PrF

prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.   EN

Email:
miroslav.strkolec@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/miroslav.strkolec
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KFPDPaE - Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
Miestnosť:
LA2O10
Telefón:
+42155234 4160
ORCID iD:
0000-0001-8712-1945

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2003, Právo/Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2009, Obchodné a finančné právo/Obchodné a finančné právo
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2018, Obchodné a finančné právo/Obchodné a finančné právo
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023, Obchodné a finančné právo/Obchodné a finančné právo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
KFPaDP/DPI/22, KFPaDP/DPI/08 - Daňové právo I - Právo- PM2d, II. stupeň štúdia
KFPaDP/DPII/22, KFPaDP/DPII/08 - Daňové právo II - Právo- PM2d, II. stupeň štúdia
Teórie finančného a daňového práva - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Nepriame zdaňovanie v EÚ - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Konzultácie so školiteľom - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
KFPaDP/DPI/eb/08- Daňové právo I - Právo- PM3e, II. stupeň štúdia
KFPaDP/DPII/eb/08- Daňové právo II - Právo- PM3e, II. stupeň štúdia
KFPaDP/DP/p1/em/12- Daňové právo - Právo- PM3e, II. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Obchodné a finančné právo, študijný odbor, ku ktorému je priradený: právo
Vybrané publikácie

Štrkolec, M. Zabezpečovacie inštitúty pri správe daní. 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - 164 s. ISBN 9788081525377 (brož.).

Babčák, V., Cakoci, K., Štrkolec, M. Základy slovenského finančného práva - 1. vyd. - Ružomberok : Epos - Ing. Miroslav Mračko, 2022. - 495 s.. - ISBN 9788056203408., podiel 18%

Štrkolec, M., Hrabčák, L. Tax Fairness in the Context of the Digital (Industrial) Revolution 4.0

In: Studia Iuridica Lublinensia. - ISSN 1731-6375. - Roč. 31, č. 4 (2022), s. 155-174. , podiel 50%

Štrkolec, M. Konanie o sťažnosti proti výsledku referenda : jedenásta hlava : §164-§168. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2020. - ISBN 9788089603909. - S. 1220-1243.

Štrkolec, M. Virtuálne meny (právna podstata, regulačný rámec a zdaňovanie)

In: Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. - ISSN 0323-0619. - Roč. 68, č. 4 (2022), s. 99-115.

Vybrané projekty

Grantová agentúra Českej republiky č. 22-06792S ,,Sjednocený a jasný model právní regulace vynucování rozpočtové kázně ve střední Evropě". Projekt riešený na Univerzite Karlovej, Právnickej fakulte pod vedením prof. JUDr. Radima Boháča, PhD., 1/2022-12/2024, spoluriešiteľ


Projekt se zabývá rozpočtovou kázní a právní regulací jejího vynucování, a to v České republice a dalších zemích střední Evropy. Rozpočtová kázeň je klíčový institut rozpočtového práva, který má dopad na efektivní, hospodárné a účelné využívání peněžních prostředků ve veřejných rozpočtech. V České republice je právní úprava rozpočtové kázně nepřehledná a nesystematická a přispívá k tomu, že rozpočtová kázeň není efektivně vynucována. Problematice rozpočtové kázně se detailněji nikdo z právní oblasti nevěnuje, lze konstatovat, že není dostatek odborných publikací zabývajících se touto problematikou, a to zejména z právního hlediska. Proto si řešitelský tým klade za cíl navrhnout optimální model právní regulace vynucování rozpočtové kázně a zkoumat, zda a za jakých okolností by takový model mohl být aplikován v zemích střední Evropy. Výsledky řešení projektu by měly zacelit mezeru, v důsledku jejíž existence může docházet k neefektivnímu, nehospodárnému a neúčelnému vynakládání peněžních prostředků z veřejných rozpočtů.

VEGA 1/0375/15 Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva), 01/2015-12/2018, spoluriešiteľ


Strata na daňových prijímoch štátu dosahuje v súčasnosti enormné rozmery. Je možné identifikovať viacero faktorov, ktoré túto stratu spôsobujú, najvýraznejší vplyv na jej existencii nesú predovšetkým daňové úniky, a to tak legálne, ako aj tie nelegálne. Predpokladaný projekt sa preto bude zaoberať analýzou dôvodov existencie a skúmaním možností predchádzania daňových únikov na legislatívnej úrovni. Nakoľko popísaný problém dosahuje podľa názoru členov riešiteľského kolektívu kritické rozmery, vyžaduje si jeho riešenie neodkladný, ale najmä komplexný prístup. Projekt preto navrhuje pri riešení skúmaného problému ako nevyhnutnosť koordináciu pôsobenia inštitútov nielen (i keď najmä) daňového práva, ale aj iných právnych odvetví, a to práva obchodného, ako regulátora prostredia, v ktorom k obchádzaniu a porušovaniu daňových noriem dochádza, ale i práva trestného, ktoré pôsobí ako nástroj represie a zároveň prevencie, a to hrozbou sankcie prislúchajúcej za toto obchádzanie či porušovanie daňových noriem.

VEGA 1/0846/17 Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady, 01/2017-12/2019, spoluriešiteľ


Harmonizácia v oblasti priamych a nepriamych daní a s tým súvisiaca koordinácia daňových politík jednotlivých členských štátov Európskej únie (EÚ) predstavuje závažnú právnu, ekonomickú, ako aj politickú otázku, ktorou sa musia vlády jednotlivých štátov zaoberať, a to v záujme zachovania ekonomického progresu a hospodárskej stability. Predkladaný projekt sa preto bude zaoberať analýzou jednotlivých iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní, keďže tieto majú výrazný vplyv na vnútroštátny právny rámec a pozornosť bude venovaná hodnoteniu ich rozpočtovo- právnych dopadov v SR. Hlavný záujem bude v tomto smere sústredený na najaktuálnejšiu problematiku, predovšetkým na analýzu iniciatív EÚ v oblasti boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom a znovuotvorenie diskusií o problematike zavedenia spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), vyjadrených v špecializovaných akčných plánoch EÚ.

APVV-16-0160 Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia), 07/2017-06/2020, spoluriešiteľ


Existencia daňových únikov ako aj vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je permanentným problémom vyskytujúcim sa v dnešných moderných hospodárstvach. Hľadanie perspektívnych riešení smerujúcich k eliminácii ich vzniku (tak v normatívnej ako aj mimo-právnej sfére) považujeme za jedno z východísk vedúce k ekonomicko-sociálnemu rozvoju spoločnosti. Výskumný zámer navrhovaného projektu bude smerovať do oblastí týkajúcich sa nadnárodných opatrení (konkrétne právne faktory medzinárodných daňových únikov s dopadom na právne a ekonomické prostredie v SR), vnútroštátnych opatrení (konkrétne právne faktory v oblasti daňových únikov) a v rámci uvedeného vymedzenia bude realizovaný interdisciplinárny výskum (právne faktory, ekonomické faktory, psychologické faktory). V tomto kontexte sa predkladatelia návrhu projektu zamerajú predovšetkým na inštitút dane z príjmu právnických osôb s cieľom poskytnúť interdisciplinárny pohľad na problematiku daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, a to v zmysle identifikácie konkrétnych faktorov podmieňujúcich rozhodovanie daňových subjektov, ktoré ich vedú k porušovaniu noriem daňového práva a ich dopadov v jednotlivých oblastiach ekonomiky a sociálnych vzťahov.

APVV -19-0124 Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny), 07/2020-12/2023, zodpovedný riešiteľ


Problematika riešená projektom, na úrovni základného výskumu, má celospoločenský interdisciplinárny charakter, keďže je orientovaná na nové javy celospoločenského významu, a to v súvislosti s postupujúcou digitalizáciou, zvyšujúcou sa intenzitou použitia virtuálnych mien a rozvíjajúcimi sa aktivitami v rámci zdieľanej ekonomiky. V rámci riešenia projektu budú tieto javy analyzované oddelene ako aj vo vzájomných súvislostiach. Cieľom členov RK bude overenie východiskovej hypotézy: „Nové javy v ekonomike (zdieľaná ekonomika, digitálne služby, virtuálne meny) vyžadujú zmeny existujúcej daňovo-právnej regulácie“. Po predpokladanom potvrdení hypotézy bude riešiteľský kolektív pokračovať v nadväzujúcom overovaní, a to v zmysle, či si nové javy v ekonomike (zdieľaná ekonomika, digitálne služby, virtuálne meny) vyžadujú zavedenie nových nástrojov daňovo-právnej regulácie alebo postačuje novelizácia už existujúcich, ako východisko pre budúce vyvolané zmeny právnej úpravy v oblasti zdaňovania.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Česká republika, Olomouc, Česká republika, 5.12.2011 - 9.12.2011, Erazmus+ výučba
Univerzita Santiago de Compostela, Právnická fakulta, Španielsko, Santiago de Compostela, Španielsko, 23.4.2018 - 26.4.2018, Erazmus+ školenie
Programme Committee of the Centre for Local Government Law and Local Finance Law at the University of Gdansk, Gdansk, Poľsko, od 1.1. 2022, člen programovej rady menovaný dekanom Fakulty práva a správy Univerzity v Gdansku
Organizačné aktivity
člen vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2011 - súčasnosť
člen Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019 - súčasnosť
člen programovej komisie pre Obchodné a finančné právo odborovej komisie pre doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratslave, Právnickej fakulte - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019- súčasnosť
člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu: Financial Law Review - Univerzita v Gdańsku - Centre for Local Government Law and Local Finance Law of the University of Gdańsk, Poľsko, 2018- súčasnosť
Člen Odborovej rady doktorandského študijného programu „Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda“ - Univerzita Karlova, Praha, Právnická fakulta, Česká republika, 2021- súčasnosť

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
1. Právne a ekonomické aspekty verejných rozpočtov v kontexte integrácie SR do EÚ, VEGA,
2. Vývoj ústavného systému SR, VEGA

Ďalšie informácie


PrF