PrF

JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.   EN

Email:
lubos.dobrovic@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/lubos.dobrovic
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KDSaP - Katedra dejín štátu a práva
Miestnosť:
LB1O26
Telefón:
+42155234 4126

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2012, 3.4.1. Právo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2013, 3.4.1. Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2017, 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Rímske právo I. - Právo, I. stupeň štúdia
Rímske právo II. - Právo, I. stupeň štúdia
Justiniánske Digesta a ich vplyv na vývoj moderného práva - Právo, I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
Súkromnoprávne sankcie v pracovnom práve : 2.kapitola / Marcel Dolobáč, Ľuboš Dobrovič ; recenzenti Juraj Hamuľák, Milan Sudzina. - Projekt: Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva - VEGA 1/0526/17. In: Sankcie v pracovnom práve. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 9788081528064. - S. 35-90 [2,78 AH]. [DOLOBÁČ, Marcel (45%) - DOBROVIČ, Ľuboš (55%) ]
Verejnoprávne sankcie v pracovnom práve : 3. kapitola / Marcel Dolobáč, Ľuboš Dobrovič ; recenzenti Juraj Hamuľák, Milan Sudzina. - Projekt: Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva - VEGA 1/0526/17. In: Sankcie v pracovnom práve. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 9788081528064. - S. 91-145 [2,5 AH]. [DOLOBÁČ, Marcel (25%) - DOBROVIČ, Ľuboš (75%) ]
Vybrané aspekty legislatívnej tvorby zákonov v súvislosti so zrozumiteľnosťou obsahu právnej úpravy v Zákonníku práce / Ľuboš Dobrovič ; recenzenti Marta Tóthová, Andrea Olšovská. - Projekt: Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva - VEGA 1/0526/17. In: Právny jazyk v aplikačnej praxi : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 9788081527258. - S. 32-40. [DOBROVIČ, Ľuboš (100%) ]

Ius fetiale - the beginning of the process of the creation and ratification of treaties and the declaration of war / Ľuboš Dobrovič. - Projekt: 100 rokov Trianonskej zmluvy - APVV APVV-19-0419.

In: Glossa Iuridica. - ISSN 2064-6887. - Roč. 8, č. 3 Trianon (2021), s. 7-19.

[DOBROVIČ, Ľuboš (100%) ]

Špecifické modifikácie vymožiteľnosti práva v právnom inštitúte societas / Ľuboš Dobrovič ; recenzenti Vladimír Vrana, Richard Geffert, Zuzana Tokárová. - Projekt: VVGS 2016-272. In: Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti – právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 9788081524929. - S. 89-96. [DOBROVIČ, Ľuboš (100%) ]
Vybrané projekty
APVV-19-0419: „100 rokov Trianonskej zmluvy."
APVV-16-0002 – „Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.“
VEGA-1/0790/20: "Ochrana zamestnanca v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 - východiská, možnosti a riziká."
VEGA-1/0526/17 „Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva.“
VVGS-2016-272: „Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti – právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe.“

Ďalšie informácie


PrF