UPJS

doc. Ing. Iveta Cimboláková, PhD.   EN

Email:
iveta.cimbolakova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/iveta.cimbolakova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O5
Telefón:
055 234 1559
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-0217-4560

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
A)Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava (v súčasnosti Vysoká škola zdravotníctva, Bratislava), SR. Osvedčenie o atestácii (1993). Odborné skúšky: Somatológia a patofyziológia, klinická biochémia, laboratórne a biochemické vyšetrovacie metódy. B) Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - TU Košice. SR., 2005, MZZ
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
TUKE – Technická univerzita, Košice, Slovenská republika, 2007, štúdium ukončené s vyznamenaním, MZZ
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
UVLF - Univerzita Veterinárneho lekárstva a farmácie Košice, Slovenská republika, 2013, Veterinárske lekárstvo
Titul docent:
TUKE – Technická univerzita Košice, 2021, MZZ

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Šport a rekreácia, študijný odbor: Vedy o športe, I. stupeň štúdia (Bc.), Členka OZŠP ŠaR (osoba zodpovedná za profilový predmet - garančná pätica) stupeň štúdia
Študijný program: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Operačný program – Vzdelávanie v aktivite 2 . 2 Vytvorenie interdisciplinárnych blokov pre zlepšenie uplatnenia absolventov UPJŠ na trhu práce., študijný odbor: Všetky študijné odbory a programy pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania na UPJŠ, Všetky stupne pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v rámci fakúlt UPJŠ stupeň štúdia
Profilové predmety
Environmentálne zdravie v pohybovej rekreácii, Fyziológia a fyziológia telesných cvičení, Základy prvej pomoci, Základy výživy, Dietológia, Manažment a marketing v športe a rekreácii, Anatómia človeka - Šport a rekreácia, I. (Bc.) stupeň štúdia
Bioetika v environmente, Biomedicínsky výskum a etika (IB1-Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax) - Šport a rekreácia, Všeobecné lekárstvo, MDD, Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Vyšetrovacie laboratórne metódy, Všetky stupne pregraduálneho vzdelávania stupeň štúdia
Vybrané publikácie

V3_Kováčiková, Z. Sarvestan, J. Buková, A. Cimboláková, I. The association between muscle mass quantity and its quality in physically active older women. Health Care for Women International. Published online: 28 Mar 2023. IF=1,484, SJR=0,561.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07399332.2023.2191964. IF=1,484, SJR=0,561.

V2_CIMBOLÁKOVÁ, I. (corresponding author), PASTYRČÁK, Tomáš., PAVOLOVÁ, H. Environmental factors and their influence on the development of chronic diseases. In: Atherosclerosis 2021: diagnosis, treatment, prevention in children and adults. Prague: 1st Faculty of Medicine, 2021. ISBN 9788090559578. S. 32-35.[OV 180]; [ŠO 5618].

ADC_CIMBOLÁKOVÁ, I., et al.: Simulation of chronic intoxication in rats exposed to cadmium and mercury / Iveta Cimboláková [et al.]. In: Applied sciences. - ISSN 2076-3417. Roč. 10, č. 22, 2020, s. 1-14. DOI 10.3390/app10228066. IF=2,679, SEJ=0,435.

ADC_KIMÁKOVÁ, VARGOVÁ, V. ONAČILLOVÁ, E., CIMBOLÁKOVÁ, I. et al. Mercury accumulation in plants from contaminated arable lands in Eastern Slovakia (electronic resource). In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine=AAEM. ISSN 1898-2263. Roč. 27, č. 1, 2020, s. 29-35. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082118859&origin=resultslist. DOI: 10.26444/aaem/115282. IF= 1,447, SJR=0,397.

ADC_ UHER, I., CHOLEWA, J., KUNICKI, M., ŠVEDOVÁ, M., CIMBOLÁKOVÁ, I., et al. Allopathic and naturopathic medicine and their objective consideration of congruent pursuit [electronic resource.. In: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. ISSN 1741-4288. - Roč. 2020, (2020), s. 25713-25713. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2020/7525713/. 10.1155/2020/7525713 DOI; SCOPUS; CCC; [OV 180, 010, 080]. IF=2,630, SJR=0,552.

ACB_UHER, I.,CIMBOLÁKOVÁ, I. et al. Human physiology with a focus on physical activity and sport (selected chapters). 1st ed. Košice: Pavel Jozef Šafárik University in Košice, 2019. 160 s. ISBN 9788081527876.

ACB_KIMÁKOVÁ, T., CIMBOLÁKOVÁ, I., et al.: Environment and its ethical aspects / 1st ed. Košice: University of Pavel Jozef Šafárik in Košice, 2015. 88 p. ISBN 9788081522963 (paperback). Electronic source, 2016. Pavel Jozef Šafárik University, Košice, Access method: https://unibook.upjs.sk.

BCI_CIMBOLÁKOVÁ, I., PAVOLOVÁ, H. Environment and its selected aspects [electronic resource]. University of Pavel Jozef Šafárik, Košice, 2020. 73 p. ISBN 9788081528491. Method of access: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/utvas/environment-and-its-selected-aspects.

BCI_PAVOLOVÁ, H., BAKALÁR, T., CIMBOLÁKOVÁ, I. Environmental legislation. 1st ed. Košice: TUKE, 2020. 81p..ISBN 9788055335063. [OV 110].

AEC_CIMBOLÁKOVÁ, I., et al.:Heavy Metals and the Environment [electronic resource] / In: Environmental factors affecting human health. London: IntechOpen, 2019. ISBN 9781789855289. P. 1-30. How to access: https://www.intechopen.com/online-first/heavy-metals-and-the-environment. DOI 10.5772 / intechopen.86876. IF=0.101.

ADE_HERTELYOVÁ, Z., RADOŇAK, J., CIMBOLÁKOVÁ, I. (corresponding author), et al. Common mechanisms in the pathogenesis of metabolic syndrome, atherosclerosis and breast carcinoma and the possibilities of using Omega-3 polyunsaturated acids in their prevention and therapy . In: Acta Salus Vitae. ISSN 1805-8787. Roč. 7, č. 1 (2019), s. 5-14. [OV 180].

ADE_BUKOVÁ, A., HORBACZ, A., SZERDIOVÁ, L., KRUČANICA, L., KÜCHELOVÁ, Z., JUNGER, J., CIMBOLÁKOVÁ, I., DURANKOVÁ, S. Awareness of Patients with Metabolic Diseases of the Importance of Physical Activity in Treating Their Disorders. In: Physical education, sports and health culture in modern society. ISSN 2220-7481. Roč. 48, č. 4 (2019), s. 88-95. [OV 210, 180];

ADF_CIMBOLÁKOVÁ,I. (corresponding author) et al.:Global contamination a current problem and health risks.In:Folia societatis medicinae legalis Slovacae: peer-reviewed scientific journal of the Slovak Court-Medical Society. ISSN 1338-4589. Year 10, no.1 2020, p 8-12.

ADF_CIMBOLÁKOVÁ, I. (corresponding author), UHER, I., CIMBOLÁK, M. Causes of sudden death in sports performance [electronic resource], peer reviewed. In: University physical education and sport, physical activity and healthy lifestyle 2019: peer-reviewed collection of scientific papers. Košice: TUKE, 2019. ISBN 9788055327204. P. 160-165. [OV 210].

ADF_UHER, I., CIMBOLÁKOVÁ, I., KÜCHELOVÁ, Z. et al. The awareness in sports performance [electronic resource]. In: Journal of Physical Fitness, Medicine & Treatment in Sports. ISSN 2577-2945. Roč.3, č.1 (2018), s. [1-5]. Spôsob prístupu: https://juniperpublishers.com/jpfmts/pdf/JPFMTS.MS.ID.555605.pdf. 10.19080/JPFMTS.2018.03.555605 DOI; [OV 210].

AEC_ UHER, I., KÜCHELOVÁ, Z., CIMBOLÁKOVÁ, I., PIVOVARNÍK,J. Intermittent fasting and its influence on health [elektronický zdroj]. Interminentný pôst a jeho vplyv na zdravie. In: Physical Activity Review: International Scientific Journal. - Czestochowa : PPHU Projack, 2016. ISBN 23005076. - S. 184-191 [1 AH]. http://www.physactiv.ajd.czest.pl/wp-content/uploads/2016/10/2016_23.pdf. WOS CC; 2016 WoS [OV 020].


Vybrané projekty

EMEA 2702 2023

Názov: Garmin Health EMEA Research Grant - zástupca vedúceho projektu

Medzinárodný projekt (pilotná štúdia) so začiatkom riešenia IX/2023:

pozícia: zástupca vedúceho projektu

stav: v riešení

Horizont Europe 2023 TUKE

menovaná - expert environmentálnej kvality a zdravia 

VVGS 2022-2118- spoluriešiteľ

Názov: Vytvorenie športovo špecifickej batérie testov na hodnotenie svalovej sily a vytrvalosti u športových lezcov.

Pozícia: spoluriešiteľ.

stav: ukončený úspešne

Podané projekty v roku 2023 v spolupráci s TU Košice /spolufinancovaný

KEGA č. 070TUKE-4/2024 

Názov: Vplyv vody na environmentálnu kvalitu a zdravie:

pozícia: zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska

stav: v štádiu hodnotiaceho procesu

Podané projekty v roku 2022

KEGA 005UPJŠ/4/2023

Názov: Edukácia k zdraviu prospešnému správania sa v novokreovanom študijnom programe holistického ponímania životného štýlu

pozícia: zástupca projektu

stav: nefinancovaný

VEGA 1/0562/23 / v spolupráci s TU Košice /spolufinancovaný

Názov: Vplyv vodného hospodárstva na trvalo udržateľný rozvoj regiónu v SR.

pozícia: zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska

stav: nefinancovaný

Úspešne/vynikajúco ukončené projekty za posledných 6 rokov

VEGA 1/0220/17 – 2020

Názov: Kardiovaskulárne parametre a systémový zápal u pacientov s respiračnou insuficienciou a ich ovplyvnenie neinvazívnou ventiláciou/riešiteľ

pozícia: spoluriešiteľ

stav: ukončený úspešne

VEGA 201/0584/16

Názov: Závislosť medzi zastúpením PNMK a pomerom LBP/sCD14 v krvnom sére u pacientiek s karcinómom prsníka

pozícia: spoluriešiteľ

stav: ukončený úspešne

KEGA 005 UPJŠ 4/2019

Názov: Analýza rizikových faktorov životného štýlu študentov vysokých škôl a poslucháčov Univerzity tretieho veku

pozícia: spoluriešiteľ

stav: ukončený úspešne

KEGA 004 UPJŠ/2017

Názov: Humánna fyziológia so zameraním na pohybovú aktivitu a šport.

pozícia: zástupca vedúceho projektu

stav: ukončený vynikajúco

VVGS 2017-668

Názov: Porovnanie účinku rastlinných a živočíšnych zdrojov omega-3 PNMK u športovcov.

pozícia: vedúca projektu

stav: ukončený vynikajúco

Spoluúčasť/spoluriešiteľ na riešených projektoch VEGA v rokoch 2001-2013 a operačný projekt RIFIV

VEGA 1/823/01

Názov: Štúdium nadlimitných koncentrácií ťažkých kovov v pitnej vode u potkanov počas viacerých generácií

pozícia: spoluriešiteľ

status: ukončený

VEGA 2010 – 2013

Vplyv chronickej expozície subtoxickými dávkami kadmia a ortuti na reprodukčné, fyziologické, biochemické a antioxidačné parametre u potkanov

pozícia: externý doktorand, spoluriešiteľ

status: ukončený

VEGA 1/0901/13

Názov: Stanovenie referenčných hodnôt vybraných biochemických a hematologických ukazovateľov u potkanov kmeňa Wistar

pozícia: spoluriešiteľ

status: ukončený

Operačný program RIFIV, r. 2013 - 2015

Projekt „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)

Číslo zmluvy: 016/2013/1.2/OPV ITMS kód: 26110230101

Operačný program –Vzdelávanie v aktivite 2.2

Vytvorenie interdisciplinárnych blokov pre zlepšenie uplatnenia absolventov UPJŠ na trhu práce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita telesnej výchovy Józefa Piłsudského, Varšava, Poľská republika, 2019, Erasmus
Fakulta športu, Istanbul, Turecko, 2019, Erasmus
Vysoká škola telesnej výchovy a športu Palestra, Praha, Česká republika, 2018, Erasmus
Organizačné aktivity
Členka garančnej pätice študijného programu ŠaR UPJŠ, OZŠP - osoba zodpovedná za profilové predmety - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, SR, 2021 - súčasnosť
Členka komisie pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia na ÚTVŠ UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, SR, 2017 - súčasnosť
Zástupca riaditeľky pre vedeckovýskumnú činnosť: - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, SR, 2018 - VI/2023
Členka komisie prijímacieho konania (teoretická časť) na ÚTVŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, SR, 2018 - súčasnosť
Členka komisie ŠVUK ÚTVŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, SR, 2017 - súčasnosť
Vedeckovýskumná a pedagogická činnosť činnosť. Pedagogická činnosť / predmet: Patologická fyziológia (P/S), I. stupeň (Bc.). odbor: Fyzioterapia, Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy, Verejné zdravotníctvo. 2015-2016 Výskum v medicíne a etika, Bioetika v environmente, P/S. Všetky formy a odbory pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania - Lekárska fakulta UPJŠ, Ústav patologickej fyziológie, 2008 - 2016

Ďalšie informácie


UPJS