PrF

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD., univerzitný docent   EN

Email:
ludmila.elbert@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/ludmila.elbert
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
UMPaEP - Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
Miestnosť:
LA2O08
Telefón:
+42155234 4166
ORCID iD:
0000-0001-8651-451X

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2009, Právo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2010, právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2014, Právo/ Teória a dejiny štátu a práva

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Medzinárodné právo, študijný odbor: právo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Medzinárodné právo verejné I. - bakalársky študijný program právo, I. stupeň štúdia
Medzinárodné právo verejné II. - bakalársky študijný program právo, I. stupeň štúdia
Voliteľný predmet štátna skúška- Medzinárodné právo - magisterský študijný program právo, II. stupeň štúdia
Medzinárodné právo I. - doktorandský študijný program, III. stupeň štúdia
Medzinárodnoprávne prostriedky ochrany ľudských práv - doktorandský študijný program, III. stupeň štúdia
Regionalizmus a medzinárodné právo - doktorandský študijný program, III. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
Elbert, Ľ.: Postavenie regionálnych súdov v systéme pokojného riešenia sporov. In: Miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v kontexte súčasného regionalizmu. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 9788081526947. S. 11-38, online. - Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/pravf/regionalne-sudy-web.pdf
Elbert, Ľ.: Vyhlásenie EÚ a Turecka: Dopad na súdnu ochranu jednotlivca. In: Studia Iuridica Cassoviensia. ISSN 1339-3995. Roč. 6, č. 2 (2018), s. 44-52, online. Spôsob prístupu: http://sic.pravo.upjs.sk/files/05_elbert_obmedzenie_sudnej_ochrany.pdf.
Elbert, Ľ.: Mechanizmy dohľadu nad výkonom ľudsko-právnych rozhodnutí regionálnych súdov vo vnútroštátnom práve. In: Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva: zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081525988. - S. 156-166.
Elbert, Ľ.: The role of the regional courts in implementing decisions of organs of the regional organisations by member states (in the light of the decision of european court of justice about provisional measures in the area of international protection for the benefit of the hellenic republic and the italian republic). In: Bratislavské právnické fórum 2018: rešpektovanie národnej identity a zásada lojality v európskom práve - hranice - konflikt - zosúladenie. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2018. ISBN 9788071604839. S. 12-22. Spôsob prístupu: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_13.pdf.
Elbert, Ľ.: Ochrana cezhraničných podzemných vôd prostriedkami medzinárodného práva. In: Studia Iuridica Cassoviensia. ISSN 1339-3995. Roč. 5, č. 2 (2017), s. 4-12, online. - Spôsob prístupu: http://sic.pravo.upjs.sk/files/1_elbert_-_ochrana_cezhranicnych_podzemnych_vod.pdf.
Vybrané projekty

APVV-20-0576: Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda v kontexte medzinárodného a vnútroštátneho práva) členka riešiteľského kolektívu (08/2021- 06/2024)


V súvislosti so zmenou klímy ako jednej z najväčších výziev ľudstva sa snahy medzinárodného spoločenstva upierajú na tvorbu nástrojov smerujúcich k dosiahnutiu klimatickej neutrality a ochrane biodiverzity, akým je aj Európska zelená dohoda. Dosiahnutie jej cieľov však závisí od jej interakcie so systémom medzinárodného práva verejného, ako aj vnútroštátneho práva. Preto je nevyhnutné naprieč rôznymi systémami práva zhodnotiť spolupôsobenie dohody s rôznymi oblasťami práva (napr. právo životného prostredia, ľudské práva, investičné právo, právo medzinárodných organizácií, právo ozbrojených konfliktov, medzinárodné právo súkromné), ktoré smerujú k ochrane životného prostredia, klímy a biodiverzity. Analýzou tejto viacúrovňovej interakcie je možné odhaliť oblasti, v ktorých je nevyhnutná zmena právnej úpravy pre riadne dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody. Pre správne uchopenie tak širokej problematiky je základným predpokladom úspešného riešenia projektu zloženie riešiteľského kolektívu, ktoré je interdisciplinárne (medzinárodné právo verejné, medzinárodné právo súkromné, správne právo, fyzikálno-chemické vedy) a medzinárodné (Slovenská republika, Slovinská republika). Výsledky skúmania tak budú mať komplexný charakter a budú použiteľné nielen je pre právnu teóriu, ale i prax.

VEGA č. 1/0643/20: Umelá inteligencia z pohľadu práva a etiky - členka riešiteľského kolektívu (01/2020- 12/2022)


Medzinárodné spoločenstvo stojí na počiatku štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorej základom je vývoj a využívanie umelej inteligencie. Postačí aplikácia už existujúcich pravidiel medzinárodného práva všeobecnej povahy (napr. pravidlá medzinárodnej zodpovednosti) alebo je potrebné vytvoriť nový súbor pravidiel reagujúcich špecificky na vývoj a využívanie umelej inteligencie? Základným cieľom projektu je preskúmanie rôznych oblastí medzinárodného práva, ako aj práva EÚ vo vzťahu k vybraným aspektom umelej inteligencie, ako je napr. subjektivita robotov, etické štandardy pri ich využívaní, vyvodenie zodpovednosti za ich správanie a v neposlednom rade využívanie autonómnych zbraní v čase mieru a ozbrojeného konfliktu. Na základe daného preskúmania tak bude možné zodpovedať na otázku, či je súčasné medzinárodné právo schopné reagovať na nové výzvy spojené s využívaním umelej inteligencie a predstaviť návrhy de lege ferenda pre v súčasnosti chýbajúcu právnu úpravu tejto oblasti v podmienkach Slovenskej republiky.

VEGA č. 1/0386/19: Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie - úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme - členka riešiteľského kolektívu (01/2019 - 12/2021)


Vedeckým cieľom projektu je skúmanie kolízneho potenciálu právnych princípov pri riešení konfliktov vznikajúcich medzi jednotlivými úrovňami právneho systému. Hľadanie vhodného argumentačného modelu jednotne akceptovateľného naprieč všetkými rovinami multiúrovňového systému práva predstavuje jednu z najaktuálnejších výziev súčasnej právnej vedy. Ako vhodné metodologické riešenie sa ukazuje tradičná argumentačná metóda uchopenia problému medzier v práve doplnená o dimenzie procesov globalizácie a europeizácie. Inovovaný spôsob aplikácie právnych princípov umožňuje dosiahnutie hodnotového konsenzu medzi systémami vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva. Súčasťou projektu je analýza problematických momentov tohto metodologického postupu a skúmanie významu ústavných princípov Slovenskej republiky v procese multiúrovňovej komunikácie.    

VEGA č. 1/0709/16: Miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v kontexte súčasného regionalizmu - členka riešiteľského kolektívu (01/2016 - 12/2018)


Prevládajúci trend v oblasti súčasného geograficky už značne "rozľahlého" inštitucionálneho regionalizmu je ten, že medzinárodné regionálne organizácie alebo im podobné voľnejšie zoskupenia majú (až na výnimky - napr. ASEAN) do svojej organizačnej štruktúry zahrnuté vlastné regionálne súdy ako súčasť systémov pokojného riešenia sporov (Súdny dvor EÚ, Súdny dvor EZVO, Súdny dvor BENELUX-u, Európsky súd pre ľudské práva, Inter Americký súd pre ľudské práva, Africký súd pre ľudské práva, ECOWAS a pod.). Takto vznikajúce regionálne súdy tvoria súčasť procesu "judicializácie" všeobecného medzinárodného práva, ktorý je typický pre poslednú štvrtinu minulého storočia s aktuálnym presahom do súčasného obdobia. Cieľom tohto projektu je analyzovať miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v rámci súčasného inštitucionálneho regionalizmu.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Università degli Studi Mediterranea, Reggio Calabria, Via dell'Università, 25 (già Salita Melissari), 89124 Reggio Calabria, 23.09.2019- 27.09.2019, Erasmus+
Právnická fakulta, Univerzita v Ľubľane/Faculty of Law, University of Ljubljana, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, 20.11.2019- 24. 11.2019, s finančnou podporou Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Medzinárodného výboru Červeného kríža a UNHCR
Knižnica Európskeho univerzitného inštitútu/ Library of the European University Institute (EUI), Via della Badia dei Roccettini, 9, 50014 Fiesole Firenze, Taliansko, 1.10.2013- 30.11.2013, študijný pobyt podporený Nadáciou SPP a Agentúrou na podporu vedy a výskumu/ research study with the support of the Nadácia SPP and Slovak Research and Development Agency
Organizačné aktivity
členka Pracovnej skupiny Komisie pre VVGS pre hodnotenie vzdelávacích projektov - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 05/2020 -súčasnosť
prodekanka pre vzdelávanie - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 03/2019 - 09/2023
členka Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 10/2019-10/2022
členka Medzinárodnej Spoločnosti pre medzinárodné právo - International Law Association, 2017
členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied - Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, 2015
prorektorka pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od 09/2023

Ďalšie informácie


PrF