PrF

Prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.   EN

Email:
vladimir.babcak@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/vladimir.babcak
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KFPaDP - Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
Miestnosť:
LA2O18
Telefón:
+42155234 4152
ORCID iD:
0000-0002-9144-6387

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 1974, Právo/Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 1983, Hospodárske a finančné právo/Hospodárske a finančné právo
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1999, Obchodné a finančné právo/Obchodné a finančné právo
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2001, Obchodné a finančné právo/Obchodné a finančné právo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Obchodné a finančné právo, študijný odbor: Právo, III. stupeň štúdia
Študijný program: Právo, študijný odbor: Právo, I. stupeň štúdia
Profilové predmety
Obchodné a finančné právo 1, 2 - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Daňové právo I. - Právo, II. stupeň štúdia
Daňové právo II. - Právo, II. stupeň štúdia
Konzultácie so školiteľom - Obchodné a finančné právo, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Obchodné a finančné právo, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Právo
Vybrané publikácie

Babčák, V. Daňové právo na Slovensku a v EÚ, EPOS, Bratislava 2019, 910 s.

Babčák, V. a kol.: Finančné právo na Slovensku, EPOS, Bratislava 2017, 505 s. (ss.9 - 292, 466 - 505)

Babčák, V. a kol.: Daňové úniky, ich vznik a eliminácia, ŠafárikPress, Košice 2020, 304 s. (ss.5 - 170)

V. Babčák a kol.: Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania, UPJŠ, Košice 2018, 457 s. (ss.1 - 20, 39 - 203)

Babčák, V., Popovič, A., Romanová, A. (eds.): Daňové raje a zneužívanie daňového systému, UPJŠ, Košice 2018, 302 s. (ss.9 - 80)

Vybrané projekty

VEGA 1/0375/15 Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva) 01/2015-12/2018, vedúci projektu


Strata na daňových prijmoch štátu dosahuje v súčasnosti enormné rozmery. Je možné identifikovať viacero faktorov, ktoré túto stratu spôsobujú, najvýraznejší vplyv na jej existencii nesú predovšetkým daňové úniky, a to tak legálne, ako aj tie nelegálne. Predpokladaný projekt sa preto bude zaoberať analýzou dôvodov existencie a skúmaním možností predchádzania daňových únikov na legislatívnej úrovni. Nakoľko popísaný problém dosahuje podľa názoru členov riešiteľského kolektívu kritické rozmery, vyžaduje si jeho riešenie neodkladný, ale najmä komplexný prístup. Projekt preto navrhuje pri riešení skúmaného problému ako nevyhnutnosť koordináciu pôsobenia inštitútov nielen (i keď najmä) daňového práva, ale aj iných právnych odvetví, a to práva obchodného, ako regulátora prostredia, v ktorom k obchádzaniu a porušovaniu daňových noriem dochádza, ale i práva trestného, ktoré pôsobí ako nástroj represie a zároveň prevencie, a to hrozbou sankcie prislúchajúcej za toto obchádzanie či porušovanie daňových noriem.
APVV-16-0160 Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia, 07/2017-06/2020, zodpovedný riešiteľ


Existencia daňových únikov ako aj vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je permanentným problémom vyskytujúcim sa v dnešných moderných hospodárstvach. Hľadanie perspektívnych riešení smerujúcich k eliminácii ich vzniku (tak v normatívnej ako aj mimo-právnej sfére) považujeme za jedno z východísk vedúce k ekonomicko-sociálnemu rozvoju spoločnosti. Výskumný zámer navrhovaného projektu bude smerovať do oblastí týkajúcich sa nadnárodných opatrení (konkrétne právne faktory medzinárodných daňových únikov s dopadom na právne a ekonomické prostredie v SR), vnútroštátnych opatrení (konkrétne právne faktory v oblasti daňových únikov) a v rámci uvedeného vymedzenia bude realizovaný interdisciplinárny výskum (právne faktory, ekonomické faktory, psychologické faktory). V tomto kontexte sa predkladatelia návrhu projektu zamerajú predovšetkým na inštitút dane z príjmu právnických osôb s cieľom poskytnúť interdisciplinárny pohľad na problematiku daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, a to v zmysle identifikácie konkrétnych faktorov podmieňujúcich rozhodovanie daňových subjektov, ktoré ich vedú k porušovaniu noriem daňového práva a ich dopadov v jednotlivých oblastiach ekonomiky a sociálnych vzťahov.

APVV-19-0124 Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny), 07/2020-12/2023, spoluriešiteľ


Problematika riešená projektom, na úrovni základného výskumu, má celospoločenský interdisciplinárny charakter, keďže je orientovaná na nové javy celospoločenského významu, a to v súvislosti s postupujúcou digitalizáciou, zvyšujúcou sa intenzitou použitia virtuálnych mien a rozvíjajúcimi sa aktivitami v rámci zdieľanej ekonomiky. V rámci riešenia projektu budú tieto javy analyzované oddelene ako aj vo vzájomných súvislostiach. Cieľom členov RK bude overenie východiskovej hypotézy: „Nové javy v ekonomike (zdieľaná ekonomika, digitálne služby, virtuálne meny) vyžadujú zmeny existujúcej daňovo-právnej regulácie“. Po predpokladanom potvrdení hypotézy bude riešiteľský kolektív pokračovať v nadväzujúcom overovaní, a to v zmysle, či si nové javy v ekonomike (zdieľaná ekonomika, digitálne služby, virtuálne meny) vyžadujú zavedenie nových nástrojov daňovo-právnej regulácie alebo postačuje novelizácia už existujúcich, ako východisko pre budúce vyvolané zmeny právnej úpravy v oblasti zdaňovania. 

Organizačné aktivity
rektor - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003-2007
Vedúci Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, od 2001
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2001-2003
Prodekan pre zahraničné styky - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1993 - 1996
Riaditeľ Inštitútu pre verejnú správu - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1994-1996

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
- Prémia Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2000 (2001)
- Počesna gramota – ocenenie udelené ministrom osvety a vedy Ukrajiny (2005)
- Čestný titul „Profesor honoris causa“ (Prof. h. c.) – Uniwersytet Rzeszowski (2006)
Projekty
• úloha ŠPZV č. VIII – 5 – 8/5 – b „Efektívnosť nástrojov plánovitého riadenia národného hospodárstva“ s témou „Právne problémy finančného hospodárenia štátnych hospodárskych organizácií“
• vedúci riešiteľ grantového projektu „Miestna samospráva a štátna správa“ s úlohou „Finančno-právne problémy formovania príjmovej základne obcí“ (1994 – 1995)
• zodpovedný riešiteľ grantového projektu „Legislatívne a teoreticko-praktické aspekty daňového práva hmotného a daňového práva procesného“ (1995-1996)
• zodpovedný riešiteľ grantového projektu „Daňové konanie a daňové právo procesné - legislatívne a teoreticko-právne otázky“ (2000 až 2003)
• spoluriešiteľ grantového projektu č.1/0493/03 „Vplyv podnikateľského prostredia na sociálno-ekonomický rozvoj Prešovského samosprávneho kraja“(2003 - 2005)
• zodpovedný riešiteľ grantového projektu č.1/3803/06 „Daňové konanie, daňové exekučné konanie a súvisiace druhy právneho procesu – teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty“(od roku 2006)
• spoluriešiteľ grantového projektu č. 1/3829/06 " Konkurencieschopnosť Prešovského samosprávneho kraja - východiská a prístupy k revitalizácii regiónu" (od roku 2006)
Medzinárodná spolupráca
• prof. dr zw. Cezary Kosikowski, Právnická fakulta vo Varšave
• prof. dr zw Leonard Etel, Právnická fakulta Univerzity v Bialymstoku
• prof. dr zw Eugeniusz Ruškowski, Právnická fakulta Univerzity v Bialymstoku
• prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, riaditeľ Centrum Dokumentacji i Studiów podatkowych v Lodži
• prof. dr hab. Jan Gluchowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II.
• prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., Právnická fakulta KU v Prahe.
• prof. JUDr. Márie Karfíková, CSc., Právnická fakulta UK v Prahe
• prof. Dr. Valentinovna Marina M. Sentsova (Karaseva), Voronežská štátna univerzita, Katedra finančného práva, Voronež
Iné
• predseda odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Obchodné a finančné právo
• školiteľ doktorandov (2 doktorandi ukončení a v súčasnosti vedenie dvoch doktorandov)
• predseda, resp. člen habilitačných a inauguračných komisií v odbore obchodné a finančné právo
• predseda rigoróznej komisie v študijných predmetoch finančné právo a daňové právo
• predseda komisie pre štátne záverečné skúšky
• predseda Vedeckej rady IV. medzinárodnej vedeckej
konferencie „Košice 2005“ z finančného práva, daňového práva a verejných financií (Košice – 2005)
• člen vedeckých rád medzinárodných konferencií z finančného práva a daňového práva (Białystok - 2002, Brno - 2003, Viľňjus - 2004)
• predseda Správnej rady Nadácie UPJŠ (2003 - 2007)
• člen Správnej rady Tatranská akadémia, n. o., Poprad (od roku 2005)
Záľuby
hudba, šport, chalupárčenie

Ďalšie informácie


PrF