Prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.

Email:
maria.bujnakova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KFPaDP - Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
Miestnosť:
LA2O17
Telefón:
+421 55 234 4154

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: 3.4.1. právo, 1976, UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: 68.05.9. hospodárske a finančné právo, 1988, UK v Bratislave, Právnická fakulta
Titul docent
Odbor a program: 68.13.9. obchodné a finančné právo, 2002, Právnická fakulta UPJŠ Košice
Aktuálna pedagogická činnosť
Finančné právo I. 1.stupeň štúdia, prednášky,semináre Finančné právo II. 1.stupeň štúdia, prednášky, semináre Daňové právo I. 2. stupeň štúdia, prednášky, semináre Daňové právo II. 2. stupeň štúdia, prednášky, semináre Daňové právo – predštátnicová výučba, 2. stupeň štúdia, prednášky, semináre
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 22
Diplomové: 132
Dizertačné: 5
Aktuálna tvorivá činnosť
1. Projekt APVV -263-10 „Efektívnosť právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v období krízových javov a situácii v podnikaní“ zástupca vedúceho projektu 2. Projekt VEGA 1/1170/12 “Vplyv daňovej politiky )Európskej únie na vnútroštátnu právnu úpravu v SR“ – vedúca projektu
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
3
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
6
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
4
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
ADF – M. Bujňáková: Dodržiavanie princípov právneho štátu In: Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva. – ISSN 0032-6984-Roč.80 č. 3 /1997/, s. 250-255
ADF – M. Bujňáková: Právne princípy v tvorbe a výklade daňového práva In: Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva – ISSN 0032-6984- Roč. 86 č. 3 /2003/,s. 282-286
AEC – M. Bujňáková: Daňová sústava Slovenskej republiky In: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych Tom III. Kontrowersje wokol wydatkowania srodkow publicznych w wyvranych dziedzinach funkcjonowania panstwa i gospodari narodowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2005 – ISBN 83-227-2477-2, s.19-26
AEC – M. Bujňáková: Daňové právo v Slovenskej republiker In: Aktualne problemy prawa w Republice Slowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej: Rzeszow MITEL, 2005, ISBN 83-89473-18-6. S. 33-41
AEF – M. Bujňáková: Essential principles of tax proceedings In: Current questions of the effieciency of publiv finance, financial law tax law in the countries of Central and Eastern Europe: IV th international scientific conference: Košice, august 30th 31 st 2005. – Košice, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach,2005 – ISBN 80-7097-604-7. S. 11
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
členka VR Paneurópskej vysokej školy v Bratislave členka VR Právnickej fakulty Univerzity v Rzeszowe členka Rady APVV pre spoločenské vedy členka spoločnosti „Centrum informacji i Organizacji Badaň Finansow Publicznych i Prawa podatkovego Krajów Europy Srodkowe i Vschodniej“ so sídlom na Wydziale Prawa Uniwesita v Bialystoku, členka redakčnej rady časopisu „Humanum“ International Social and Humanist Studies Warsaw členka redakčnej rady časopisu Journal „Studies in Public Law“ Poznaň, Poland členka redakčnej rady časopisu „Zeszyty Naukowe“ Uniwersytet Rzseszow Seria Prawniczna – Prawo
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Spolugarant študijného programu doktorandského štúdia v odbore „Obchodné a finančné právo.“ V rámci svojej činnosti je školiteľom doktorandov, vedie konzultácie s doktorandmi, organizuje výskumné pobyty a konferencie s cieľom podpory výmeny odborných znalostí, prezentovania výsledkov vedeckej činnosti a budovania spolupráce medzi právnickými fakultami na domácej a medzinárodnej úrovni. Zároveň je členkou komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom programe „Obchodné a finančné právo.“
Ďalšie aktivity
členka Súdnej rady Slovenskej republiky

Charakteristika osoby

Ocenenia:
Komora exekutorov Právnická fakulta UMB Ústavný súd SR Cena mesta Rzezsów
Projekty:
Úloha ŠPZV č. VIII – 5-8/5-b „Efektívnosť nástrojov plánovitého riadenia národného hospodárstva“ téma „Regulácia úverových vzťahov“. Riešiteľka grantového prjektu: „Legislatívne a teoreticko-praktické aspekty daňového práva hmotného a daňového práva procesného“ 1995-1996 Zodpovedná riešiteľka grantového projektu: „Slovenské verejné právo v procese implementácie práva Európskej únie“. Spoluriešiteľka grantového projektu „Ústavný systém Slovenskej republiky – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy“.
Spolupráca:
prof. dr zw. Cezary Kosikowski, Právnická fakulta vo Varšave prof. dr zw Leonard Etel, Právnická fakulta Univerzity v Bialymstoku prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, riaditeľ Centrum Dokumentacji i Studiów podatkowych v Lodži prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., Právnická fakulta KU v Prahe. prof. JUDr. Márie Karfíková, CSc., Právnická fakulta UK v Prahe prof. Dr. Valentinovna Marina M. Sentsova (Karaseva), Voronežská štátna univerzita, Katedra finančného práva, Voronež Univerzita v Rzezsówe Právniská fakulta v Krakowe
Záľuby:
turistika, literatúra