UPJS

doc. PaedDr. Ivan Uher, MPH, PhD.   EN

Email:
ivan.uher@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/ivan.uher
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O4
Telefón:
055 234 1628
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
0000-0002-8598-8577

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Pedagogická fakulta v Prešove, 1982, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov ruský jazyk-telesná výchova
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2008, 74-03-9 Športová edukológia
Titul docent:
Fakulta humanitných a prírodných vied. Prešovská Univerzita, 2015, 4.2.8 Antropológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Fyziológia a fyziológia telesných cvičení - Šport a Rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Výživa a zdravie - Šport a Rekreácia, 1.stupeň stupeň štúdia
Úvod do problematiky životného štýlu - Šport a Rekreácia, 1.stupeň stupeň štúdia
Anglická odborná terminológia - Šport a Rekreácia, 1.stupeň stupeň štúdia
Tvorba programov v životnom štýle
Vybrané publikácie

ADC - KIMÁKOVÁ, T., VARGOVÁ, V.,ONAČILLOVÁ, Eva., CIMBOLÁKOVÁ, I., UHER, I.,HARICH, P., SCHUSTER, J.,PORÁČOVÁ, J. Mercury accumulation in plants from contaminated arable lands in Eastern Slovakia [elektronický zdroj] / Tatiana Kimáková ... [et al.]. [Akumulácia ortuti v rastlinách z kontaminovaných orných pôd na východnom Slovensku]. - Projekt: Analýza rizikových faktorov životného štýlu študentov vysokých škôl a poslucháčov Univerzity tretieho veku - KEGA 005UPJŠ-4/2019. In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine=AAEM. - ISSN 1898-2263. - Roč. 27, č. 1 (2020), s. 29-35. Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082118859&origin=resultslist. - DOI 10.26444/aaem/115282 IF=1,76 Q2

ADC - PILCH, W., CZERWIŃSKA-LEDWIG, O., CHITRYNIEWICZ-ROSTEK, J., NASTAŁEK, M., KREŻAŁEK, P., JĘDRYCHOWSKA, D., TOTKO-BORKUSEWICZ, N., UHER, I., KAŠKO, D., TOTA, L., TYKA, A., TYKA, A., PIOTROWSKA, A. The Impact of Vibration Therapy Interventions on Skin Condition and Skin Temperature Changes in Young Women with Lipodystrophy: A Pilot Study. In: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. ISSN 1741-427X. Roč. 2019, (2019), art. no. 8436325, s. 1-9. DOI I10.1155/2019/8436325 IF=1,81 Q2

ACB - UHER, I., CIMBOLÁKOVÁ, I., KÜCHELOVÁ, Z. et al. Humánna fyziológia so zameraním na pohybovú aktivitu a šport (vybrané kapitoly). Human physiology focused on physical activity and sport (selected chapters). 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - 160 s. ISBN 9788081527876.

ADM - UHER, I., BUKOVÁ, A., ŠVEDOVÁ, M., KÜCHELOVÁ, Z. Lifestyle and environment influences on body fat in adolescent population. In: Sport Science. ISSN 1840-3662. Vol. 9, no. 1 (2016), s. 24-27. IF=2.539 Q2

ADM - UHER, I., LIBA, J. Environment and accommodation conditions as correlation of functional fitness of older people. In: Journal of Physical Education and Sport. ISSN 2247-8051. Vol. 17, no. 3 (2017), s. 1941-1947. DOI 10.7752/ jpes.2017.03190 IF=1,90 Q3

Vybrané projekty
KEGA 004UPJŠ-4/2017 Humánna fyziológia so zameraním na fyzickú aktivitu a šport. Vedúci projektu.

VEGA č.1/1343/12 Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia. UPJŠ Košice ÚTVŠ. Spoluriešiteľ.


VEGA 1/0835/11 Halové veslovanie ako prostriedok zvýšenia sily trupu a zlepšenia držania tela. STU Bratislava. Spoluriešiteľ.

KEGA 004UPJŠ-4/2019 Analýza rizikových faktorov životného štýlu študentov vysokých škôl a poslucháčov Univerzity tretieho veku. Zástupca projektu

GARMIN HEALTH EMEA projekt. 2023. Vedúci projektu.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Jan Długosz University in Częstochowa, Czenstochowa Poland, 10. 9.- 14.9. 2015, Erasmus
Jerzy Kuruczka Academy of Physical Education, Katowice Poland, 5.4.-9.4. 2018, Erasmus
University in Raciborz, Raciborz Poland, 3.11.-7.11. 2018, Erasmus
University of Silesia, Katowice Poland, 20.10.-23.10 2019, Výskum v oblasti kognitívných schopnotí človeka (verifikácia patentu KF vo variabilnom prostredí.
Jerzy Kuruczka Academy of Physical Education, Katowice Poland, 27.5.-30.5. 2019, Vedecko výskumná spolupráca (tvorba učebných textov)
Organizačné aktivity
Člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie: 4th International Scientific Conference People with Disability in Sport. - The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, 20-21 Máj 2021
Pozvaná prednáška - University of Sciences and Humanities, 40-326 Katowice, Poland. GPE Psychotronics, 43-100 Tychy, Poland., 15. 5. 2019
Psychotronický výskum (psychofiziologické ukazovatele) aplikácia SDP-systému v Slovenských podmienkach. - University of Sciences and Humanities, 40-326 Katowice, Poland. GPE Psychotronics, 43-100 Tychy, Poland., 2019-21

Ďalšie informácie


UPJS