UPJS

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.   EN

Email:
klaudia.zuskova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/klaudia.zuskova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
Telefón:
055 234 1623
ORCID iD:
https://orcid.org/000-0002-0350-1527

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 1996 a 2007, Učiteľstvo výchovno-vzdelávacích predmetov: telesná výchova a anglický jazyk a Učiteľstvo výchovno-vzdelávacích predmetov psychológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2000, Vedy o športe, Športová humanistika
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2010, Vedy o športe, Športová humanistika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Šport a rekreácia, študijný odbor: Vedy o športe, I. stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
Psychológia a sociológia športu - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Psychológia a psychológia zdravia - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADM_ ZUSKOVÁ, K., PETRIČKOVÁ, L., ORTENBURGER, D. 2019. Intensity of physical activity and life satisfaction of physical education teachers. In:TRENDS in Sport Sciences TSS, ISSN 2299-9590, Roč. 26, č. 2 (2019), s. 91-97. DOI: 10.23829/TSS.2019.26.2-8 H.IF=0; Q5
ADM_BUKOVÁ, A., ZUSKOVÁ, K., SZERDIOVÁ, L., HORBACZ, A. 2019. Selected lifestyle factors of female university students as related to sports activities. In: Health Problems of Civilization. Roč. 13, č. 1 (2019), s. 38-47. ISSN 2353-6942 URL: https://lnk.sk/hmn H.IF=0; Q5
ADM_ZUSKOVÁ, K. 2021:Some beneficial psychological aspects of physical activity in nature – questions arising from the narrative review. In: Health Problems of Civilization - Manuscripts Accepted 21.04.2021, will be published in the issue 2/2021 H.IF=0; Q5
ADE_ ZUSKOVÁ, K., GÓRNY, M. 2019: Aerobic Physical Activity In Nature as Compensation for Type A Behavior. Physical education, sports and health culture in modern society, ISSN 2220-7481, Roč. 48, č. 4 (2019), s. 55-60
ADE_PETRIČKOVÁ,L., ZUSKOVÁ, K., ANTALA, B. 2017. Educational Projects for Physical Education Teachers Organized by The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. FIEP Bulletin: Journal of the International Federation of Physical Education, ISSN 0256-6419, Vol. 87, Special Edition Article I (2017), s. 227-30
Vybrané projekty
VVGS č. 2021-1857. Doba riešenia: 2021 - 2022. Validizácia škál subjektívnej pohody pre potreby slovenskej športovej praxe: SWLS, SPANE a FS. Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
VEGA č. 1/0163/21. Prevalencia bolesti a dizability chrbtice a kĺbov vo vybraných druhoch športu – členka projektu. Zodpovedný riešiteľ: doc. et doc. PhDr. M. Hagovská, PhD.
VEGA č. 1/0409/19. Šport ako prostriedok ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s poruchami zdravia. Výskumné pracovisko: FTVŠ UK v Bratislave. Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.
VEGA č. 1/0825/17. Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. A.Buková, PhD. (účasť2 roky)
VEGA č. 1/1343/12. Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia. Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Fakulta telesné výchovy a sportu, UK Praha, Katedra pedagogiky, psychológie a didaktiky, Praha , Česká republika, 2001 (2 týždne), Erasmus
Polytechnic Institute of Porto, Porto, Portugalsko, 2008 (1 týždeň), Erasmus
Organizačné aktivity
Externá školiteľka na III. stupni vysokoškolského štúdia vo vednom odbore Športová humanistika - Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, do 2022
Členka vedeckej rady medzinárodného vedeckého časopisu - Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie., ISSN 1895-8680, aktuálne Sport i Turystyka, ISSN 2545-3211, od 2015 po súčasnosť
Členka vedeckej a redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu - Physical Education, Sports and the Culture of Public Health in Modern Society, ISSN 2220-7481; eISSN 2410-2156, od 2018 po súčasnosť
Členka edičnej rady vedeckého časopisu - Physical Education, Sports and the Culture of Public Health in Modern Society, ISSN 2220-7481; eISSN 2410-2156, od 2018 po súčasnosť

Ďalšie informácie


UPJS