PrF

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.   EN

Email:
vladimir.vrana@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/vladimir.vrana
Fakulta:
PrF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta
Pracovisko:
KDSaP - Katedra dejín štátu a práva
Miestnosť:
LB1O09
Telefón:
+42155234 4133
ORCID iD:
0000-0001-5466-0491

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 1990, Právo/Právo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 1999, Rímske právo/Rímske právo
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2006, Teória a dejiny štátu a práva/Teória a dejiny štátu a práva

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Teória a dejiny štátu a práva, študijný odbor: Právo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Rímske právo I., II. - Právo, I. stupeň štúdia
Rímske právo - Právo v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, I. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Teória a dejiny štátu a práva, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Právo
Vybrané publikácie

Vrana, V.: Roman diplomacy in ancient Rome. In: Glossa Iuridica. - ISSN 2064-6887. - Roč. 8, č. 3 Trianon (2021), s. 123-140.

Vrana, V. Rímsko-právny rozmer pôžičky alebo úžery a nútený výkon rozhodnutia. In: Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia - historickoprávne základy. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 9788081527913. - S. 8-71.

Vrana, V. Dichotómia rímskeho práva a postoj vybraných neskoroklasických rímskych právnikov. In: Historia et theoria iuris : printový a e-časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt na Slovensku : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 1338-0133. - Roč. 11, (2019), s. 13-23.

Vrana, V. Niekoľko poznámok k nájomnej zmluve v rímskom práve. In: Školy, osobnosti, polemiky : pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. - Brno : Evropská společnosť pro právní dějiny, 2017. - ISBN 9788087475515. - S. 568-595.

Vrana, V. Praefectus annonae. In: Ius Honorarium - římské magistratury a jejich činnost. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - ISBN 9788021094475. - S. 118-131.

Vybrané projekty

VEGA 1/0198/17 "Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia - historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe"; 01/2017-12/2019, spoluriešiteľ


Projekt upriamuje pozornosť na právno-historické osobitosti genealógie núteného výkonu rozhodnutia a jeho súčasné vývojové tendencie v nasledovných intenciách:

  • právnu úpravu reálneho kontraktu „klasickej“ pôžičky (mutuum) a jej rôznych variácií ako základu pre vydanie neskoršieho exekučného titulu, odsudzujúceho rozsudku a jej procesného „pendanta“ – v prípade nesplnenia si záväzku dlžníkom či rozsudku odsúdeným – núteného výkonu rozhodnutia prostredníctvom uplatňujúcich exekučných žalôb veriteľa v období klasického a justiniánskeho rímskeho práva opierajúceho sa o exegézu pôvodných prameňov rímskeho práva
  • dejiny práva s dôrazom na právnu úpravu uhorského práva, obsiahnutú v právnych obyčajoch(Tripartitum) a zákonoch, pričom sa akcentuje proces vzniku duálneho systému súkromného práva v 19. storočí a vývoj právneho systému ČSR do roku 1950
  • súčasný stav vychádzajúci z platnej právnej úpravy zmlúv, ktoré sú hmotnoprávnym predpokladom exekúcie, ako aj procesných ustanovení a ich vývojových tendencií.


APVV-19-0419 "100 rokov Trianonskej zmluvy"; 100 years of Trianon treaty, 07/2020-06/2024, spoluriešiteľ


Trianonská mierová zmluva je jednou z najproblematickejších zmlúv Versailleského mierového systému. Počas 100 rokov svojej platnosti vyvolala rôzne emócie na oboch stranách Dunaja. Na jednej strane hrdosť na vlastný štát, ktorého hranice pomáhala budovať, na druhej strane sklamanie až rozčarovanie. Počínajúca medzinárodná spolupráca slovenských, maďarských a poľských právnych vedcov sa bude snažit tento stav zmeniť. Primárne si kladie za cieľ preskúmanie Trianonskej mierovej zmluvy presne 100 rokov po jej podpísaní z hľadiska jej významu pre región strednej Európy. Trianonská zmluva doteraz nebola detailne analyzovaná a komplexne skúmaná právnymi vedcami, preto sa jej výskumu zúčastnia predovšetkým právni historici, romanisti a pozitívni právnici, ktorí budú dokument skúmať predovšetkým vo verejnoprávnych súvislostiach, nezanedbávajúc však ani nevyhnutné súkromnoprávne následky. Sekundárne si kolektív stavia ambíciu pokúsiť sa po 100 rokoch o dosiahnutie konsenzu predovšetkým s maďarskými kolegami v oblasti, ktorá bola doteraz vnímaná ako do istej miery kontroverzná a vyvolávajúca napätie medzi našimi dvomi krajinami. Výsledky výskumu budú okrem aplikácie v pedagogickom procese využité aj v praxi Dejepisného spolku v Košiciach, ktorý je odberateľom výsledkov predkladaného výskumu.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita v Miškolci, Právnická fakuta, Miskolc 3515, Maďarsko, 1.8.1992, študijný pobyt
Univerzita Nice Sophia Antipolis, Právnická fakulta, Nice, 38 Avenue Emile Henriot, 060000, Francúzsko, 1.8.2004, študijný pobyt
Štátna univerzita v Užhorode, Právnická fakulta, Užhorod, Universitetskaja 14, 88000, Ukrajina, 1.6.2001, študijný pobyt
Organizačné aktivity
člen - Česká společnost pro cirkevní právo, 1994-doteraz

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Československá štátnosť a Podkarpatská Rus – VEGA projekt č.1/5077/98, doba riešenia 1998-2000
Diktatúry v dejinách Európy – právne postavenie obyvateľstva – VEGA projekt č.1/3824/06, doba riešenia 2006-2008
Medzinárodná spolupráca
Katedry dejín štátu a práva resp.Právnych dejín, Katedry rímskeho práva a cirkevného práva právnických fakúlt v Banskej Bystrici, Trnave, Bratislave, Prahe, Brne, Olomouci, Plzne, Miškolca, Rzeszowa, Lublina, Užhorodu.

Ďalšie informácie


PrF