UPJS

Mgr. Marcel Čurgali   EN

Email:
marcel.curgali@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/marcel.curgali
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O5
Telefón:
055 234 1627
ORCID iD:
0000-0003-1075-1716

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2010, 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, prebieha, Vedy o športe, Športová edukológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Teória a didaktika športového tréningu - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Kondičná príprava športovcov - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Tvorba stravovacích programov - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Vybrané projekty

VEGA_1/0234/22


Vplyv pandémie Covid 19 na pripravenosť a reakciu organizmu vysokoškolákov na telesnú záťaž (spoluriešiteľ)


Cieľom nášho výskumného projektu je získať informácie a rozšíriť poznatky o pripravenosti a reakcii organizmu vysokoškolákov na intenzívnu pohybovú činnosť po dlhotrvajúcich pandemických opatreniach na Covid 19 vo vzťahu k ich spôsobu života, študijnému odboru a miestu bydliska.

KEGA_020UKF-4/2021


Zdravie, s ním súvisiace správanie adolescentov a možnosti prevencie pred civilizačnými ochoreniami (spoluriešiteľ)


Cieľom tohto projektu je nadviazať na výsledky HBSC štúdie u 11-15 ročných detí a merania aplikovať u adolescentov (15-19 rokov) a prehĺbiť poznatky o rozdieloch a zmenách v zdraví a rizikovom správaní adolescentov.

Ďalšie informácie


UPJS