prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Email:
pavol.miskovsky@upjs.sk
Homepage:
bioflab.upjs.sk/~misko
Fakulta/Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
TIP - UPJŠ - Technologický a inovačný park
Miestnosť:
Telefón:
055 234 2244

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Fyzika, 1978, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikálna fakulta, Praha, Česká republika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Biofyzika, 1986, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikálna fakulta, Praha, Česká republika
Titul docent
Odbor a program: Biofyzika, 1993, Univerzita Komenského, FMFI, Bratislava
Titul profesor
Odbor a program: Fyzika, 2001, Univerzita Komenského, Bratislava
Doktor vied
Odbor a program: Biofyzika, 2000, Univerzita Komenského, Bratislava
Ďalšie vzdelávanie
Odbor a program: , , N
Aktuálna pedagogická činnosť
Metódy optickej spektroskopie, 2. stupeň štúdia, prednáška Základy bunkovej a molekulovej biológie, 2. stupeň štúdia, prednáška Biofyzika bunky I, 2. stupeň štúdia, prednáška Biofyzika bunky II, 3. stupeň štúdia, prednáška Biofotonika, 3. stupeň štúdia, prednáška
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 0
Diplomové: 4
Dizertačné: 22
Aktuálna tvorivá činnosť
Hlavný riešiteľ projektu (do júla 2018, odvtedy- spoluriešiteľ projektu): APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení - komplexy endogénnych lipoproteínov a DARPINmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. obdobie: 1.7. 2016 - 30.6. 2020
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
132
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
1236
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
28
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
69/1
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
1
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
P. Miskovsky; Hypericin, an anticancer and antiretroviral photoactive agent: interaction with biological macromolecules and physico-chemical mechanism of action Current Drug Targets 3(2), 55-84 (2002)- invited review
F. Sureau, P. Miškovský, L. Chinsky and P. Y. Turpin; Hypericin-Induced Cell Photosensitization Involves an Intracellular pH Decrease, Journal of the American Chemical Society, Vol.118, No.40, 9484-9487 (1996)
P. Miškovský, D. Jancura, S. Sánchez-Cotrés, E. Kočišová and L. Chinsky: Antiretroviraly Active Drug Hypericin Binds ther IIA Subdomain of Human Serum Albumin: Resonance Raman and Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Study; Journal of the American Chemical Society, Vol.120, No.25, 6374-6379 (1998)
J. Kubackova, G. Fabriciova, P. Misovsky, D. Jancura and S. Sanchez-Cortes. Sensitive surface-enhaned Raman spectroscopy (SERS) detection of organochlorine pesticides by alkyl dihiol-functionalized metal nanoparticles induced plasmonic hot spots. Anal. Chem. 87, 663-669 (2015) Kategória A
S. Datta, A. Jutkova, P. Sramkova, L. Lenkavska, V. Huntosova, D. Chorvat, P. Miskovsky, D. Jancura and J. Kronek. Unravelling the excellent chemical stability and bioavailability of solvent responsive curcuminloaded 2-ethyl-2 oxazoline-grad-2-(4-dodecyloxyphenyl)-2-oxazoline copolymer nanoparticles for drug delivery. Biomacromolecules 19, 2459-2471 (2018). Kategória A
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
1. Medzinárodné organizácie: - Člen výkonného výboru Európskej asociácie biofyzikálnych spoločností (EBSA) 2013-2018 - Člen Interim Board, H2020 EU projektu „EurobioImaging network, 2014 – 2. Domáce: - Slovenská Biofyzikálna spoločnosť (SKBS) – člen výboru - Slovak BioImaging Network: Sekcia SKBS - člen výboru
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Garant študijného programu Biofyzika na magisterskom a doktorandskom stupni, Nosné prednášky: Metódy optickej spektroskopie, Biofotonika. Doteraz vyškolil 22 doktorandov z toho štyroch v programe dvojitých diplomov s Université Paris VI a Université Orleans. Tvorca projektov štúdia v programe dvojitých diplomov. Doktorandská škola Biofyziky bolo v roku 2013 akreditovaná na Université Paris VI a prijatá ako súčasť doktorandskej školy „Interdisciplinárne vedy v živej prírode“ na tejto univerzite.
Ďalšie aktivity
P.M. je významnou vedeckou osobnosťou, ktorý koordinoval medzinárodný FP7 EU projekt CELIM316310 a ako národný koordinátor získal ďalší EU projekt (H2020), kde sa mu podarilo založiť celoslovenskú sieť pracovísk v biologickom zobrazovaní a začleniť ju do tejto siete excelentných EU pracovísk v biologickom zobrazovaní. Je členom výborov významných EÚ vedeckých spoločností (EBSA, EuBI – viď vyššie). P.M. získal v uplynulých rokoch dvakrát ocenenie Vedec roka SR, v roku 2015 kategórii Projekty EÚ (2015) a v roku 2017 v kategórii Technológ roka.