UPJS

Mgr. Alena Buková, PhD.   EN

Email:
alena.bukova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/alena.bukova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O16
Telefón:
055 234 1624
ORCID iD:
0000-0002-8470-0236

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
x, ,
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 1997, 76-12-8 Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov: TV-TeV
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Fakulta športu PU v Prešove, 2005, 74-03-9 Športová edukológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Šport a rekreácia, študijný odbor: Vedy o športe, bc stupeň štúdia
Profilové predmety
Základy kineziológie - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Antropomotorika - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Animácia v pohybovej rekreácii - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Biomechanika - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Teória a didaktika športového tréningu - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC_BUKOVÁ, A, ZUSKOVÁ, K. et al.2021. Dietary habits of female university students in Eastern Slovakia in the context of sports activity / Alena Buková ... et al. In: Applied sciences. ISSN 2076-3417. Roč. 11, č. 14 (2021), art. no. 6402, s. [1-12]. - DOI 10.3390/app11146402. IF =2,679; JCR - Q3, SJR - Q2.

ADC_BUKOVÁ, A., - CHOVANOVÁ, E., KÜCHELOVÁ, Z. et al. 2021. Association between Educational Level and Physical Activity in Chronic Disease Patients of Eastern Slovakia. Projekt: Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku - VEGA 1/0825/17. In: Healthcare. ISSN 2227-9032.- Roč. 9, č. 11 (2021), art. no. 1447, s. [1-12], online. Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/healthcare9111447. - DOI 10.3390/healthcare9111447

ADM_BUKOVÁ, A., ZUSKOVÁ, K., SZERDIOVÁ, L., HORBACZ, A. 2019. Selected lifestyle factors of female university students as related to sports activities. In: Health Problems of Civilization. Roč. 13, č. 1 (2019), s. 38-47. ISSN 2353-6942 URL: https://lnk.sk/hmnH. IF=0; Q5

ADM_BUKOVÁ, A. HAGOVSKA, M. et al. 2019. Are patients with selected chronic diseases informed about the benefits of physical activity? In: TRENDS in Sport Sciences. ISSN 2391-436X. Roč. 26, č. 4 (2019), s. 157-164. http://www.tss.awf.poznan.pl/index.php/current-issue. IF=0; Q5


ADC_HAGOVSKÁ, M., ŠVIHRA, J., BUKOVÁ, A. et al. 2020. The Relationship between Overweight and Overactive Bladder Symptoms [elektronický zdroj]. In: Obesity facts: the European journal of obesity. ISSN 1662-4033. Roč. 13, č. 3 (2020), s. 297-306. DOI 10.1159/000506486. IF= 3,514; JCR - Q2, SJR - Q1.


Vybrané projekty
VEGA č. 1/0163/21. Prevalencia bolesti a dizability chrbtice a kĺbov vo vybraných druhoch športu – zástupca projektu. Zodpovedný riešiteľ: doc. et doc. PhDr. M. Hagovská, PhD.
VEGA č. 1/0825/17. Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. A.Buková, PhD.
VVGS č. 11/2017 – 10/2018. Porovnanie účinku rastlinných a živočíšnych zdrojov omega‐3 PNMK u športovcov - riešiteľ. Vedúci projektu: ing. Iveta Cimboláková, PhD.
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Akademia J.Dlugosza v Czestochowej, Czestochowa, Poľsko, 17.10.-19.10.2017, Erasmus
Akademia J.Dlugosza v Czestochowej, Czestochowa, Poľsko, 23.5.-27.5.2016, Erasmus
Akademia J.Dlugosza v Czestochowej, Czestochowa, Poľsko, 15.4.-19.4.2013, Erasmus
Akdeníz University, Turkey, Antalya, 7.5.-12.5.2019, Erasmus
Centrum sportovních aktivit VUT, Brno, Česká republika, 28.5-1.6.2018, Erasmus
Organizačné aktivity
konferencia REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA - Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach, rok 2012: 26-27.1.2012; rok 2014: 20-21.3.2014; rok 2016: 14-15.4.2016; rok 2018: 12-13.4.2018; rok 2020: 23-24.4.2020-zrušené z dôvodu Covid19
člen vedeckej rady časopisu: Physical Activity Review - http://www.physactiv.ajd.czest.pl/, od r. 2017
člen vedeckého výboru konferencie: Jakość Życia & Joga i Sztuki Walki - Czestochowa, PL, 30.11.- 1.12. 2017
člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie: Physical Activity and quality of a person´s life - Lutsk, UA, 11. – 13.6.2019; 10.6.2020; 8-10.6.2021
člen redakčnej rady časopisu Športový Edukátor - KTVaŠ PdF UKF Nitra, od r. 2019

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
staršie projekty: -- 01/2012 - 12/2014 - zástupca projektu 1/1343/12_UPJŠ komisie VEGA Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia. Vedúci projektu: doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. -- 01/2011 – 12/2013 - zástupca projektu 1/0370/11_PdF PU komisie VEGA Výchova k zdraviu v primárnej edukácii. Vedúci projektu: prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. -- 01/2011 - 12/2013 - zástupca projektu 1/0835/11_STU BA komisie VEGA Halové veslovanie ako prostriedok zvýšenia sily svalov trupu a zlepšenia držania tela. Vedúci projektu: Mgr. Alena Cepková, PhD. -- 01/2013 – 12/2015 - spoluriešiteľ 1/0310/13_UKF_Nr komisie VEGA Prevencia funkčných porúch pohybového systému u detí a možnosti ich ovplyvnenia. Vedúci projektu: PaedDr. Janka Kanásová, PhD. -- 01/2010 – 12/2012 - spoluriešiteľ 1/0372/10_UPJŠ komisie VEGA Modulácia ekosystému tráviaceho traktu a metabolického statusu probiotickými mikroorganizmami a bioaktívnymi látkami v prevencii chronických chorôb.“ Vedúci projektu: MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
Medzinárodná spolupráca
spolupráca s Univerzitou Jana Dlugosza v Czestochowe (PL) spolupráca s Centrom sportovních aktivít, VUT Brno (ČR)
Iné
Expertízne aktivity a posudzovateľská činnosť monografií, odborných knižných prác a prác v cudzích jazykoch - Oponentský posudok do zahraničného vedeckého časopisu: 30 Oponentský posudok dizertačnej práce: 1 Posudok na projekt VEGA: 5, KEGA: 2 Posudok na vedeckú monografiu : 1 Posudok na vysokoškolské učebné texty: 1 Posudok na odbornú knižnú prácu: 1 Oponentský posudok do domáceho vedeckého časopisu: 3 Oponentský posudok do domáceho odborného časopisu: 2
Zaujímavé linky
orcid.org/0000-0002-8470-0236; https://www.researchgate.net/profile/Alena-Bukova/stats; https://scholar.google.com/citations?user=-k5bVv8AAAAJ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/19105623-43df-4eb6-9132-07f36598539a-216b0a2b/relevance/1
Záľuby
šport, knihy, hudba

Ďalšie informácie


UPJS