion / Cecília Olexová, Karolína Červená. - Projekt: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia) - APVV APVV-16-0160. In: International Advances in Economic Research. - ISSN 1083-0898. - Roč. 25, č. 3 (2019), -369. - DOI 10.1007/s11294-019-09740-9 [OLEXOVÁ, Cecília (50%) - ČERVENÁ, Karolína (50%) ]"
"AAB: Implementácia iniciatív EÚ v oblasti spotrebných daní a ich rozpočtovo-právne dopady [elektronický zdroj] / Karin Cakoci ... [et al.] ; recenzenti Cecília Olexová, Andrea Koroncziová. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - 97 s. [6,1 AH] - Projekt: Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady - VEGA 1/0846/17.. - ISBN 9788081528118. - Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/implementacia-iniciativ-eu-v-oblasti-spotrebnych-dani.pdf. [CAKOCI, Karin (17%) - ČERVENÁ, Karolína (17%) - BONK, František (17%) - POPOVIČ, Adrián (16%) - VARTAŠOVÁ, Anna (17%) - STOJÁKOVÁ, Monika DOK-61-I (16%)]"
"AED: Peniaze a ich pôsobenie v ekonomike / Karolína Červená ; recenzenti Pavel Nečas, Dušan Masár, Andrea Čajková. - Projekt: Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny) - APVV APVV-19-0124. In: Interpolis ́20. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2020. - ISBN 9788055718040. - S. 336-340. [ČERVENÁ, Karolína (100%) ]"
"ADF: Taxation in the Slovak Republic within the context of EU membership / Karolína Červená, Karin Cakoci, Cecília Olexová. - Projekt: Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny) - APVV APVV-19-0124. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave=Economic review. - ISSN 0323-262X. - Roč. 50, č. 1 (2021), s. 23-39. [ČERVENÁ, Karolína (40%) - CAKOCI, Karin (30%) - OLEXOVÁ, Cecília (30%)]"
Vybrané projekty
APVV-19-0124 Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny) - členka riešiteľského kolektívu
APVV-16-0160 Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia) - členka riešiteľského kolektívu; https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/veda-a-vyskum-dalsie-vzdelavanie/vedecky-vyskum/16983/
APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty - členka RK; https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/veda-a-vyskum-dalsie-vzdelavanie/vedecky-vyskum/16977/
VEGA č. 1/0846/17 Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady - členka RK; https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/veda-a-vyskum-dalsie-vzdelavanie/vedecky-vyskum/17044/
VVGS-2020-1502 Základy zdaňovania (ekonomicko-právny pohľad) (IPEL) - zodpovedná riešiteľka
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
UK Praha, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, 19.5. - 29.5. 2013, Erasmus
MU Brno, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, 27.9. - 1.10. 2015, Erasmus+
UP Olomouoc, Tr. 17. listopadu č. 8, 711 11 Olomouc, 16.5. - 20.5. 2017, Erasmus+
UP Olomouc, Tr. 17. listopadu č. 8, 711 11 Olomouc, 11.5. - 18.5.2014, Erasmus+
CLAVE EMPRESA FORMACIO S.L., Barcelona, PASSEIG DE GRACIA, 34 - Principal 2º - 08007 Barcelona, Spain, 7.12. - 11. 12.2015, Erasmus+
Organizačné aktivity
členka Akademického senátu UPJŠ v Košiciach - UPJŠ v Košiciach, od 2009
členka Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, od 2012
členka - Centrum informacji i organizacji badań finansów publicznych i prawa podatkowego krajówEuropy środkowej i wschodniej, od 2013

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
VEGA 1/0107/03
VEGA 1/4612/07
VEGA 1/3604/06
Medzinárodná spolupráca
Ekonomická univerzita Bratislava - Podnikovohospodárska Fakulta, Košice
Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice – katedra všeobecne vzdelávacích predmetov

Ďalšie informácie


PrF