UPJS

prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.   EN

Email:
jan.junger@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/jan.junger
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O4
Telefón:
055 234 1628
ORCID iD:
0000-0002-9672-653X

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
spojený 1. a 2. stupeň, ,
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P. j. Šafárika v Košiciach so sídlom v Prešove, Pedagogická fakulta, 1978, Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: telesná výchova – branná výchova
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Karlova, FTVS Praha, 1987, 75-02-9 Teória vyučovania telesnej výchovy
Titul docent:
Univerzita Komenského, FTVŠ Bratislava, 1993, 75-02-9 Teória vyučovania telesnej výchovy
Titul profesor:
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2001, 74-03-09 Športová edukológia
Titul DrSc.:
nemám, ,

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: šport a rekreácia, študijný odbor: vedy o športe, 1. (bc) stupeň štúdia
Profilové predmety
Úvod do športu a rekreácie - šport a rekreácia, 1. (bc) stupeň štúdia
História športu - šport a rekreácia, 1. (bc) stupeň štúdia
Didaktika rekreačného športu - šport a rekreácia, 1. (bc) stupeň štúdia
Tvorba pohybových programov - šport a rekreácia, 1. (bc) stupeň štúdia
Seminár k záverečnej práci - šport a rekreácia, 1. (bc) stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADM. JUNGER, J., SALONNA, F., BERGIER, J., JUNGER, A., FROMEL, K., ACS, P. a B. BERGIER. Physical activity and Body-Mass-Index relation in secondary-school students of the Visegrad region. In: Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 1), 2019, Art 35, pp. 235 - 241, online ISSN: 2247 - 806X; DOI:10.7752/jpes.2019.s1035
ADC.BERGIER, J., TSOS, A., POPOVYCH, D., BERGIER, B., NIŹNIKOWSKA, E., ÁCS, P., JUNGER, J. a F. SALONNA. Level of and Factors determining Physical Activity in Students in Ukraine and the Visegrad Countries. In: J. Environ. Res. Public Health. 2018. Vol. 15 (8), Number 1738, doi: 10.3390/ijerph15081738, ISSN 1660-4601, IF: 2.145
ADC. VADASOVÁ, B., ČECH, P., SMERECKÁ, V., JUNGER, J., ZVONAR, M. a P. RUŽBARSKÝ. Overweight and obesity in Slovak high school students and body composition indicators: a non-randomized cross- sectional study. BMC Public Health. 2016, 16:808, DOI 10.1186/s12889-016-3508-9, IF: 2,209
ADC. BERGIER, B., BERGIER, J., NIŹNIKOWSKA, E., JUNGER, J., SALONNA, F., ÁCS, P. a K. FRÖMEL. Differences in physical activity and nutrition-and silhouette-related behaviours in male and female students in selected European countries. In: Ann Agric Environ Med. 2018; 25(1): 176–181. https://doi.org/10.26444/aaem/80988, IF:0,829
AAB. JUNGER, J. Somatický rozvoj, funkčná zdatnosť a pohybová výkonnosť stredoškolákov prešovského regiónu. Košice. UPJŠ v Košiciach. Grafotlač. 2017. ISBN 978-80-8152-538-4
Vybrané projekty
Zodpovedný riešiteľ projektu APVV-0768-11 Telesný, funkčný a motorický rozvoj stredoškolskej mládeže v reflexii jej pohybovej aktivity. 2011-2015
Zodpovedný riešiteľ projektu KEGA č. 039PU-4/2013 Návrh a tvorba tematických programov pre nové metódy a formy vzdelávania učiteľov telesnej a športovej výchovy. 2013-2015
Zodpovedný riešiteľ projektu VEGA č. 1/0237/13 Telesný, motorický a funkčný rozvoj detí predškolského veku v reflexii štátneho vzdelávacieho programu. ISCED 0. 2013-2015
VÚ č. 21420053. Physical and recreational activity as well as diet of young people from V4 countries” Visegrad Fund, 2014 – 15, zodpovedný riešiteľ za SR

Zodpovedný riešiteľ projektu VEGA č.1/0234/22 Vplyv pandémie Covid 19 na pripravenosť a reakciu organizmu vysokoškolákov na telesnú záťaž. 2022-2024

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
GCOLIFK, Moskva, 1986 (pol roka), študijná stáž (k CSc)
Instytut sportu, Varšava, 1987 (dva týždne), stáž
Fakulta športu, Brusel, Gent, Leuven, 1993 (dva týždne), stáž MŠ SR
Manhattan College, New York, 2012 (10 dní), Erasmus
Australian Institute of Sport, Canberra, 2012 (10 dní), Erasmus
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2016 (10 dní), Erasmus
Organizačné aktivity
člen Akreditačnej komisie MŠ SR pre špecializované činnosti v telesnej kultúre - Ministerstvo školstva SR, 1997-2014
predseda vedeckého výboru 4. medzinárodnej konferencie Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. - UPJŠ Košice, 12. – 13. 04. 2018
Predseda Celouniverzitného kola ŠVK vo vedách o športe - UPJŠ v Košiciach, 2017 -23
predseda vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Diagnostika v športe - FŠ PU v Prešove, 2008, 2013, 2015
predseda Vedeckej rady FŠ PU v Prešove - Fakulta športu, PU v Prešove, 2004 - 2012

Ďalšie informácie


UPJS