PrF

doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD.   EN

Email:
marta.tothova@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/ustavy/utp/zamestnanci/tothova/
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
UTPGR - Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
Miestnosť:
LB1O13
Telefón:
+42155234 4144
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-2633-9139

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 1995, právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2005, 68-03-9 ústavné právo
Titul docent:
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2016, 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Medzinárodné právo, študijný odbor: právo, tretí stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
KTSaP/TSaPI/22- Teória štátu a práva I. - Právo- PB3d, I. stupeň štúdia
KTSaP/TSaPII/22, KTSaP/TSaPII/08- Teória štátu a práva II. - Právo- PB3d, I. stupeň štúdia
KTSaP/TSaPI/e/22- Teória štátu a práva I - Právo- PB4e, I. stupeň štúdia
KTSaP/TSaPII/e/22, KTSaP/TSaPII/eb/18- Teória štátu a práva II - Právo- PB4e, I. stupeň štúdia
KTSaP/PM/22- Právne myslenie - Právo- PM2d, II. stupeň štúdia
KTSaP/PM/e/22- Právne myslenie - Právo- PM3e, II. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Several aspects of the Comparative Method in Law / Marta Tóthová.

In: The Lawyer Quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Roč. 13, č. 1 (2023), s. 78-88. SCOPUS;

ADE3 Position of the Head of State in the process of exercising the Power of Appointment. In: Ius Novum. ISSn 1897-5577, č. 1/2020, s. 11 - 26

AFC4 Od spoločnej ústavy k samostatným ústavám Českej republiky a Slovenskej republiky In: 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017. - ISBN 9788088266105. - S. 147-166.


AFC5 Kultúrna determinácia koncepcie ľudských práv. In: Lidská práva v soudní praxi. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - ISBN 9788088266280. - S. 9-22
AFD13 Ústavné súdnictvo a legislatívna nečinnosť (komparatívny pohľad). In: Ústavné dni : tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky . Košice, 2019. ISBN 9788081291029. - S. 265-280.
Vybrané projekty

VEGA 1/0386/19 Nové dimenzie v metodológii právnej argumentácie. Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom systéme práva, 01/2019-12/2021, spoluriešiteľ


Vedeckým cieľom projektu je skúmanie kolízneho potenciálu právnych princípov pri riešení konfliktov vznikajúcich medzi jednotlivými úrovňami právneho systému. Hľadanie vhodného argumentačného modelu jednotne akceptovateľného naprieč všetkými rovinami multiúrovňového systému práva predstavuje jednu z najaktuálnejších výziev súčasnej právnej vedy. Ako vhodné metodologické riešenie sa ukazuje tradičná argumentačná metóda uchopenia problému medzier v práve doplnená o dimenzie procesov globalizácie a europeizácie. Inovovaný spôsob aplikácie právnych princípov umožňuje dosiahnutie hodnotového konsenzu medzi systémami vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva. Súčasťou projektu je analýza problematických momentov tohto metodologického postupu a skúmanie významu ústavných princípov Slovenskej republiky v procese multiúrovňovej komunikácie. 


Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Právnická fakulta KU, Karlova Universita, Praha, Česká republika, 12. 10. - 17. 10. 2012, študijný pobyt
Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain, 3. 4. - 9. 4. 2017, Erasmus
Faculty of Law, Aristotle University, Thessaloniki, Greece, 30. 9. - 5. 10. 2019, Erasmus+

Ďalšie informácie


PrF