UPJS

Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.   EN

Email:
zuzana.kuchelova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/zuzana.kuchelova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O3
Telefón:
055 234 1623
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
0000-0002-5017-7117

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, 1988, 76-12-8 TV Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov TV
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, 1992, 76-12-8 TV Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov TV (špecializácia plávanie)
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Externá forma doktorandského štúdia – UK FTVŠ v Bratislave, 2016, 8.1.4 Športová humanistika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Základy pedagogiky - Šport a rekreácia, I. bakalársky - denné štúdium stupeň štúdia
Tvorba pohybových programov - Šport a rekreácia, I. bakalársky - denné štúdium stupeň štúdia
Animácia v pohybovej rekreácií - Šport a rekreácia, I. bakalársky - denné štúdium stupeň štúdia
Hospitácie v rekreačných službách - Šport a rekreácia, I. bakalársky - denné štúdium stupeň štúdia
Psychomotorika 1 a Psychomotorika 2 - Šport a rekreácia, I. bakalársky - denné štúdium stupeň štúdia
Odborná prax - Šport a rekreácia, I. bakalársky - denné štúdium stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADM_BUKOVÁ, A., HAGOVSKÁ, M., HORBACZ, ., KRUČANICA, L., KÜCHELOVÁ, Z.Are patients with selected chronic diseases informed about the benefits of physical activity? [elektronický zdroj] / Alena Buková ... [et al.].

[Sú pacienti v rizikových populačných skupinách vybraných chronických ochorení informovaní o význame pohybovej aktvitiy?].

In: Trends in sport sciences=TSS. - ISSN 2391-436X. - Roč. 26, č. 4 (2019), s. 157-164. - Spôsob prístupu: http://www.tss.awf.poznan.pl/index.php/current-issue. Projekt: Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku - VEGA 1/0825/17. SCOPUS;

[OV 180, 210]; http://www.tss.awf.poznan.pl/index.php/current-issue IF=0; Q5

Kategórie ohlasov do roku 2021: ( 1 )

(2021) [4] KIMÁKOVÁ, Tatiana - TÓTH, Štefan - UHER, Ivan. Zdravé a aktívne starnutie účastníkov vzdelávania na univerzite tretieho veku a vysokoškolských študentov[online]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-574-0027-1, 340 s. [13,71 AH], online,

ADE_KÜCHELOVÁ, Z., BUKOVÁ, A., JUNGER, J., KRUČANICA, L. Cancer patients' awareness of the importance of physical activity in treating their disorders / Zuzana Küchelová ... [et al.].

[Informovanosť pacientov s onkologickým ochorením o význame pohybovej aktivity pri liečbe ich ochorenia].

In: Acta Salus Vitae. - ISSN 1805-8787. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 51-64. Projekt: Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku - VEGA 1/0825/17.

[OV 020];


ADE_UHER, I., CIMBOLÁKOVÁ, I., KÜCHELOVÁ, Z., CHOLEWA, J., KUNICKI, M., KAŠKO, D., ŠVEDOVÁ, M. The awareness in sports performance. In: Journal of Physical Fitness, Medicine & Treatment in Sports. Roč. 3, č. 1(2018), s. 1-5. ISSN 2577-2945. https://juniperpublishers.com/jpfmts/pdf/JPFMTS.MS.ID.555605.pdf. DOI 10.19080/JPFMTS.2018.03.555605

The awareness in sports performance [elektronický zdroj] / Ivan Uher, Iveta Cimboláková, Zuzana Küchelová ... [et al.].

Spôsob prístupu: https://juniperpublishers.com/jpfmts/pdf/JPFMTS.MS.ID.555605.pdf. 10.19080/JPFMTS.2018.03.555605 DOI;

[OV 210];

Kategórie ohlasov do roku 2021: ( 2 )

(2018) [4] KIMÁKOVÁ, Tatiana. Sledovanie vybraných faktorov životného štýlu vysokoškolákov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. 111 s. ISBN 978-80-8152-619-0.

(2019) [3] KIMÁKOVÁ, Tatiana - ISSA, Marwan - NASSER, Boshra - ZEIDAN, Reem - ZEIDAN, Maysoon - SCHUSTER, Jan - RAČKOVÁ, Mariana. Overweight and Obesity among University Students. In Life in Health 2019: Research and Practice [online] Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9484-0, S. 78-86.

Kategórie ohlasov od roku 2022: ( 1 )

(2021) [2] MUKHERJEE, Ashoke - BISWAS, Rohon Alam. A comparative study on mindfulness among different sports persons. In International journal of physical education, sports and health [online] 2021, roč. 8, č. 5, s. 1-4, Part A . Dostupné na internete <https://www.kheljournal.com/archives/2021/vol8issue5/PartA/8-4-91-974.pdf>


ADE_JUNGER, J., BUKOVÁ, A., DRAČKOVÁ, D., HORBACZ, A., KÜCHELOVÁ, Z. Physical activity in the life of patients with cardiovascular diseases / Ján Junger ... [et al.].

[Fyzická aktivita v živote pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami].

In: Acta Salus Vitae. - ISSN 1805-8787. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 4-8. Projekt: Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku - VEGA 1/0825/17.

[OV 020];


ADE_BUKOVÁ, A., HORBACZ, A., SZERDIOVÁ, L., KRUČANICA, L., KÜCHELOVÁ, Z., JUNGER, J., CIMBOLÁKOVÁ, I., DURANKOVÁ, S. Awareness of Patients with Metabolic Diseases of the Importance of Physical Activity in Treating Their Disorders / Alena Buková ... [et al.].

[Odporúčania pre pacientov s metabolickými ochoreniami o dôležitosti pohybovej aktivity pri liečbe ich ochorenia].

In: Physical education, sports and health culture in modern society. - ISSN 2220-7481. - Roč. 48, č. 4 (2019), s. 88-95.

[OV 210, 180];


Vybrané projekty
Výskumná grantová úloha VEGA 1/1343/12 „Vybrané faktory obezity a pohybová prevencia“ - spoluriešiteľ
Výskumná grantová úloha VEGA 1/0825/17 „Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku“ - spoluriešiteľ
Výskumná grantová úloha KEGA004UPJŠ 4/2017 „Humánna fyziológia so zameraním na pohybovú aktivitu a šport“ - spoluriešiteľ

Medzinárodný projekt: IRP CESA 2021 - spolupracovník.

Spolupracujúci: CESA VUT Brno , Česká Republika, KTV FF UMB Banská Bystrica, Slovensko, ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, Slovensko, AWF Poznaň, Poľsko

Medzinárodný projekt: Kvalita života a zdraví u seniorú - studenti U3V - spolupracovník

Spolupracujúci: CESA VUT Brno , Česká Republika, KTV FF UMB Banská Bystrica, Slovensko, ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, Slovensko, WU Sosnowiec, Poľsko, Hospic Sv. Agniežky Poznaň, Poľsko

Spoluriešiteľ

VVGS - PCOV (VVGS-2021-1857) Validizácia škál subjektívnej pohody pre potreby slovenskej športovej praxe: SWLS, SPANE a FS.

2021 - 2022.

Subjektívna pohoda športujúcich osôb. ISBN 978-80-574-0108-7

Spoluriešiteľka

2021-2-CZ01 KA210-VET000051330

Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit.

2022 - 2024

Kűchelová (vedúca projektu)

Financovaný, aktuálne realizovaný

EMEA. 2023-2702. Garmin Health EMEA Research Grant (zameranie projektu: aplikovaný výskum a vývoj). V realizácií - pilotná medzinárodná štúdia (4 krajiny)

Spoluriešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Centrum sportovních aktivit VUT, Brno, Česká republika, 28.5-1.6.2018, Erasmus
Centrum sportovních aktivit VUT, Brno, Česká republika, 21.11-25.11. 2015, mobilita - výučba
ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, VUT Brno a SZRTVŠ Bratislava, ÚTVŠ v Košiciach, 2016, Vzdelávací seminár "Psychomotorické hrátky"
Centrum sportovních aktivit VUT, Brno, Česká republika, 5.6-9.6.2022, mobilita Erasmus+
Bude líp, Česká republika, Brno, 13.09.-16.09.2022; 07.02.-10.02.2023, Erasmus + - výučba workshop
Organizačné aktivity
konferencia REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA - Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach, rok 2014: 20.-21.3.2014, rok 2016: 14.-15.4.2016, rok 2020 zrušené z dôvodu COVID
Univerzita bez hraníc (UBH) zabezpečenie a organizovanie popoludňajších pohybových aktivít počas denného tábora - Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach a Rektorát UPJŠ v Košiciach, hlavný organizátor za UTVŠ
Seniori v pohybe - Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov, UPJŠ v Košiciach, AR 2023/24
Projekt odborného vzdelávania - 2 ročný bezplatný kurz "Psychomotorika v starostlivosti o seniorov" - ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach a Budelíp, medzinárodná spolupráca (3 krajiny), 2021-2024
Pohybová aktivita a šport, enviromentálne zdravie a príroda - webinár NŠC - Národné športové centrum Bratislava a ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach, 2023/24

Ďalšie informácie


UPJS